Duomenų subjekto teisės

 

Duomenų subjektai turi Reglamente (ES) 2016/679 nustatytas teises:

  • žinoti (būti informuoti) apie savo asmens duomenų tvarkymo Finansų ministerijoje tikslus;
  • susipažinti su Finansų ministerijoje tvarkomais savo asmens duomenimis;
  • reikalauti ištaisyti asmens duomenis, papildyti neišsamius asmens duomenis;
  • reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų Reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnio 1 dalyje;
  • apriboti asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnio 1 dalyje;
  • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
  • į asmens duomenų perkeliamumą;
  • kad jiems nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas;
  • atšaukti sutikimą;
  • pateikti skundą priežiūros institucijai.

 

Daugiau informacijos apie duomenų subjekto teisių įgyvendinimą Finansų ministerijoje galima rasti Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Finansų ministerijoje tvarkos apraše.

 

Kai tvarkomi asmens duomenys, esantys Finansų ministerijos valdomame Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registre (toliau – ASGLAR), duomenų subjektų teises įgyvendina ASGLAR tvarkytoja (asmens duomenų tvarkytoja) – Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, vadovaudamasi Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registre tvarkos aprašu.

Kai tvarkomi asmens duomenys, esantys ministerijos valdomoje Europos Sąjungos investicijų administravimo informacinėje sistemoje (toliau – INVESTIS), duomenų subjektų teises įgyvendina INVESTIS tvarkytoja (asmens duomenų tvarkytoja) – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis Europos Sąjungos investicijų administravimo informacinėje sistemoje tvarkos aprašu.

Atnaujinimo data: 2023-11-21