BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Konsolidavimo tvarkos dokumentai

 

Dokumentas

 

Konsolidavimo kalendorius

Dokumentų, kuriuose pateikiama konsolidavimui svarbi informacija, sąrašas (informacija aktuali visiems viešojo sektoriaus subjektams)  

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 26 d. nutarimas Nr. 266 "Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą"

 
Finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“ (PAKEISTAS)  
 • 1 priedas Konsolidavimo tvarkos aprašo prieduose pateiktų procedūrų žymėjimo ir vartojamų sutrumpinimų paaiškinimai
 • 2 priedas Konsolidavimo proceso procedūros
 • 3 priedas Naujo prie konsolidavimo schemos priskirto viešojo sektoriaus subjekto atsakingų asmenų informacijos pateikimo forma
 • 4 priedas Naujai prie konsolidavimo schemos priskirto viešojo sektoriaus subjekto atsakingų asmenų skyrimo procedūra
 • 5 priedas Atsakingų asmenų keitimo inicijavimo ir tvirtinimo procedūra
 • 6 priedas Kontroliuojamų ir valdomų viešojo sektoriaus subjektų informacijos pateikimo forma (MS Excell)
 • 7 priedas Konsolidavimui atlikti svarbios informacijos teikimo forma
 • 8 priedas Konsolidavimo schemos ir viešojo sektoriaus subjektų sąrašų rengimo, atnaujinimo ir skelbimo procedūra
 • 9 priedas Informacijos apie nuosavybės dalis teikimo ir tvirtinimo vsakis procedūra
 • 10 priedas Tarpusavio operacijų informacijos, kuri yra derinama su kitais viešojo sektoriaus subjektais, pateikimo vsakis tarpusavio operacijų derinimo srityje ir suderinimo procedūra
 • 11 priedas Finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informacijos teikimo ir tvirtinimo procedūra
 • 12 priedas Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio rengimo ir tvirtinimo procedūra
 • 13 priedas Viešojo sektoriaus subjektų menamų kodų sąrašas
 • 14 priedas Dalininkų kapitalo informacijos pateikimo ir tvirtinimo procedūros schema
 • Konsolidavimo tvarkos punktų taikymo pavyzdžiai

 

 • 1 priedas Duomenų įvedimo formų kodavimo principai, konsolidavimo metodikoje ir  prieduose vartojamų sutrumpinimų ir sąvokų paaiškinimai
 • 2 priedas Informacijos apie nuosavybės dalis ir dalininkų kapitalą forma
 • 3 priedas Tarpusavio operacijų derinimo grupės ir suderintos tarpusavio operacijų informacijos detalizavimo duomenų įvedimo formų sąrašas
 • 4 priedas Pradinių likučių tarpusavio operacijų derinimo grupės ir suderintos pradinių likučių tarpusavio operacijų informacijos detalizavimo duomenų įvedimo formų sąrašas
 • 5 priedas Pradinių likučių nederinamų operacijų, atliekamų darant dvejybinį įrašą, grupės ir duomenų įvedimo formų sąrašas
 • 6 priedas Pradinių likučių nederinamų operacijų, atliekamų darant dvejybinį įrašą, grupės ir duomenų įvedimo formų sąrašas (kitais negu pirmųjų konsolidavimo metų ataskaitiniais laikotarpiais)
 • 7 priedas Pradinių likučių nederinamų eliminavimo operacijų, atliekamų darant viengubą įrašą, grupės ir duomenų įvedimo formų sąrašas
 • 8 priedas Nederinamų operacijų, atliekamų darant dvejybinį įrašą, grupės ir duomenų įvedimo formų sąrašas
 • 9 priedas Nederinamų eliminavimo operacijų, atliekamų darant viengubą įrašą, grupės ir duomenų įvedimo formų sąrašas
 • 10 priedas Parduodamo turto apskaitos duomenų forma
 • 11 priedas Finansinių ataskaitų rinkinių ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių duomenų įvedimo ir pradinių likučių duomenų koregavimo įvedimo formų sąrašai
 • 12 priedas Aiškinamojo rašto pastabų grupių sąrašas
 • 13 priedas Derinamų tarpusavio operacijų eliminavimo taisyklės
 • 14 priedas Nederinamų operacijų, atliekamų darant dvejybinį įrašą, eliminavimo taisyklės
 • 15 priedas Viešojo sektoriaus subjektų, kurie prisijungia kitą viešojo sektoriaus subjektą, duomenų, perimtų iš prijungimo ar išdalijimo būdu reorganizuoto subjekto, įvedimo formų sąrašai
 • 16 priedas Konsolidavimo kontrolės bendroji ataskaita (detali) metinė (K-KBA-B-KK-M)
 • 17 priedas Bendra konsoliduotųjų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo ataskaita (K-KKK-A-KK)
 • 18 priedas Konsolidavimo įrašų registras (K-PKA-D-KK)
 • 19 priedas Nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio papildoma korektiškumo tikrinimo ataskaita (K-NAK-A-KA)
 • 20 priedas Finansinių ataskaitų rinkinių informacijos apie pradinius likučius už 2021 metus įvedimo formų ir tarpusavio operacijų derinimo grupių sąrašai
 • Konsolidavimo metodikos punktų taikymo pavyzdžiai
Finansinių ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų duomenų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas (aktualus taisyklių sąrašas už 2013 m. ir vėlesnius metus nuolat atnaujinamas VSAKIS konfigūravimo parametrų dokumento 2 priede ir skelbiamas techninės informacijos skiltyje)

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-31