BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Klaidos investicijų projektuose

Klaida

Investicijų projektų rengimui taikomų reikalavimų aprašo 1 priede „Investicijų projekto charakteristika“ nenurodomi asignavimų valdytojo, asignavimų valdytojo tikslo, programos, programos tikslo, uždavinio, investicijų projekto (priemonės) kodai.

Kaip ištaisyti?

Asignavimų valdytojai teikdami investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) įtraukti į atitinkamų metų Valstybės investicijų programą pirmose šešiose investicijų projekto 1 priedo eilutėse (tarp jų ir skilties „kodai“ eilutėse) turi nurodyti duomenis, kurie turi sutapti su atitinkamais duomenimis, nurodytais Finansų ministerijai teikiamuose atitinkamų metų strateginiuose veiklos planuose.

Klaida

1 priedo „Investicijų projekto charakteristika“ eilutėje „Investicijų projekto (priemonės) pavadinimas“ teikiamų tęstinių investicijų projektų pavadinimai ne visada sutampa su anksčiau į valstybės investicijų programas įtrauktų investicijų projektų pavadinimais.

Kaip ištaisyti?

Investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) pavadinimai turi sutapti. Tik išimtiniais atvejais (pakeitus numatomus atlikti statybos darbus, numatomo įsigyti ilgalaikio turto apimtis ir pan.), pateikus argumentuotus paaiškinimus, gali būti tikslinamas investicijų projekto pavadinimas.

Klaida

Neužpildoma 1 priedo „Investicijų projekto charakteristika“ eilutė „Investicijų projektų prioritetas kitų investicijų projektų atžvilgiu“.

Kaip ištaisyti?

Eilutėje „Investicijų projekto prioritetas kitų investicijų projektų atžvilgiu“ turi būti nurodomas investicijų projekto (investicijų projektų įgyvendinimo programos) svarbumas (pirmumas), palyginti su kitais investicijų plane nurodytais investicijų projektais (investicijų projektų įgyvendinimo programomis), tai yra turi būti nustatytas kiekvieno investicijų projekto (investicijų projektų įgyvendinimo programos) skirtingas prioritetas.

Klaida

1 priede „Investicijų projekto charakteristika“ eilutėje „Investicijų projekto vertinimo kriterijai“ nurodomi formalūs arba neišreikšti rodikliais. Pvz., „Bus sudarytos sąlygos mokyklos sporto salėje organizuoti įvairias sporto varžybas“ ir t.t.

Kaip ištaisyti?

Investicijų projekto vertinimas – tai sistemingas ir objektyvus planuojamo įgyvendinti, įgyvendinamo ar baigto įgyvendinti investicijų projekto tinkamumo, rezultatyvumo, efektyvumo, naudingumo nustatymas. Vertinimo kriterijus turi atspindėti ne numatomus vykdyti procesus, o numatomus pasiekti rezultatus.

Investicijų projektų vertinimo kriterijai skirstomi į:

  • kiekybinius, kurie rodo sukurto (įsigyto) ilgalaikio turto ar suteiktų paslaugų apimtis (kiekį) (pavyzdžiui: nutiesta kelio (kilometrais), įsigyta kompiuterių, sukurta programų (vienetais);
  • kokybinius, kurie rodo investicijų projekto rezultato kokybę (ypatybes, savybes, tinkamumo laipsnį). Kokybiniai kriterijai padeda atskleisti investicijų padarinius (kas ir kaip pasikeitė) (pavyzdžiui: pagerintos mokymo sąlygos, sumažėjęs vandens užterštumas);
  • efektyvumo, pagal kuriuos vertinama, ar rezultatai pasiekti mažiausiomis sąnaudomis (nustatomas rezultatų ir jiems pasiekti būtinų ar panaudotų sąnaudų (išteklių) santykis) (pavyzdžiui: sąnaudos 1 km kelio nutiesti, sąnaudos ligoniui peršviesti rentgeno aparatu).
Klaida

Formose: 3 priedas („Išlaidų padidėjimas (sumažėjimas), įgyvendinus investicijų projektą“), 4 priedas („Biudžetinių įstaigų išlaidų, finansuojamų iš pajamų, gautų už teikiamas paslaugas, padidėjimas (sumažėjimas), įgyvendinus investicijų projektą“), 5 priedas („Išlaidos sandoriams dėl materialiojo ir nematerialiojo turto“), 6 priedas („Trumpalaikio turto padidėjimas (sumažėjimas) įgyvendinus investicijų projektą“), 7 priedas („Investicijų projekto grynosios dabartinės vertės apskaičiavimas“) – neužpildomos kodų skiltys.

Kaip ištaisyti?

Minėtose formose turi būti nurodyti eilučių „Ministerija“, „Departamentas“, „Biudžetinė įstaiga“ „Programos kodas“, „Funkcijos kodas“ kodai, kurie turi atitikti asignavimų valdytojų strateginiuose planuose nurodytus duomenis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-02