Savivaldybių DUK

Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bei bendrojo finansavimo lėšų įtraukimas į savivaldybių biudžetus

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 4 straipsnio 4 punktu, savivaldybės, atsižvelgdamos į iš valstybės institucijų ir įstaigų gautas dotacijas, įskaitant Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, atitinkamai patikslina savo patvirtintus biudžetus.

Čia pateikiami atsakymai į savivaldybėms dažniausiai kylančius klausimus dėl ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (kartu su bendrojo finansavimo lėšomis) įtraukimo į savivaldybių biudžetus, taip pat dėl šių lėšų apskaitos, pervedimo ir kt.

Klausimas/problema

Atsakymas

Dėl fizinio ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų pervedimo.

Jei projektą vykdo savivaldybės administracija ar savivaldybei pavaldi įstaiga, ar savivaldybės iždas gali/turi ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas visų pirma gauti į savo banko sąskaitą (fiziniu banko pervedimu) ir tada šias lėšas pervesti administracijai/pavaldžiai įstaigai, kuri vykdo ES projektą?

 

ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos iš valstybės biudžeto įprastai pervedamos tiesiogiai projekto vykdytojui, su kuriuo yra sudaryta projekto sutartis.

Todėl, jei projekto sutartis yra sudaroma su savivaldybės administracija, kaip juridiniu asmeniu, projekto lėšos turėtų būti pervedamos į šio juridinio asmens sąskaitą, skirtą projekto lėšoms, o ne į savivaldybės iždo sąskaitą.

Taip pat jei projekto vykdytojas yra savivaldybei pavaldi įstaiga – paramos lėšos turi būti pervedamos tiesiogiai jai, o ne savivaldybės iždui.

Savivaldybės iždo, kaip tarpininko įsikišimas į lėšų pervedimo schemą, prieštarauja Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėms ir neatitinka patvirtintos ES paramos Valdymo ir kontrolės sistemos (VKS).

 

Dėl ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų įtraukimo į savivaldybių biudžetus (pinigų principu).

Kokia tvarka savivaldybės turi įtraukti į savivaldybės biudžeto pajamas bei asignavimus (Formos 1-sav. ir 2-sav) savivaldybės administracijos ir (arba) savivaldybės pavaldžių įstaigų iš valstybės biudžeto gautas ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas?

Savivaldybės į biudžetus turi įtraukti administracijos ir kitų pavaldžių įstaigų iš valstybės biudžeto gautas ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas.

Savivaldybės turėtų pačios nusistatyti tvarką, kokiu būdu savivaldybės pavaldžios įstaigos turėtų pateikti savivaldybės iždui informaciją apie iš valstybės biudžeto gautas ir panaudotas ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas (rekomenduojama savivaldybei nusistatyti informacijos susirinkimo formą).

 

Dėl gautos ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų priskyrimo pajamų ekonominės klasifikacijos straipsniui.

Kokiam ekonominės klasifikacijos straipsniui savivaldybė, rengdama biudžeto vykdymo ataskaitas, turėtų priskirti gautas ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas? Ar bendrojo finansavimo lėšos turi būti priskiriamos tam pačiam straipsniui kaip ES lėšos?

Iki ekonominės klasifikacijos pakeitimo (planuojami patikslinimai nuo 2018 metų) savivaldybės iš valstybės biudžeto gautą ES paramą kartu su bendrojo finansavimo lėšomis turėtų priskirti prie 1.3.3 ekonominės klasifikacijos kodų grupės, o paramą gautą iš užsienio valstybių (Norvegijos, EEE, Šveicarijos ir pan.) kartu su bendrojo finansavimo lėšomis – prie 1.3.1 ekonominės klasifikacijos grupės.

 

Dėl ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų buhalterinės apskaitos savivaldybės ižde.

Ar savivaldybės iždo finansinėje apskaitoje reikia registruoti savivaldybės administracijos ir (arba) jos pavaldžių įstaigų tiesiogiai iš valstybės biudžeto gautas ES finansavimo sumas?

ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų apskaitą turi tvarkyti projekto vykdytojas, t.y. savivaldybės administracija arba savivaldybei pavaldi įstaiga.

Savivaldybės iždui finansinėje apskaitoje nereikia registruoti savivaldybės administracijos ir (arba) pavaldžių įstaigų iš valstybės biudžeto gautų ES ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų. Ši informacija pateks į savivaldybių konsoliduotąsias finansines ataskaitas.

