>

Savivaldybės turto atnaujinimo įtraukimas į mokėtinų sumų ataskaitą (priedas Nr. 9), skolinių įsipareigojimų ataskaitą (priedas Nr. 10) bei biudžeto vykdymo ataskaitą (forma 2-sav)

Skolinių įsipareigojimų ataskaitos (priedo Nr.10)*, Mokėtinų sumų ataskaitos (priedo Nr.9)** ir biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos (formos Nr. 2-sav) pildymas dėl savivaldybės turto atnaujinimo

Klausimas/problema

Atsakymas

I. Savivaldybei priklausančių butų (tame tarpe ir socialinių būstų) atnaujinimas įgyvendinant daugiabučių namų modernizavimo programą (DNMP), kai visos išlaidos apmokamos iš valstybės biudžeto.

Ar atnaujinant savivaldybei priklausantį turtą pagal DNMP paskolų įsipareigojimai, kuriuos vykdo VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“, turi būti atvaizduoti Skolinių įsipareigojimų ataskaitoje (priede Nr. 10)?Taip. Šie paskolų įsipareigojimai turi būti įtraukti į Skolinių įsipareigojimų ataskaitą (priedą Nr. 10), nes atnaujinamas savivaldybei priklausantis turtas.
Kurioje Skolinių įsipareigojimų ataskaitoje (priede Nr. 10) vietoje turi būti atvaizduoti aukščiau minimi paskolų įsipareigojimai?Skolinių įsipareigojimų ataskaitoje (priede Nr. 10) išskirta atskira eilutė – Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP. 2020-tų metų ataskaitoje prie prisiimtų/įvykdytų įsipareigojimų prašome registruoti tik 2020-tų metų įsipareigojimus, o visus ankstesniais metais prisiimtus įsipareigojimus prašome įtraukti į likučius laikotarpio pradžioje, jei anksčiau nebuvo įtraukti.
Ar aukščiau minimi paskolų įsipareigojimai turi būti atvaizduotos Mokėtinų sumų ataskaitoje (priede Nr.9)?Šių paskolų įsipareigojimų Mokėtinų sumų ataskaitoje (priede Nr.9) atvaizduoti nereikia.

Kaip savivaldybės finansų rodiklius veikia būsto renovacijos projektas?

Savivaldybės skola didėja (naudojamas skolos ir skolinimosi limitas) visa įsipareigojimų suma tais metais, kuriais kyla įsipareigojimas (tikėtina – renovacijai pasibaigus). Savivaldybės išlaidos nedidėja.

II. Savivaldybei priklausančių butų (tame tarpe ir socialinių būstų) atnaujinimas pagal daugiabučių namų modernizavimo programą, kai paskolos išlaidos apmokamos iš savivaldybės biudžeto.

Ar atnaujinant savivaldybei priklausantį turtą pagal DNMP paskolų įsipareigojimai, kuriuos vykdo pati savivaldybė, turi būti atvaizduoti Skolinių įsipareigojimų ataskaitoje (priedas Nr. 10)?

Taip, nes atnaujinamas būtent savivaldybei priklausantis turtas bei patį įsipareigojimą reguliariai vykdo pati savivaldybė.

Kurioje Skolinių įsipareigojimų ataskaitoje (priede Nr. 10) vietoje turi būti atvaizduoti aukščiau minimi paskolų įsipareigojimai?Skolinių įsipareigojimų ataskaitoje (priede Nr. 10) išskirta atskira eilutė – Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP. 2020-tų metų ataskaitoje prie prisiimtų/įvykdytų įsipareigojimų prašome registruoti tik 2020-tų metų įsipareigojimus, o visus ankstesniais metais prisiimtus įsipareigojimus prašome įtraukti į likučius laikotarpio pradžioje, jei anksčiau nebuvo įtraukti.
Ar aukščiau minimi paskolų įsipareigojimai turi būti atvaizduotos Mokėtinų sumų ataskaitoje (priede Nr.9)?Mokėtinų sumų ataskaitoje (priede Nr.9) šie visi prisiimti paskolų įsipareigojimai turi būti atvaizduoti straipsnyje 3.3 – Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos.

Kuriuose ekonominės klasifikacijos straipsniuose turi būti registruojamos išlaidos vykdant paskolų įsipareigojimus pagal DNMP Formoje Nr. 2-sav.

Vykdant paskolų įsipareigojimus, kurie atsirado atnaujinant savivaldybei priklausantį turtą pagal DNMP, išlaidos registruojamos šiuose straipsniuose:

  • Palūkanų sąnaudos rodomos per ekonominės klasifikacijos straipsnį 2.3.1.2.1.3. Savivaldybių sumokėtos palūkanos;
  • Apmokomos paskolos registruojamos straipsnyje 3.3.1.4.1.2. Ilgalaikės paskolos (grąžintos).

Kaip savivaldybės finansų rodiklius veikia būsto renovacijos projektas?

Savivaldybės skola didėja (naudojamas skolos ir skolinimosi limitas) visa įsipareigojimų suma tais metais, kuriais kyla įsipareigojimas (tikėtina – renovacijai pasibaigus). Taip pat didėja savivaldybės išlaidos mokamų palūkanų suma.

* Nuo 2020 metų I-ojo ketvirčio forma Nr. 3-sav „Skolinių įsipareigojimų ataskaita“, patvirtinta LR Finansų ministro 2011 m. lapkričio 11  d. įsakymu Nr. 1K-361 "Dėl savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir skolinių įsipareigojimų ataskaitos teikimo Finansų ministerijai taisyklių ir ataskaitų formų patvirtinimo", keičiama į priedą Nr. 10, kuris patvirtintas 2020 m. sausio 22 dienos Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-8 „Dėl Finansų ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-417 „Dėl valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ punktu Nr. 2.

** Nuo 2020 metų I-ojo ketvirčio forma Nr. 4 „Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita“, patvirtinta LR Finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 "Dėl valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo", keičiama į priedą Nr. 9, kuris patvirtintas 2020 m. sausio 22 dienos Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-8 „Dėl Finansų ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-417 „Dėl valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ punktu Nr. 2.

Atnaujinimo data: 2024-03-25