EUROPOS SEMESTRAS

Europos semestras – tai ekonominės politikos stiprinimo, koordinavimo ir priežiūros kasmetinis ciklas. Kiekvienais metais Europos Komisija (toliau – EK) atlieka detalią valstybių narių analizę dėl biudžetų planų, makroekonominių ir struktūrinių reformų ir pateikia joms specifines šalies rekomendacijas, kurias vėliau svarsto ir tvirtina Taryba ir kurias šalys narės turėtų įgyvendinti per ateinančius 12-18 mėn. Šios rekomendacijos taip pat prisideda prie ES ilgalaikės strategijos tikslų – darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo, strategijos "Europa 2020", įgyvendinimo, o jų įgyvendinimo priežiūra yra vykdoma Europos semestro kontekste.

 

Europos semestro ciklas

 

Metinėje augimo apžvalgoje pateikiami ES ateinančių metų prioritetų pasiūlymai, įskaitant ekonominės ir fiskalinės politikos reformų, būtinų siekiant užtikrinti stabilumą ir ekonomikos augimą, pasiūlymus.

Įspėjimo mechanizmo ataskaitoje nustatoma, kurių valstybių narių padėtį reikia išanalizuoti nuodugniau, kad būtų galima nuspręsti, ar esama disbalanso, dėl kurio reikia imtis politikos veiksmų.

Šalių ataskaitose nagrinėjama kiekvienos ES valstybės narės ekonominė padėtis, politika ir vertinama, ar tose valstybėse narėse, kuriose atlikta nuodugni apžvalga, yra susidarę disbalansai ar perviršiniai disbalansai.

Nacionalinėse reformų programose valstybės narės pateikia informaciją apie įgyvendinamas ir planuojamas įgyvendinti reformas bei informaciją apie priemones strategijoje Europa 2020 numatytiems tikslams pasiekti.

Stabilumo/konvergencijos programose valstybės narės pagal nustatytus reikalavimus pateikia naujausią informaciją apie vykdomą bei suplanuotą biudžeto ir mokesčių politiką (euro zonos narės rengia Stabilumo programas, neprisijungusios prie euro zonos šalys narės – Konvergencijos programas).

Daugiau informacijos apie Europos semestrą pateikta Europos Komisijos internetiniame puslapyje: https://commission.europa.eu/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/european-semester_en

Daugiau informacijos apie su Europos semestru susijusius dokumentus pateikta Europos Komisijos internetiniame puslapyje: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/legal_texts/index_en.htm

Atnaujinimo data: 2024-01-02