>

Šiame skyriuje skelbiami Finansų ministerijos strateginiai veiklos planai, veiklos ataskaitos, plėtros programos ir finansų ministro valdymo sričiai numatytų valstybės kapitalo investicijų bei valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams paskirstymas.

Ministerijos strateginis veiklos planas – veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į ilgos ir vidutinės trukmės planavimo dokumentų nuostatas bei į aplinkos analizės išvadas, yra suformuluoti Finansų ministerijos misija, strateginiai tikslai, aprašomos vykdomos programos, siekiami rezultatai ir numatomi asignavimai.

Plėtros programa – planavimo dokumentas, kuriame, siekiant įgyvendinti Nacionaliniame pažangos plane nustatytus pažangos uždavinius, taip pat Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane nustatytas teritorijos naudojimo privalomąsias nuostatas, nacionalinių darbotvarkių planus, atlikus aplinkos analizę, nustatomos valstybės mastu įgyvendinamos pažangos priemonės, rezultato rodikliai, nurodomos preliminarios atskiram Nacionalinio pažangos plano uždaviniui arba susijusiems uždaviniams įgyvendinti reikalingos pažangos lėšos ir kiti elementai, privalomi pagal Europos Sąjungos teisės aktus ir (arba) kitus tarptautinius įsipareigojimus.

Ministerijos metinis veiklos planas tam tikrų vienų biudžetinių metų veiklos planavimo dokumentas, įgyvendinantis strateginį veiklos planą arba jo dalį.

Finansų ministerijos veiklos ataskaita dokumentas, kuriame nurodoma informacija apie pasiektus rezultatus įgyvendinant Finansų ministerijos strateginį veiklos planą, Vyriausybės prioritetus, Vyriausybės programos nuostatas, tarpinstitucinius veiklos planus.

Atnaujinimo data: 2024-02-21