2024-02-06

Lietuva išleido 10 metų trukmės euroobligacijų emisiją

Šiandien Lietuva tarptautinėse kapitalo rinkose pasiskolino 1,5 mlrd. eurų, išleisdama 10 metų trukmės euroobligacijų emisiją.

Naujos emisijos platinimo metu užfiksuotas 5 baziniais punktais mažesnis rizikos priedas, lyginant su pernai birželį išleista tos pačios trukmės emisija – dabar jis siekia 90 bazinių punktų virš vidutinės apsikeitimo sandorių palūkanų normos.

Lietuva sėkmingai pradėjo skolinimosi užsienio finansų rinkose programą ir palankiomis sąlygomis užsitikrino reikšmingą dalį šiems metams numatytos skolinimosi užsienyje sumos. Džiaugiamės toliau mažėjančia kredito rizika ir išliekančiu investuotojų pasitikėjimu“, – sako Finansų ministerijos Valstybės iždo departamento direktorė Rasa Kavolytė.

Lietuva investuotojams pasiūlė jiems patraukliausią – 10 metų trukmės – emisiją. Paklausa buvo 2,7 karto didesnė nei skolinimosi poreikis.

Nauja 10 metų trukmės euroobligacijų emisija išplatinta 3,607 proc. pelningumu, išleidimo kaina lygi 99,115 proc. jų nominaliosios vertės. Už šią emisiją bus mokamos 3,500 proc. metinės palūkanos.

Euroobligacijos bus apmokamos 2024 m. vasario 13 d. ir išperkamos 2034 m. vasario 13 d.

Bankais-platintojais buvo pasirinkti „BNP Paribas“, „Erste Group Bank“ ir „JP Morgan“ bankai. SEB bankui suteikta papildomo banko–platintojo (angl. „co-lead manager“) rolė.

 

Svarbi informacija

Šis pranešimas ar jo kopijos negali būti daromos ir tiesiogiai ar netiesiogiai platinamos ar siunčiamos į Jungtines Amerikos Valstijas, Australiją, Kanadą ar Japoniją ar į kitą jurisdikciją, kur tai daryti, būtų neteisėta. Šis pranešimas nėra pasiūlymas ar kvietimas parduoti vertybinius popierius, nėra prašymas siūlyti pirkti ar įsipareigoti pirkti perdavimas; šis pranešimas (ar bet kuri jo dalis) ar jo išplatinimo faktas negali sudaryti sandorio pagrindo ir juo negali būti remiamasi siejant jį su kokiu nors sandoriu ar įsipareigojimu. Siūlymas ir šio pranešimo platinimas bei kita informacija, susijusi su listingavimu ir siūlymu atitinkamose jurisdikcijose, gali būti ribojami teisės aktų, todėl asmenys, gavęs čia minimą dokumentą ar susijusią informaciją, turėtų būti informuoti apie tokius apribojimus bei jų laikytis. Šių apribojimų nesilaikymas gali būti laikomas atitinkamos jurisdikcijos vertybinių popierių įstatymų pažeidimu.

Šis pranešimas nėra pasiūlymas parduoti vertybinius popierius Jungtinėse Amerikos Valstijose. Čia minimi vertybiniai  popieriai negali būti siūlomi ar parduodami JAV ar JAV asmenų (kaip nustatyta 1933 metų Jungtinių Valstijų Vertybinių popierių įstatyme (su pakeitimais) (toliau – Vertybinių popierių įstatymas)) sąskaita ar naudai be registravimo ar išimties registravimui Vertybinių popierių įstatyme. Emitentas neregistravo ir neketina registruoti jokios vertybinių popierių pasiūlymo dalies JAV ar viešai siūlyti euroobligacijas JAV.

Ši informacija yra platinama ir skirta tik (i) asmenims už Jungtinės Karalystės ribų arba (ii) profesionaliems investuotojams pagal Jungtinės Karalystės 2000 metų Finansinių paslaugų ir rinkų įstatymo (Finansinis reklamavimas) 2005 m. įsakymo (su vėlesniais pakeitimais, toliau – Finansinių rinkų įstatymas) 19(5) straipsnį arba (iii) bet kokiems kitiems asmenims, kuriems ji gali būti teisėtai perduota, pagal Finansinių rinkų įstatymo 21 straipsnį (visi tokie asmenys toliau vadinami „susiję asmenys“). Bet kokia investavimo veikla, su kuria susijusi ši informacija, bus prieinama ir vykdoma tik su susijusiais asmenimis. Bet kuris asmuo, kuris nėra susijęs asmuo, neturėtų veikti pagal ar kliautis šiuo dokumentu ar jo turiniu.

 Europos Ekonominės Erdvės valstybėse narėse ir Jungtinėje Karalystėje šis pranešimas skiriamas tik asmenims, kurie yra „profesionalieji investuotojai“, kaip ši sąvoka apibrėžta Reglamente (ES) 2017/1129.