BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų ir bendrojo finansavimo lėšų įtraukimas į savivaldybių biudžetus ir šių lėšų rodymas ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų ir bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo ataskaitoje bei kitose savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymo ataskaitose

 

 

Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų ir bendrojo finansavimo lėšų įtraukimas į savivaldybių biudžetus ir šių lėšų rodymas ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų ir bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo ataskaitoje (toliau – ataskaita) bei kitose savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymo ataskaitose*.

 

Klausimas: Kas yra ES parama? Kas yra kita tarptautinė finansinė parama?

ES finansinė parama (toliau – ES parama) ES struktūrinių fondų, Europos Bendrijų iniciatyvų, ES paramos žemės ūkiui ir kitos ES paramos lėšos, skiriamos Lietuvos Respublikai.

Kita tarptautinė finansinė parama Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšos, skiriamos Lietuvos Respublikai.

Klausimas: Kaip suprasti terminą "bendrasis finansavimas" pildant Savivaldybės ataskaitų teikimo Finansų ministerijai taisyklių (toliau – Taisyklės) 3 priede ir Taisyklių 2 priedo 2 skyriuje pateiktas ataskaitų formas? 

Terminas „bendrasis finansavimas“, pildant Taisyklių 3 priede ir Taisyklių 2 priedo 2 skyriuje pateiktas ataskaitų formas, suprantamas kaip savivaldybės prisidėjimas prie savivaldybės įgyvendinamų projektų, kurie iš dalies finansuojami ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis (toliau – ES projektai). Bendrojo finansavimo suma nurodoma projekto finansavimo sąlygose.

Pildant Taisyklių 3 priede ir Taisyklių 2 priedo 2 skyriuje pateiktas ataskaitų formas, tuo atveju, jei ES projekto įgyvendinimas pabrangsta ir nėra peržiūrima ES projekto sutartis, bendrojo finansavimo apimtis lieka tokia, kokia nurodyta ES projekto finansavimo sąlygose, t. y. ES projekto įgyvendinimo pabrangimas nėra finansuojamas bendrojo finansavimo lėšomis..

Pildant Taisyklių 3 priede pateiktą Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo ataskaitos formą, bendrojo finansavimo lėšų stulpelyje reikia nurodyti, kiek lėšų per ataskaitinį laikotarpį savivaldybės skyrė prisidėti prie ES projekto įgyvendinimo nuosavomis lėšomis, įskaitant valstybės biudžeto dotaciją, skirtą daliai bendrojo finansavimo lėšų padengti.

 

Pildant Taisyklių 2 priedo 2 skyriaus „Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymas pagal Valstybės funkcijų klasifikaciją“ 12 eilutę „iš jų asignavimai, skirti Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti, įskaitant tinkamų finansuoti išlaidų daliai tenkantį pridėtinės vertės mokestį, išskyrus iš valstybės biudžeto gautus asignavimus, skirtus Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti“ rodomas savivaldybės nuosavos lėšos, skirtos prisidėti prie ES projekto įgyvendinimo, be valstybės biudžeto dotacijų, skirtų bendrojo finansavimo lėšoms padengti.

 

Klausimas: Ar bendrojo finansavimo lėšų sąvoka apima ES projektui įgyvendinti savivaldybės skirtas lėšas, kurios yra pripažintos netinkamomis finansuoti išlaidomis?

Netinkamos finansuoti išlaidos nėra bendrojo finansavimo lėšos.

 

Klausimas: Kokiems pajamų ekonominės klasifikacijos straipsniams savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo ataskaitoje priskiriamos gautos ES ir kitos tarptautinės finanasinės paramos ir bendrojo finanasavimo lėšų sumos?

Savivaldybės iš valstybės biudžeto (per ministerijas, agentūras) gautą ES ir kitą tarptautinę finansinę paramą, įskaitant bendrojo finansavimo lėšas, turėtų priskirti 1.3.4 ekonominės klasifikacijos kodų grupei, o paramą, gautą iš užsienio valstybių (Norvegijos, EEE, Šveicarijos ir pan.), įskaitant bendrojo finansavimo lėšas, – 1.3.1 ekonominės klasifikacijos kodų grupei.

Toks priskyrimas aktualus ir tuo atveju, kai savivaldybė gauna ES ir kitą tarptautinę finansinę paramą ES projektams, kurių įgyvendinimas buvo avansuotas savivaldybės biudžeto lėšomis, o įgyvendinus ES projektą, savivaldybei buvo pervesta atitinkama ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų suma.

 

Klausimas: Kaip ataskaitoje turi būti rodomos išleistos ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos?

Ataskaitoje savivaldybė rodo visas per ataskaitinį laikotarpį ES projektams išleistas ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, nepriklausomai nuo to, ar ataskaitiniu laikotarpiu, avansuojant ES projekto įgyvendinimą, buvo išleistos savivaldybės biudžeto lėšos (pajamų ar skolintos), ar panaudotos jau gautos ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos.

 

*Savivaldybių ataskaitos, teikiamos Finansų ministerijai, ir ataskaitų teikimo taisyklės yra patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2023 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr.1K-126

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/44d2df10d2b411ed9978886e85107ab2

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-11-13