Europos strateginių investicijų fondas

Apie ESIF

Apie ESIF tęsinį - InvestEU

Nuo 2015 m. Europos strateginių investicijų fondas (ESIF) visoje ES sutelkė 335 mlrd. EUR papildomų investicijų. Iki 2018 m. liepos mėn.  patvirtinta paraiškų už 315 mlrd. eurų, pasirašyta sutarčių – už 256 mlrd. eurų. Siekiama, kad 100 proc. sutarčių už 315 mlrd. eurų bus pasirašyta iki 2019 m. pradžios.

ESIF teikiamomis galimybėmis aktyviai naudojamasi ir Lietuvoje. Projektams iš Lietuvos ESIF pagrindu Europos investicijų bankas (EIB) skyrė 409 mln. eurų paskolų, kurios turėtų pritraukti apie 1,5 mlrd. eurų investicijų. Lietuva yra trečioje vietoje tarp visų ES valstybių narių, lyginant ESIF investicijų santykį su BVP.

Dėl ESIF teikiamos paramos EIB ir jo patronuojamoji įmonė, skirta mažoms įmonėms finansuoti, t. y. Europos investicijų fondas (EIF), visose 28 valstybėse narėse investavo į šimtus projektų ir suteikė rizikos finansavimą šimtams tūkstančių MVĮ įvairiuose strateginiuose sektoriuose. Pagal J.-C. Junckerio planą ne tik finansuoti novatoriški projektai ir naujos technologijos, bet paremtas ir kitų ES tikslų, pavyzdžiui, skaitmeninės, socialinės ir transporto politikos tikslų, įgyvendinimas.

ESIF rezultatai:

● 15 mln. naujų namų ūkių gali naudotis sparčiuoju plačiajuosčiu ryšiu

● Pastatyta arba renovuota daugiau nei 500 000 socialinių ir įperkamų būstų

● 30 mln. europiečių naudojasi geresnėmis sveikatos priežiūros paslaugomis

● 95 mln. keleivių per metus naudojasi geresne geležinkelių ir miesto infrastruktūra

● 7,4 mln. namų ūkių tiekiama atsinaujinančioji energija

Kur kreiptis dėl projektų finansavimo iš ESIF?

Projekto rengėjai (jei reikiama paskola ar garantija yra didesnė nei 10 mln. EUR (didelę pridedamąją vertę kuriantiems projektams gali būti svarstomas ir žemesnis finansavimo poreikis)) turėtų kreiptis į EIB tiesiogiai, t. y. į pagrindinę būstinę Liuksemburge (p. Rafal Rybacki, Baltijos jūros ir Šiaurės Europos regiono departamento Viešojo sektoriaus ir infrastruktūros skyriaus vadovas, el. paštas: [email protected], bendruoju EIB numeriu (+352) 4379-22000) arba į EIB Helsinkio atstovybę (p. Jukka Luukkanen, EIB Helsinkio atstovybės vadovas, el. paštas: [email protected]).

Dėl mažų ir vidutinių bei vidutinės kapitalizacijos įmonių finansavimo, projektų vykdytojai turėtų kreiptis į Europos  investicijų fondo finansinius tarpininkus Lietuvoje „OP bank“ (https://www.pohjola.lt/ee/kontaktai), „Swedbank“ (https://www.swedbank.lt/lt/pages/kontaktai) arba Šiaulių banką (https://www.sb.lt/).

Daugiau informacijos: http://www.eib.org/efsi/index.htmhttp://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_en.htmhttp://www.eif.org/what_we_do/where/index.htmhttp://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_en.htm.

Europos investavimo konsultacijų centras

EIKC teikia įvairias konsultacines paslaugas: padeda  parengti ir įgyvendinti projektus, kad jie būtų komerciškai gyvybingi, įvertinti galimybes pasinaudoti finansinėmis priemonėmis, formuoti ir įgyvendinti viešąją ir privačią partnerystę taip palengvinant pasinaudojimą finansavimu.

