Apibendrinta informacija apie vidaus audito tarnybų veikimą viešuosiuose juridiniuose asmenyse