Duomenų apsaugos pareigūnas

Įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus, Finansų ministerijoje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas:

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

Simona Katilovskytė

Adresas: Lukiškių g. 2, 01512 Vilnius

Tel. nr. (8- 5) 239 0285

El. paštas: [email protected]

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu Finansų ministerijoje ir naudojimusi savo teisėmis pagal Reglamentą (ES) 2016/679.

Finansų ministerijos valdomų registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų tvarkytojai ir kitos Finansų ministro valdymo sričiai priklausančios įmonės ar įstaigos turi savo paskirtus duomenų apsaugos pareigūnus, kurių kontaktai yra skelbiami šių įstaigų interneto svetainėse.

Atnaujinimo data: 2023-11-12