>

Vidaus kontrolė ir vidaus auditas

Viešojo sektoriaus vidaus kontrolę ir vidaus auditą reglamentuoja Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas.

Įstatymo  tikslas – nustatyti viešojo sektoriaus vidaus kontrolės ir vidaus audito teisinį reglamentavimą, kad jis atitiktų tarptautiniu mastu pripažintą gerąją praktiką (Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (INTOSAI) viešojo sektoriaus vidaus kontrolės standartų gaires ir Tarptautinius vidaus audito profesinės praktikos standartus) ir sudarytų sąlygas efektyviai vidaus kontrolei viešajame sektoriuje veikti.

Finansų ministerija, formuodama valstybės politiką vidaus kontrolės ir vidaus audito srityse, organizuodama, koordinuodama ir kontroliuodama jos įgyvendinimą:

1) rengia teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų juridinių asmenų vidaus kontrolę ir vidaus auditą, atsižvelgdama į tarptautinę gerąją vidaus kontrolės ir vidaus audito praktiką;

2) atlieka metodinio vadovavimo funkcijas vidaus kontrolės ir vidaus audito srityse;

3) analizuoja vidaus audito tarnybų veiklą ir teikia rekomendacijas dėl jos tobulinimo;

4) užtikrina, kad ne rečiau kaip kartą per penkerius metus Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka būtų atliekamas išorinis vidaus audito tarnybų veiklos vertinimas.

Atnaujinimo data: 2023-11-12