Asmens duomenų teikimas trečiosioms šalims

 

Asmens duomenys teikiami trečiosioms šalims, jeigu tai yra būtina, kad būtų įvykdyta Finansų ministerijai taikoma teisinė prievolė, taip pat vykdant Finansų ministerijai pavestas viešosios valdžios funkcijas arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

 

Finansų ministerijos tvarkomi asmens duomenys gali būti teikiami pagal duomenų gavėjų prašymus (vienkartinio teikimo atveju) arba Finansų ministerijos ir duomenų gavėjų sudarytas asmens duomenų teikimo sutartis (daugkartinio teikimo atveju). Asmens duomenų teikimo sutartyje turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų asmens duomenų apimtis.

 

Finansų ministerijai teikiamame duomenų gavėjo prašyme dėl asmens duomenų teikimo turi būti nurodyta:

1. asmens duomenų gavimo konkretus ir aiškiai apibrėžtas tikslas;

2. Lietuvos Respublikos arba Europos Sąjungos teisės aktas ir konkreti jo nuostata, suteikianti duomenų gavėjui teisę gauti asmens duomenis, jeigu toks teisinis pagrindas yra;

3. asmens duomenų gavimo teisėta sąlyga, nustatyta Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalyje arba 9 straipsnio 2 dalyje arba Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatyme, kuriais vadovaujantis duomenų gavėjui suteikiama teisė gauti asmens duomenis. Kai asmens duomenis prašoma gauti vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies f punktu, prašyme turi būti išsamiai pagrįsta, kodėl duomenų gavėjo teisėti interesai yra viršesni už duomenų subjekto teises ir laisves;

4. konkreti prašomų asmens duomenų apimtis (t. y. kokių duomenų subjektų kategorijų duomenų prašoma, kokių konkrečių asmens duomenų prašoma ir (arba) už kokį laikotarpį prašoma) ir pagrindimas, kodėl būtent šie asmens duomenys yra būtini konkrečiam asmens duomenų tvarkymo tikslui pasiekti. Prašymai pateikti visą turimą informaciją apie asmenį nelaikytini konkrečiais prašymais.

 

Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka asmens duomenys trečiosioms šalims teikiami laikantis Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimų:

1. asmenų, pateikusių ministerijai skundą ar prašymą, asmens duomenys skundo ar prašymo nagrinėjimo tikslu – juridiniams ir fiziniams asmenims;

2. dalyvaujančių byloje asmenų asmens duomenys ginčo dėl ministerijos priimto sprendimo teisėtumo nagrinėjimo tikslu – teismams, Lietuvos administracinių ginčų komisijai ir jos teritoriniams padaliniams, darbo ginčų komisijai ir kitoms valstybės įgaliotoms nagrinėti ginčus institucijoms;

3. ministerijos darbuotojų ir pretendentų į ministerijos valstybės tarnautojus, valstybės įmonės, viešosios įstaigos vadovo pareigas asmens duomenys valstybės tarnybos valdymo tikslu – Viešojo valdymo agentūrai;

4. ministerijos darbuotojų asmens duomenys socialinio draudimo įmokų administravimo tikslu – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, mokesčių administravimo tikslu – Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, valstybės tarnybos valdymo tikslu – Viešojo valdymo agentūrai;

5. vaizdo stebėjimo duomenys (asmenų, patekusių į ministerijos vykdomo vaizdo stebėjimo lauką, vaizdo duomenys), įeigos į pastatą kontrolės duomenys, siekiant atskleisti nusikalstamas veikas, administracinius nusižengimus, įrodyti ministerijos darbuotojų, ministerijos lankytojų ar ministerijos turto apgadinimo metu padarytai žalai ar kaip įrodymai ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje ar kitais įstatymų nustatytais atvejais ‒ ikiteisminio tyrimo įstaigoms, prokuratūrai, teismams, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kuriems įstatymai suteikia teisę gauti tokius duomenis;

6. žiniasklaidos atstovų duomenys ginčo dėl Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme ir kituose visuomenės informavimą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytų visuomenės informavimo principų nesilaikymo nagrinėjimo tikslu – Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai, teismams ar kitoms valstybės įgaliotoms institucijoms;