EIKC – vartai į:

 • kryptingą konsultacinę pagalbą įgyvendinant projektus;
 • techninių gebėjimų stiprinimą;
 • patyrusių finansų ir techninės srities ekspertų pagalbą;
 • dalinimąsi informacija ir patirtimi.

Svarbu tai, kad EIKC nėra sukurtas išskirtinai ESIF projektams finansuoti. Konsultacijos yra teikiamos  dėl visų  investicinių projektų, įgyvendinamų Europos Sąjungoje.

Dėl projektų, kuriuos įgyvendina viešojo sektoriaus subjektai, konsultacijos teikiamos nemokamai, tačiau tam tikrais atvejais privačiam sektoriui už naudojimąsi EIKC paslaugomis gali būti taikomas mokestis.

Daugiau informacijos apie EIKC – http://www.eib.org/eiah/index.htm.

Europos investicinių projektų portalas

Europos investicinių projektų portalas (EIPP) – internetinis portalas, administruojamas EK, skirtas padėti investuotojams sužinoti apie esamus ir būsimus projektus visoje Europoje, siekiant pritraukti kuo daugiau investicijų. EIPP suteikia galimybę Europos Sąjungoje įsteigtiems projektų vykdytojams (viešam ir privačiam sektoriui bei viešosios ir privačios partnerystės subjektams), ieškantiems išorės finansavimo, pasidalinti informacija apie savo investicinius projektus ir idėjomis su potencialiais investuotojais.

Projektai tinkami skelbti EIPP:

 • yra bent 10 mln. EUR vertės.
 • vykdomi iš anksto nustatytuose didelę ekonominę naudą teikiančiuose sektoriuose (projekto rengėjai vienam projektui gali pasirinkti ne daugiau kaip du sektorius);
 • turi būti pradėti įgyvendinti per trejus metus nuo pateikimo;
 • remiami viešojo arba privačiojo subjekto, įsisteigusio Europos Sąjungos šalyje;
 • atitinka taikomus Europos Sąjungos ir nacionalinius teisės aktus.

Viešojo sektoriaus projektų rengėjams projekto paskelbimo mokestis nėra taikomas. Patikrinus, ar privačių projektų rengėjų formos išsamios ir parengtos naudoti, iš jų bus imamas iki 250 eurų mokestis už vieną pateiktą projektą. Pradiniame etape šis mokestis bus 100 eurų.

EIPP gali būti skelbiami visi Europos Sąjungos projektai, nepriklausomai nuo to, ar jie bus finansuojami ESIF lėšomis.

Daugiau informacijos EIPP internetiniame puslapyje: https://economy-finance.ec.europa.eu/eueconomyexplained/graphs-economic-topics/european-investment-project-portal-eipp-using-portal-now-easier-ever_en.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________________________________________________________________________________________________

ESIF tęsinys InvestEU:

2018 m. birželio 11 d. Europos Komisija pristatė naujausius teisėkūros pasiūlymus dėl Europos investicijų stabilizavimo funkcijos (EISF), Reformų rėmimo programos (Reform Support programme) ir investicinį instrumentą "InvestEU", vieningą investicijų paramos instrumentą (Single Investment Support Instrument), apimantį dabartinius veikiančius finansinius instrumentus bei Europos strateginių investicijų fondo (ESIF)  tęsinį.

Apie InvestEU:

Ši programa skirta skatinti  viešąsias ir privačiąsias investicijas Europos Sąjungoje, kad padėtų spręsti vis dar didelio investicijų trūkumo Europoje klausimą. Instrumento tikslas – suteikti finansavimą ekonomikos subjektams, kuriems dėl jų rizikos profilio privatūs finansuotojai ne visada gali arba nori suteikti finansavimą, kad būtų skatinamas ES ekonomikos konkurencingumas, tvarus augimas, socialinis atsparumas. "InvestEU" instrumentas skirtas projektams, kuriantiems pridėtinę vertę ES kontekste.

