Viešojo ir privataus sektorių partnerystė

Lietuvoje, kaip ir daugelyje pasaulio valstybių, auga investicijų poreikis viešajai infrastruktūrai ir viešosioms paslaugoms plėtoti bei jų kokybei tobulinti. Ribotos viešojo sektoriaus galimybės skirti šiam tikslui pakankamą finansavimą skatina ieškoti naujų priemonių ir galimybių. Tarptautinėje praktikoje viena iš jų yra viešojo ir privataus sektorių partnerystė, sudaranti sąlygas pritraukti privataus kapitalo investicijas viešojo sektoriaus poreikiams tenkinti. Plačiąja prasme šią partnerystę galima apibrėžti kaip viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą, įgyvendinant infrastruktūros projektus ar teikiant viešąsias paslaugas.

Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės skatinimo Lietuvoje klausimais Finansų ministerijai tenka strateginio vadovavimo, proceso valdymo bei koordinavimo užduotys:

  • rengti teisinę bazę, reikalingą partnerystei vystyti bei įgyvendinti;
  • dalyvauti kuriant viešojo ir privataus sektorių parnerystės administracinę sistemą ir koordinuoti šios sistemos veiklą;
  • teikti išvadas (arba nuomones) dėl konkrečių partnerystės projektų (tarp jų ir koncesijų) finansinių modelių finansavimo galimybių bei galimos įtakos valstybės fiskaliniams rodikliams;
  • kaupti nacionalinio ir tarptautinio partnerystės proceso praktiką, ją analizuoti ir skleisti patirtį.

Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis į:

  • Valstybės turto valdymo departamento direktorę Aušrą Vičkačkienę, tel. (8 5) 239 0122, el.paštas: [email protected]
  • Valstybės turto valdymo politikos skyriaus vedėją Laimą Kalinauskienę, tel. (8 5) 239 0127, el.paštas: [email protected]

Daugiau informacijos apie viešojo ir privataus sektorių partnerystęrasite ppplietuva.lt

Atnaujinimo data: 2023-11-12