Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka

 

PRAŠYMO DĖL DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO PATEIKIMAS

Duomenų subjektai, siekdami įgyvendinti savo teises, Finansų ministerijai turi pateikti užpildytą nustatytos formos prašymą asmeniškai, paštu ar per pasiuntinį, ar elektroninių ryšių priemonėmis.

Prašymas turi būti įskaitomas, duomenų subjekto pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, dėl kokios priežasties, kokias teises ir kokia apimtimi duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti, ir informacija, kokiu būdu duomenų subjektas pageidauja gauti atsakymą.

  Duomenų subjektas, pateikdamas prašymą, privalo patvirtinti savo tapatybę:

  • jeigu prašymas pateikiamas tiesiogiai Finansų ministerijos administracijos padalinio, atsakingo už asmenų aptarnavimą, Finansų ministerijos darbuotojui, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • jeigu prašymas pateikiamas paštu ar per pasiuntinį, kartu su prašymu turi būti pateikiama notariškai patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  • jeigu prašymas pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.
  • Esant abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės, Finansų ministerija turi teisę paprašyti papildomos informacijos, reikalingos tapatybei patvirtinti.

  Įgyvendinant duomenų subjekto teisę susipažinti su Finansų ministerijoje tvarkomais jo asmens duomenimis, Finansų ministerija turi teisę paprašyti duomenų subjekto sukonkretinti pateiktą prašymą, jeigu Finansų ministerija tvarko didelį informacijos, susijusios su duomenų subjektu, kiekį.

   

  Duomenų subjektas turi teisę Reglamente (ES) 2016/679 nurodytas duomenų subjekto teises įgyvendinti pats arba per įgaliotą atstovą.

   

  Jeigu atstovaujamo duomenų subjekto vardu į Finansų ministeriją kreipiasi duomenų subjekto atstovas, jis prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, kontaktinius duomenis, atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, informaciją apie tai, kokią duomenų subjekto teisę ir kokios apimties pageidaujama įgyvendinti, ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka. Atstovo pateiktas prašymas turi atitikti aukščiau nurodytus duomenų subjekto prašymui keliamus reikalavimus.

    

   PRAŠYMO DĖL DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO NAGRINĖJIMAS

   Finansų ministerija duomenų subjekto prašymo, kuris pateiktas nesilaikant aukščiau nurodytų reikalavimų, nenagrinėja, jeigu finansų ministras ar Finansų ministerijos kancleris nenusprendžia kitaip.

    

   Finansų ministerija ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos duomenų subjektui pateikia atsakymą, kuriame nurodoma informacija apie veiksmus, kurių imtasi gavus prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į duomenų subjekto prašymo sudėtingumą ir prašymų skaičių. Finansų ministerija per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos informuoja duomenų subjektą apie prašymo nagrinėjimo pratęsimą, kartu nurodydama priežastis. Informacija duomenų subjektui pateikiama valstybine kalba duomenų subjekto pasirinktu būdu.

   Įgyvendinant duomenų subjekto teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, neturi būti pažeistos trečiųjų asmenų teisės į asmens duomenų apsaugą ir privataus gyvenimo neliečiamumą.

    

   Įgyvendinant duomenų subjekto teisę susipažinti su savo garso įrašu, užtikrinama trečiųjų asmenų teisė į privatų gyvenimą, t. y. duomenų subjektui susipažinti gali būti pateikiama tik garso įrašo dalis, susijusi su konkrečiu duomenų subjektu.

    

   Įgyvendinant duomenų subjekto teisę susipažinti su savo vaizdo duomenimis, užtikrinama trečiųjų asmenų teisė į privatų gyvenimą, t. y. duomenų subjektui susipažįstant su vaizdo įrašu, jeigu vaizdo įraše matomi kiti asmenys, kurių tapatybė gali būti nustatyta, ar kita informacija, kuri gali pažeisti trečiųjų asmenų privatumą, šie vaizdai turi būti retušuoti ar kitais būdais panaikinama galimybė identifikuoti trečiuosius asmenis.

    

   Duomenų subjektų teisės Finansų ministerijoje įgyvendinamos neatlygintinai. Kai duomenų subjekto prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, Finansų ministerija gali imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdama į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas, atsisakyti imtis veiksmų pagal duomenų subjekto prašymą.

    

   Daugiau informacijos apie duomenų subjekto teisių įgyvendinimą Finansų ministerijoje galima rasti Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Finansų ministerijoje tvarkos apraše.

   Atnaujinimo data: 2023-11-21