Pagrindinės finansavimo sritys:

 • Infrastruktūra (apie 11,5 mlrd. eurų);
 • Tyrimai ir inovacijos (apie 11,25 mlrd. eurų);
 • Mažos ir vidutinės įmonės 11,25 mlrd. eurų);
 • Socialinės investicijos (apie 4 mlrd. eurų).

Atsižvelgdama į kintančius politikos prioritetus ir rinkos paklausą, Komisija gali koreguoti kiekvienai politikos sričiai numatytas sumas iki 15 %.

Komisija siūlo „InvestEU“ fondui skirti 15,2 mlrd. eurų. Tai leis iš ES biudžeto suteikti 38 mlrd. eurų garantiją, kuri bus panaudota strategiškai svarbiems projektams visoje ES paremti. Tikimasi, kad tai  mobilizuos apie 650 mlrd. eurų investicijų.

"InvestEU" instrumentą sudarys keturi pagrindiniai elementai:

 • „InvestEU“ fondas, kuris teiks ES garantiją; 
 • „InvestEU“ konsultacijų centras, kuris visų pirma teiks su projektų plėtojimu susijusią techninę paramą (toks yra ir ESIF instrumente); 
 • „InvestEU“ portalas, kuris užtikrins lengvai prieinamą duomenų bazę projektams, kuriems ieškoma finansavimo, viešinti (toks yra ir ESIF instrumente) ; 
 •  derinimo operacijos.

„InvestEU“ projektai turi tenkinti šiuos reikalavimus:

 • jais turi būti šalinamas rinkos nepakankamumas arba investicijų trūkumas ir jie turi būti ekonomiškai perspektyvūs,
 • jiems pradėti turi būti reikalinga ES parama,
 • jais turi būti pasiekiamas didinamasis poveikis ir, jei įmanoma, įtraukiamos privačios investicijos,
 • jais turi būti padedama siekti ES politikos tikslų.

Valdymas

„InvestEU“ fondui valdyti bus sukurta:

i) įgyvendinančiųjų partnerių atstovų ir

ii) valstybių narių atstovų grupės.

Patariamosios grupės, kurioje dalyvaus įgyvendinantieji partneriai, uždaviniai yra konsultuoti Komisiją dėl finansinių produktų, įgyvendinamų naudojantis „InvestEU“ fondu, kūrimo ir patarti rinkos nepakankamumo ir neoptimalios investavimo aplinkos bei rinkos sąlygų klausimais. Be to, patariamoji taryba informuos valstybes nares apie „InvestEU“ fondo įgyvendinimą ir sudarys sąlygas reguliariai keistis nuomonėmis dėl rinkos pokyčių bei dalytis geriausia patirtimi.

Projekto grupė, sudaryta iš ekspertų, kuriuos Komisijai skiria įgyvendinantieji partneriai, parengs galimų finansavimo ir investavimo operacijų rezultatų suvestinę, pagal kurią investicijų komitetas įvertins, ar šioms operacijoms suteikti ES garantiją. Kad pasiūlymas būtų pateiktas projekto grupei, Komisija turi patvirtinti, jog siūloma finansavimo arba investavimo operacija atitinka ES teisę.

Investicijų komitetas patvirtina ES garantijos naudojimą finansavimo ir investavimo operacijoms. Komitetą sudarys išorės ekspertai, turintys patirties atitinkamuose sektoriuose.

„InvestEU“ fondo lėšos bus investuojamos per finansinius partnerius. Pagrindinis partneris bus EIB, tačiau šiuo atveju kitaip nei ESIF, dalyvauti instrumente galės ir kitos tarptautinės finansų institucijos – EBRD, CEB taip pat nacionaliniai skatinamojo finansavimo bankai.

Preliminariai numatoma, kad reglamentas įsigaliotų nuo 2021 m. sausio 1 d.

Atnaujinimo data: 2024-01-02