7. ministerijos darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, pažymos dėl darbo užmokesčio apskaičiavimo ir išmokėjimo, ministerijos darbuotojų pareigybių funkcijų susiejimo su Europos Sąjungos fondų investicijų administravimo funkcijomis aiškinamoji lentelė, dokumentai, kuriais pavedama vykdyti įgyvendinant projektą numatytas veiklas, dokumentai, kuriais nustatomi darbo užmokesčiui apskaičiuoti reikalingi dydžiai (koeficientas, stažas, priemoka, priedas ir pan.), avanso apyskaitos ir jose nurodytų išlaidų pagrindimo dokumentai (kvitai, sąskaitos faktūros, mokėjimo nurodymai prekių tiekėjams, paslaugų teikėjams, rangovams ir pan.), su darbo užmokesčiu ar avanso apyskaita susiję mokėjimo nurodymai, organizuojamų renginių ir mokymų dalyvių sąrašai patirtų ir apmokėtų išlaidų deklaravimo tikslu – viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai, viešajai įstaigai Europos socialinio fondo agentūrai;

8. ministerijos darbuotojų duomenys finansinės apskaitos ir personalo administravimo tikslais – Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui;

9. ministerijos darbuotojo prašymu darbuotojo asmens duomenys darbo užmokesčio išmokėjimo tikslu – ministerijos darbuotojo nurodytiems bankams;

10. ministerijos darbuotojų, turėjusių nelaimingą atsitikimą darbe, duomenys nelaimingų atsitikimų darbe ar pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimo tikslu – Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

11. apie korupciją pranešančio asmens duomenys pranešimų apie korupciją nagrinėjimo tikslu – Specialiųjų tyrimų tarnybai;

12. ministerijos darbuotojų, kurie įtraukti į civilinio mobilizacinio personalo rezervo sąrašą, civilinio mobilizacinio personalo rezervo sudarymo ir apskaitos tikslu – Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentui prie Krašto apsaugos ministerijos;

13. ministerijos darbuotojų, nurodytų ministerijos sudarytose sutartyse, asmens duomenys sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu – asmenims, su kuriais ministerija yra sudariusi sutartis (prekių tiekėjui, paslaugų teikėjui ir kt.);

14. ministerijos interneto tinklu besinaudojančių asmenų asmens duomenys (IP adresai, elektroninio pašto adresai (naudojant nešifruotąjį ryšį), elektroninių laiškų antraštės (naudojant nešifruotąjį ryšį), interneto svetainių adresai) kibernetinių incidentų identifikavimo tikslu – Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui prie Krašto apsaugos ministerijos;

15. ministerijos tvarkomi asmens duomenys, kuriuos ministerija įpareigojama teikti teisės aktais arba kurie turi būti teikiami atliekant ministerijai pavestas funkcijas, – valstybės informacinių sistemų ir registrų valdytojams ir (arba) tvarkytojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms, organizacijoms ir kitiems asmenims.

Finansų ministerijos tvarkomi asmens duomenys gali būti teikiami duomenų tvarkytojams, kurie pagal sutartis teikia Finansų ministerijai informacinių sistemų kūrimo, diegimo, modernizavimo, priežiūros ir palaikymo, duomenų centrų ir panašias paslaugas, mokymų organizavimo, turto priežiūros ir aptarnavimo organizavimo, delegacijų aptarnavimo ir renginių organizavimo, bibliografines ir informacines paslaugas, taip pat teikia kitas paslaugas ar atlieka kitus darbus ir dėl to tvarko asmens duomenis Finansų ministerijos vardu. 

 

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Finansų ministerijos nurodymus ir tik tiek, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti teisės aktuose ar paslaugų teikimo sutartyse nustatytus įsipareigojimus, išskyrus atvejus, kai duomenų tvarkytojo atliekamas asmens duomenų tvarkymas reglamentuotas teisės aktuose. Nuostatos, susijusios su asmens duomenų tvarkymu ir duomenų apsauga, nustatomos teisės aktuose ir (arba) įtraukiamos į sudaromas su duomenų tvarkytojais sutartis.

Atnaujinimo data: 2023-11-21