BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Diskusinis dokumentas dėl bankroto ir restruktūrizavimo administratorių priežiūros modelio tobulinimo

2017 m. sausio 30 d. Finansų ministerija bankroto ir restruktūrizavimo administratorius vienijančioms profesinėms organizacijoms pateikė nuomonei rengiamo Juridinių asmenų nemokumo įstatymo projekto dalį, reglamentuojančią nemokumo administratorių priežiūros modelį (toliau – Įstatymo projektas) ir Juridinių asmenų nemokumo įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo projektą, kuriame pateikiamos pereinamosios nuostatos dėl numatomų reguliavimo pokyčių.

Įstatymo projektas rengiamas atsižvelgiant į Valstybės kontrolės 2014 m. valstybinio audito ataskaitoje „Įmonių bankroto proceso valdymas ir kontrolė“ ir 2015 m. valstybinio audito ataskaitoje „Įmonių restruktūrizavimo proceso valdymas“ pateiktas rekomendacijas, taip pat į 2015 m. gruodžio 4 d. Specialiųjų tyrimų tarnybos antikorupcinio vertinimo išvadą Nr. 4-01-8637 „Dėl bankroto ar restruktūrizavimo administratoriaus, jo padėjėjo atestacijos organizavimo ir jo veiklos priežiūros“. Valstybės kontrolė 2014 m. valstybinio audito ataskaitoje „Įmonių bankroto proceso valdymas ir kontrolė“ nurodė, o 2015 m. valstybinio audito ataskaitoje „Įmonių restruktūrizavimo proceso valdymas“ pakartojo, Specialiųjų tyrimų tarnyba taip pat identifikavo, kad turėtų būti tobulinamas bankroto ir restruktūrizavimo administratorių egzaminavimo tvarkos, jų kvalifikacijos kėlimo, veiklos priežiūros bei poveikio priemonių už padarytus nusižengimus taikymo reglamentavimas.

Įvertinus identifikuotas problemines sritis, Įstatymo projekte siūloma apjungti bankroto ir restruktūrizavimo administratorių profesijas į nemokumo administratoriaus profesiją, taip pat keisti nemokumo administratorių priežiūros modelį, sukuriant nemokumo administratorių savivaldą – Lietuvos nemokumo administratorių rūmus. Kartu Įstatymo projektu siūloma perskirstyti funkcijas, susijusias su nemokumo administratorių kvalifikacija ir veiklos priežiūra tarp valstybinės priežiūros institucijos (Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos) ir profesinės organizacijos (Lietuvos nemokumo administratorių rūmai). Lietuvos nemokumo administratorių rūmams siūlytina numatyti  funkcijas, susijusias su nemokumo administratorių kvalifikacinių egzaminų organizavimu ir vykdymu, profesinės kvalifikacijos kėlimo organizavimu ir kontroliavimu, profesinės etikos  taisyklių nustatymu ir jų laikymosi užtikrinimu.

Nemokumo administratorių valstybinės priežiūros ir tam tikrų funkcijų delegavimo profesinei organizacijai derinimas leistų užtikrinti efektyvesnį kiekvienos funkcijos įgyvendinimą – priežiūros institucijai koncentruojantis į nemokumo administratorių veiklos priežiūrą atliekant veiklos tikrinimus, skiriant poveikio priemones, o profesinei organizacijai - į nemokumo administratorių profesinę etiką, užtikrinant tam tikrą jų kvalifikacijos lygį (per kvalifikacinių egzaminų vykdymą, kvalifikacijos kėlimą) bei etikos normų laikymąsi. Manoma, kad ne valstybė, o pati profesija turėtų nustatyti profesinės etikos normas ir rūpintis jų laikymųsi. Be to, priklausymas vienai profesinei organizacijai užtikrintų vienodų standartų nustatymą ir taikymą visiems nemokumo administratoriams. Nesant privalomos narystės vienoje profesinėje organizacijoje galėtų kilti rizika, kad skirtingos organizacijos savo nariams keltų skirtingo griežtumo reikalavimus ir sudarytų sąlygas atsirasti skirtingų lygių (kompetencijos) nemokumo administratoriams. Taip pat manoma, kad profesinė organizacija, kuriai priklausytų visi nemokumo administratoriai, užtikrintų visų nemokumo administratorių interesų atstovavimą ir gynimą.

