Asmens duomenų saugojimo terminai

 

Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja asmens duomenų tvarkymo tikslai. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie sunaikinami, išskyrus tuos asmens duomenis, kurie įstatymų ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimą, nustatytais atvejais turi būti perduoti saugoti pagal Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, jo įgyvendinamuosius ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tokių dokumentų saugojimą.

 

Pasibaigus asmens duomenų saugojimo terminui, jis gali būti pratęstas, jeigu Finansų ministerija nustato, kad saugoti asmens duomenis toliau būtina, ypač atsižvelgiant į būtinybę asmens duomenis panaudoti kaip įrodymą ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vykdomą tyrimą, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje ar kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

 

Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu ir jį įgyvendinančiais teisės aktais ir Finansų ministerijos kanclerio patvirtintu metiniu Finansų ministerijos dokumentacijos planu. Saugoti perduoti dokumentai (bylos), iki perduodant Lietuvos valstybės naujajam archyvui, saugomi (-os) Finansų ministerijos dokumentų saugykloje.

 

Tvarkant asmens duomenis sutikimo pagrindu ar teisėto intereso pagrindu saugojimo terminas nustatomas duomenų tvarkymo veiklos įrašuose ir sutikime ar teisėto intereso vertinimo išvadoje.

 

Finansų ministerijos valstybės informacinėse sistemose ir (ar) registruose asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei tai nustatyta valstybės informacinės sistemos ir (ar) registro nuostatuose (detalesnę informaciją galite rasti čia).

Atnaujinimo data: 2023-11-21