Dėl savivaldybių tiesiogiai gaunamos finansinės paramos iš Europos Komisijos ar kitų paramą teikiančių organizacijų (kai parama „nepraeina“ per valstybės biudžetą).

Dalį ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų savivaldybės gauna tiesiogiai iš Europos Komisijos ar kitų paramą teikiančių tarptautinių organizacijų, ši parama nėra perskirstoma savivaldybėms per valstybės biudžetą. Už šių lėšų panaudojimą savivaldybė ar jai pavaldžios įstaigos atsiskaito tiesiogiai paramos davėjui. Ar reikia savivaldybėms tokias lėšas įtraukti į savo biudžetus?

 

Ar „Erasmus+“ projektai (iš Švietimo mainų paramos fondo) turi būti planuojami savivaldybės biudžete?

Tiesiogiai iš paramos davėjų (Europos Komisijos ar kitų paramą teikiančių organizacijų) gaunamomis lėšomis savivaldybių biudžetų tikslinti nereikia.

2017 m. valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi nustatyta, kad savivaldybės patikslina savo patvirtintus biudžetus atsižvelgdamos tik į iš valstybės institucijų ir įstaigų (t.y. iš valstybės biudžeto asignavimų) gautas ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas. Vadovaujantis LR valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų LR Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 543, 55.8 papunkčiu, ES paramos lėšas, kurios nėra gautos kaip asignavimai, galima priskirti kitoms biudžetinių įstaigų įplaukoms, kurios gali būti naudojamos pagal atskirą įstaigos vadovo patvirtintą išlaidų sąmatą įstaigos funkcijoms atlikti.

Kitoms biudžetinių įstaigų įplaukoms turėtų būti priskiriamos ir “Erasmus+” projektų lėšos (už šių lėšų panaudojimą Švietimo mainų paramos fondas tiesiogiai atskaitingas Europos Komisijai).

Biudžeto vykdymo ataskaitų (Skolinių įsipareigojimų ataskaitos (Formos Nr. 3-sav), Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos (Formos Nr. 4-sav) ir Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos (Formos Nr. 2-sav) pildymas dėl savivaldybės turto atnaujinimo

Klausimas/problema

Atsakymas

I. Savivaldybei priklausančių butų (tame tarpe ir socialinių būstų) atnaujinimas įgyvendinant daugiabučių namų modernizavimo programą (DNMP), kai visos išlaidos apmokamos iš valstybės biudžeto.

Ar atnaujinant savivaldybei priklausantį turtą pagal DNMP paskolų įsipareigojimai, kuriuos vykdo VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“, turi būti atvaizduoti Formoje Nr. 3-sav?

Taip. Šie paskolų įsipareigojimai turi būti įtraukti į Formą Nr. 3-sav, nes atnaujinamas savivaldybei priklausantis turtas.

Kurioje Formos Nr. 3-sav vietoje turi būti atvaizduoti aukščiau minimi paskolų įsipareigojimai?

Teikiant duomenis už 2019 metus, bus pakeista Forma Nr. 3-sav, kurioje bus išskirta atskira eilutė – Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP. 2019-tų metų ataskaitoje prie prisiimtų/įvykdytų įsipareigojimų prašome registruoti tik 2019-tų metų įsipareigojimus, o visus ankstesniais metais prisiimtus įsipareigojimus prašome įtraukti į likučius laikotarpio pradžioje.

Ar aukščiau minimi paskolų įsipareigojimai turi būti atvaizduotos Formoje Nr. 4-sav?

Šių paskolų įsipareigojimų Formoje Nr. 4-sav atvaizduoti nereikia.

Kaip savivaldybės finansų rodiklius veikia būsto renovacijos projektas?

Savivaldybės skola didėja (naudojamas skolos ir skolinimosi limitas) visa įsipareigojimų suma tais metais, kuriais kyla įsipareigojimas (tikėtina – renovacijai pasibaigus). Savivaldybės išlaidos nedidėja.

II. Savivaldybei priklausančių butų (tame tarpe ir socialinių būstų) atnaujinimas pagal daugiabučių namų modernizavimo programą, kai paskolos išlaidos apmokamos iš savivaldybės biudžeto.

Ar atnaujinant savivaldybei priklausantį turtą pagal DNMP paskolų įsipareigojimai, kuriuos vykdo pati savivaldybė, turi būti atvaizduoti Formoje Nr. 3-sav?