Nemokumo administratorių savivaldos kūrimas siūlomas atsižvelgiant į kitų profesijų (auditorių, advokatų, antstolių, notarų) patirtį, kai tam tikra profesijos reguliavimo sritis yra pavedama savivaldai. Nemokumo administratorių savivalda leistų užtikrinti profesijos atstovų atitinkamą kompetencijos lygį ir profesinį tobulėjimą, didintų profesijos prestižą nusistatant etikos reikalavimus ir užtikrinant jų laikymąsi, sudarytų galimybes atstovauti visus profesijos asmenis, ginti jų interesus.

Pažymėtina, kad Europos Sąjungos lygiu taip pat siekiama stiprinti nemokumo administratorių kompetenciją. Europos Komisija 2016 m. lapkričio 22 d. pateikė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos dėl prevencinių restruktūrizavimo mechanizmų, antros galimybės ir restruktūrizavimo, nemokumo ir atleidimo nuo skolų procedūrų veiksmingumo didinimo priemonių, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/30/ES16 (toliau – Direktyvos projektas). Direktyvos projekto 25 straipsnio 1 dalis numato valstybių narių pareigą užtikrinti, kad tarpininkams, nemokumo specialistams ir kitiems specialistams, skiriamiems restruktūrizavimo, nemokumo ir antrosios galimybės klausimams spręsti, būtų rengiami reikiami pirminiai ir tolesni mokymai, užtikrinantys, kad jų paslaugos šalims būtų teikiamos veiksmingai, nešališkai, nepriklausomai ir kompetentingai. Pagal Direktyvos projekto 25 straipsnio 2 dalį valstybės narės visomis jų nuomone tinkamomis priemonėmis turėtų skatinti restruktūrizavimo, nemokumo ir antrosios galimybės specialistų savanoriškų elgesio kodeksų rengimą ir jų laikymąsi bei kitus veiksmingus tokių paslaugų teikimo kokybės priežiūros mechanizmus, t.y. Europos Komisija iš esmės pritaria administratorių elgesio kodekso rengimui, jo laikymuisi ir veiksmingo administravimo paslaugų teikimo kokybės priežiūros mechanizmo sukūrimui.

Jungtinių Tautų tarptautinės prekybos teisės komisijos UNCITRAL Nemokumo teisės teisėkūros gairėse (toliau – UNCITRAL Nemokumo teisėkūros gairės) pažymima, kad nemokumo specialistas turėtų būti tinkamai kvalifikuotas ir turėti atitinkamų žinių bei patirties. Tai padėtų užtikrinti veiksmingą procedūrų administravimą, o taip pat pasitikėjimą nemokumo procesu. UNCITRAL Nemokumo teisėkūros gairėse pripažįstama, kad administratorių kvalifikacijai užtikrinti gali būti remiamasi skirtingais požiūriais, ir vienas iš jų galėtų būti profesinės organizacijos atliekamas licencijavimas.

Diskusinį dokumentą parengė Audito, apskaitos ir nemokumo valdymo departamento (direktoriaus pavaduotoja Paulė Svorobovičienė, tel. (8 5) 239 0165, el. p. paule.svoroboviciene@finmin.lt) Audito ir nemokumo valdymo skyrius (vedėja Siuzana Ščerbina-Dalibagienė, tel. (8 5) 239 0052, el. p. siuzana.scerbina@finmin.lt;  vyriausioji specialistė Rasa Stanislovaitienė, tel. (8 5) 219 4423, el. p. rasa.stanislovaitiene@finmin.lt).

Maloniai lauktume pasiūlymų dėl bankroto ir restruktūrizavimo administratorių priežiūros modelio tobulinimo aukščiau nurodytais kontaktais iki 2017 m. balandžio 1 d.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-25