BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Informacija savivaldybėms dėl COVID-19 sukeltų pasekmių savivaldybių biudžetams

Finansų ministerija parengė šią informaciją, siekdama atsakyti į savivaldybių keliamus klausimus dėl COVID-19 sukeltos ekstremalios situacijos įtakos savivaldybių biudžetams.

Dėl fiskalinės drausmės taisyklių. Vyriausybė balandžio 8 d. pasitarime priėmė protokolinį sprendimą ,,Dėl koronaviruso (COVID-19) sukeltų pasekmių savivaldybių biudžetams“, kuriame numatyta, jog:

  • Savivaldybės toliau vykdo savivaldybių tarybų patvirtintus biudžetus, tačiau gali turėti didesnių išlaidų, nei buvo patvirtinta, t.y., mažosios savivaldybės – iki 1,5 procento savo patvirtintų pajamų, didžiosios – joms Finansų ministerijos nustatytu dydžiu, atitinkamai patikslinant patvirtintą biudžetą (konkrečiai apskaičiuotos sumos pagal mažąsias savivaldybes pateikiamos prie Vyriausybės pasitarimo sprendimo pridedamoje 1 lentelėje, Finansų ministerijos nustatyti ciklinės komponentės dydžiai didžiosioms savivaldybėms pateikiami prie Vyriausybės pasitarimo sprendimo pridedamoje 2 lentelėje).
  • Dėl planuotų ir negautų biudžetų pajamų atsiradus apyvartinių lėšų trūkumui, savivaldybės gali kreiptis į Finansų ministeriją dėl trumpalaikės paskolos suteikimo Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimo Nr. 345 ,,Dėl Savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka. Bendra trumpalaikių paskolų suma negali viršyti leistino pajamų ir išlaidų skirtumo.
  • Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme turės būti numatytos lėšos savivaldybių 2020 m. negautoms pajamoms (išskyrus savarankiškai administruojamas pajamas ir vietines rinkliavas) kompensuoti įstatymų nustatyta tvarka. Iš šių kompensacijoms numatytų lėšų savivaldybės galės grąžinti trumpalaikes paskolas, suteiktas iš valstybės biudžeto, kurios nebus grąžintos iki 2020 biudžetinių metų pabaigos.
  • Savivaldybėms, patyrusioms išlaidų dėl centrinės valdžios sprendimų, susijusių su ekstremaliosios situacijos suvaldymu ir jos pasekmių užkardymu arba mažinimu, įgyvendinimo, iš valstybės biudžeto lėšų bus kompensuojamos patirtos išlaidos, gavus atitinkamų asignavimų valdytojų patvirtinimą dėl jų pagrįstumo.

Dėl papildomų priemonių. Primename, jog savivaldybėms prieinamos ir šios priemonės:

1. Nemažinamos valstybės biudžeto dotacijos savivaldybėms, suplanuotos 2020 metams.

2. Dotacijos nuosavam indėliui prie ES lėšomis finansuojamų savivaldybių įgyvendinamų projektų, kurioms šiais metais numatyta suma - 7 mln. eur. Ši dotacija skiriama tais atvejais, kai savivaldybės neturi galimybių finansuoti projektų skolintomis lėšomis, nes viršytų įstatymuose numatytus skolinimosi limitus. Dotacijos išmokamos dalimis su kiekvienu mokėjimo prašymu. Dotacijos pradedamos grąžinti ateinančiais metais pasibaigus projektui.

3. Papildomo 9,7 mln. skolinimosi galimybės savivaldybėms Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau - CPVA) atrinktiems projektams. Savivaldybė, norėdama finansuoti planuojamą įgyvendinti arba dar neužbaigtą projektą iš pasiskolintų lėšų, iki 2020 m. balandžio 30 d. turi pateikti paraišką CPVA. Daugiau informacijos: 2020 m. kovo 18 d. LR finansų ministro įsakyme Nr. 1K-69 ,,Dėl projektų atrankos“.

4. Laikinai, t.y., tol, kol paskelbta ekstremali situacija, palengvinti avansiniai mokėjimai įgyvendinantiems ES finansuojamus projektus, tarp jų ir savivaldybėms. Trūkstant apyvartinių lėšų, projekto vykdytojo prašymu, skiriamas avansas, net jei to ir nėra numatyta projekto sutartyje; taip pat maksimalus avansas projektui didinamas iki 50 %; avanso garantijų nereikalaujama iš valstybės bei savivaldybių įmonių, savivaldybių valdomų įmonių, viešųjų įstaigų, kurių savininkės arba dalininkės yra savivaldybės. Daugiau informacijos: 2020 m. kovo 23 d. LR finansų ministro įsakyme Nr. 1K-75 ,,Dėl finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1K-316 ,,Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“.

Dėl biudžetų vykdymo ataskaitų, informuojame, jog atidėti biudžeto vykdymo ataskaitų pateikimo nenumatoma.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-25