>

Apskaita, atskaitomybės, auditas

Apskaita – ekonominės informacijos atpažinimo, matavimo ir pateikimo procesas, leidžiantis informacijos vartotojams priimti ekonominius sprendimus. Tai kompleksinis procesas, priklausantis nuo žmonių ir parengtas jiems. Baigiamasis apskaitos etapas yra atskaitomybė – sistema apibendrinančių ir tarpusavyje susijusių rodiklių, gautų iš apskaitos ir apibūdinančių visos ūkinės veiklos rezultatus per ataskaitinį laikotarpį. Tinkamai parengta atskaitomybė padeda analizuoti bei įvertini veiklą, vadovauti, kontroliuoti, atskleisti trūkumus ir numatyti priemones jiems pašalinti.

Finansų ministerija atlieka bendrąjį metodinį vadovavimą apskaitai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, atsižvelgdama į Tarptautinius apskaitos standartus, Europos Sąjungos teisę ir Tarptautinius viešojo sektoriaus apskaitos standartus:

  • rengia bei dalyvauja rengiant teisės aktų, reglamentuojančių finansinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, atitinkančių Europos Bendrijos Tarybos direktyvas, Tarptautinius apskaitos standartus bei Tarptautinius viešojo sektoriaus apskaitos standartus, projektus;
  • rengia teisės aktų, reglamentuojančių finansinių ataskaitų auditą, atitinkančių Europos Bendrijos Tarybos direktyvas, projektus;
  • derina kitų valstybės institucijų ir įstaigų, ministerijos administracijos padalinių parengtų teisės aktų, kurių nuostatos susijusios su finansine apskaita, finansine atskaitomybe ir auditu, projektus.

Informacinis pranešimas dėl draudžiamų teikti paslaugų Rusijos vyriausybei arba Rusijoje įsteigtiems juridiniams asmenims

Susitikimo (2023 m. gruodžio 18 d.) dėl ataskaitų patikimumo didinimo ir įstatymų projektų paketo aptarimo įrašas

Finansų ministerija, siekdama nustatyti finansinių ataskaitų kokybės ir neteikimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui problemas ir galimus jų sprendimo būdus, parengė Finansinių ataskaitų neteikimo ir kokybės problematikos analizės apžvalgą

Atmintinė dėl pelno siekiančių subjektų atskaitomybės

Atmintinė dėl pelno nesiekiančių subjektų atskaitomybės

Atnaujinimo data: 2024-01-12