Asmens duomenų tvarkymas Finansų ministerijoje

 

Lietuvos Respublikos finansų ministerija tvarko asmens duomenis, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

 

Finansų ministerija asmens duomenis tvarko Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindais, specialių kategorijų asmens duomenis tvarko, jeigu yra bent viena iš Reglamento (ES) 2016/679 9 straipsnio 2 dalyje nurodytų sąlygų, asmens duomenis apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas tvarko tik tais atvejais, kai tokią teisę tiesiogiai nustato teisės aktai.

 

 

Informacija apie duomenų valdytoją:

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Biudžetinė įstaiga, kodas 288601650

Adresas: Lukiškių g. 2, 01512 Vilnius

Tel. nr. (8 5) 239 0000

Faks. nr. (8 5) 279 1481

El. paštas: [email protected].

https://finmin.lrv.lt/

Atnaujinimo data: 2023-11-21