Pareigos, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją

PAREIGŲ, DĖL KURIAS SIEKIANČIŲ EITI ASMENŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI TEIKIAMAS PRAŠYMAS PATEIKTI INFORMACIJĄ, SĄRAŠAS

1. Pareigos, dėl kurias siekiančių eiti asmenų rašytinį prašymą pateikti informaciją Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (toliau – STT) teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerija:

1.1. finansų viceministrų;

1.2. Finansų ministerijos kanclerio;

1.3. finansų ministro valdymo sričių įstaigų, įmonių, kurių savininko ar akcininko teises ir pareigas įgyvendina Finansų ministerija (toliau kartu – Įstaigos ir įmonės), vadovų, kolegialių priežiūros ir valdymo organų narių;

1.4. Finansų ministerijos administracijos padalinių vadovų, vyriausiųjų patarėjų ir vyresniųjų patarėjų (taikoma Finansų ministerijos administracijos padalinio, nesančio kitame ministerijos administracijos padalinyje, vyriausiesiems patarėjams ir vyresniesiems patarėjams);

1.5. asmenų, teikiamų į pareigas Europos Sąjungos ar tarptautinėse teisminėse ir kitose institucijose;

1.6. asmenų, laikinai skiriamų į šio sąrašo 1.1–1.4 papunkčiuose nurodytas pareigas, kai nėra paskirto nuolat šias pareigas einančio asmens.

2. Pareigos, dėl kurias siekiančių eiti asmenų rašytinį prašymą pateikti informaciją STT teikia Įstaigos ir įmonės:

2.1. Įstaigų ir įmonių vadovų pavaduotojų;

2.2. Įstaigų ir įmonių padalinių vadovų ir jų pavaduotojų (taikoma Įstaigos ar įmonės padalinio, nesančio kitame Įstaigos ar įmonės padalinyje, vadovų pavaduotojams);

2.3. įmonių, kurių akcininko teises ir pareigas įgyvendina Finansų ministerija, patronuojamųjų (dukterinių) akcinių bendrovių ar uždarųjų akcinių bendrovių, visų kitų su šiomis bendrovėmis per paskesnių eilių patronuojamąsias (dukterines) bendroves susijusių patronuojamųjų (dukterinių) bendrovių vadovų ir jų pavaduotojų, kolegialių priežiūros ir valdymo organų narių;

2.4. asmenų, laikinai skiriamų į šio sąrašo 2.1–2.3 papunkčiuose nurodytas pareigas, kai nėra paskirto nuolat šias pareigas einančio asmens.                       

Atnaujinimo data: 2023-11-12