Taip, nes atnaujinamas būtent savivaldybei priklausantis turtas bei patį įsipareigojimą reguliariai vykdo pati savivaldybė.

Kurioje Formos Nr. 3-sav vietoje turi būti atvaizduoti aukščiau minimi paskolų įsipareigojimai?

Teikiant duomenis už 2019 metus, bus pakeista Forma Nr. 3-sav, kurioje bus išskirta atskira eilutė – Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP. 2019-tų metų ataskaitoje prie prisiimtų/įvykdytų įsipareigojimų prašome registruoti tik 2019-tų metų įsipareigojimus, o visus ankstesniais metais prisiimtus įsipareigojimus prašome įtraukti į likučius laikotarpio pradžioje.

Ar aukščiau minimi paskolų įsipareigojimai turi būti atvaizduotos Formoje Nr. 4-sav?

Formoje Nr. 4-sav šie visi prisiimti paskolų įsipareigojimai turi būti atvaizduoti straipsnyje 3.3 – Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos.

Kuriuose ekonominės klasifikacijos straipsniuose turi būti registruojamos išlaidos vykdant paskolų įsipareigojimus pagal DNMP Formoje Nr. 2-sav.

Vykdant paskolų įsipareigojimus, kurie atsirado atnaujinant savivaldybei priklausantį turtą pagal DNMP, išlaidos registruojamos šiuose straipsniuose:

  • Palūkanų sąnaudos rodomos per ekonominės klasifikacijos straipsnį 2.3.1.2.1.3. Savivaldybių sumokėtos palūkanos;
  • Apmokomos paskolos registruojamos straipsnyje 3.3.1.4.1.2. Ilgalaikės paskolos (grąžintos).

Kaip savivaldybės finansų rodiklius veikia būsto renovacijos projektas?

Savivaldybės skola didėja (naudojamas skolos ir skolinimosi limitas) visa įsipareigojimų suma tais metais, kuriais kyla įsipareigojimas (tikėtina – renovacijai pasibaigus). Taip pat didėja savivaldybės išlaidos mokamų palūkanų suma.

DUK pildant biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaitos (forma Nr. 1-sav) eilutę „nepanaudota praėjusių metų pajamų dalis“

Klausimas / problema

Atsakymas

1.     Kokių metų nepanaudotos pajamų dalies likučiai turi būti įtraukti, pildant ataskaitą už ataskaitinius T metus?

Pildant ataskaitas už ataskaitinius T metus, į nepanaudotą praėjusių metų pajamų dalį turi būti įtraukti T – 1, T – 2 ir ankstesnių metų likučiai.

2.     Pateikite pavyzdžius, kaip turi būti pildoma formos Nr. 1 išlaidų dalies 17 eilutė ir formos Nr. 1 pajamų dalies 105 eilutė.

 

1)     Pildant 2019 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaitos (forma Nr. 1-sav) išlaidų dalį, į 17 eilutėje nurodytą praėjusių metų nepanaudotos pajamų dalies sumą turi būti įtraukti 2018 m., 2017 m. ir ankstesnių metų likučiai.

 

2)     Pildant 2020 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaitos (forma Nr. 1-sav) pajamų dalį, 105 eilutėje nurodytoje praėjusių metų pajamų dalyje, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus, turi būti įtraukti 2019 m., 2018 m. ir ankstesnių metų likučiai.

 

3.     Kokių pajamų likučiai turi būti parodomi formos Nr. 1 išlaidų dalies 17 eilutėje ir formos Nr. 1 pajamų dalies 105 eilutėje?

 

Pajamos klasifikuojamos, vadovaujantis finansų ministro 2017 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 1K-343 „Dėl finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo“. Nuoroda į įsakymą:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/29484c41aebf11e78a68d4305af7d6ed

 

4.     Ar reikia įtraukti į nepanaudotą praėjusių metų pajamų dalį skolintas lėšas ir tikslinių dotacijų nepanaudotą dalį?

 

Skolintos lėšos ir valstybės biudžeto dotacijų nepanaudota dalis, kuri dažniausiai turi būti grąžinama į valstybės biudžetą, į nepanaudotą praėjusių metų pajamų dalį neįskaičiuojama.

5.     Nuo kada reikia pateikti duomenis pagal šį išaiškinimą?

Prašome pildant ataskaitą už 2019 metus jau vadovautis šiuo išaiškinimu.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-03-04