Ekonominės klasifikacijos taikymo DUK

 

Dėl pagalbos skyrimo užsienio valstybei:

Kai pagalba skiriama tiesiogiai užsienio valstybei - išlaidos priskiriamos atitinkamiems 2.5.1. "Dotacijos užsienio valstybėms" grupės ekonominės klasifikacijos straipsniams.

Kai pagalba skiriama užsienio valstybės piliečiams, esantiems Lietuvoje (pinigais ir natūra) - išlaidos priskiriamos atitinkamiems 2.8.1. "Kitos išlaidos" grupės ekonominės klasifikacijos strapsniams.

Pagalbos užsienio valstybei išlaidos gali būti priskiriamos valstybės funkcijų klasifikacijos straipsniui 01.02.01.03. "Ekonominė pagalba dotacijomis arba paskolomis". 

Dėl išeitinių išmokų:

Išeitinės išmokos ir nuo jų apskaičiuotos socialinio draudimo įmokos priskiriamos 2.7.3.1.1.01 ekonominės klasifikacijos straipsniui "Darbdavių socialinė parama pinigais".

Dėl savivaldybių infrastruktūros plėtros įmokų (pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymą):

Savivaldybių gautos savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos priskiriamos pajamų ekonominės klasifikacijos straipsniui 1.4.2.1.1.01. "Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas".

Dėl išlaidų planavimo (meras, taryba, administracija):

Savivaldybės mero (kartu ir vicemerų) funkcijų vykdymo išlaidos priskirtinos valstybės funkcijų klasifikacijos straipsniui  01.01.01.09  „Institucijos valdymo išlaidos“, savivaldybės tarybos – 01.01.01.02 „Savivaldos institucijos“, savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos padalinių – 01.03.02.09  „Institucijos valdymo išlaidos“. 

Išlaidos atlyginimui, kuris mokamas savivaldybės tarybos nariui už jo, kaip tarybos nario, pareigų atlikimą,  priskirtinos išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsniui 2.1.1.1.1.01 „Darbo užmokestis pinigais“.

Kokiam ekonominės klasifikacijos straipsniui priskiriamos telemetrinės transporto kontrolės sistemos nuomos išlaidos, GPS navigacijos įsigijimo arba nuomos išlaidos?

Išlaidos priskiriamos 2.2.1.1.1.06 ekonominės klasifikacijos straipsniui „Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“.

Kokiam ekonominės klasifikacijos straipsniui priskiriamos projektorių, interaktyvių ekranų ir interaktyvių kubų įsigijimo išlaidos?Kokiam ekonominės klasifikacijos straipsniui priskiriama interneto svetainės turinio valdymo sistemos aptarnavimo paslaugų įsigijimas?Kokiam ekonominės klasifikacijos straipsniui priskiriama interneto svetainės turinio valdymo sistemos aptarnavimo paslaugų įsigijimas?Kokiam ekonominės klasifikacijos straipsniui priskiriama interneto svetainės turinio valdymo sistemos aptarnavimo paslaugų įsigijimas?

Išlaidos priskiriamos 2.2.1.1.1.21 ekonominės klasifikacijos straipsniui „Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“.

Kokiam ekonominės klasifikacijos straipsniui priskiriamas interneto svetainės turinio valdymo sistemos aptarnavimo paslaugų įsigijimas?

Išlaidos priskiriamos 2.2.1.1.1.21 ekonominės klasifikacijos straipsniui „Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“.

Kokiam ekonominės klasifikacijos straipsniui turi būti priskiriamosInfolex teisinės informacijos bazės abonentų paslaugos, Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų duomenų bazės abonentų paslaugų įsigijimo išlaidos?

Išlaidos priskiriamos 2.2.1.1.1.30 ekonominės klasifikacijos straipsniui „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“.

Kokiam ekonominės klasifikacijos straipsniui priskiriamos teksto korektūros ir vertimo paslaugų įsigijimo išlaidos?

Išlaidos priskiriamos 2.2.1.1.1.30 ekonominės klasifikacijos straipsniui „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“.

Kokiam ekonominės klasifikacijos straipsniui priskiriamos gyventojų informavimo ir perspėjimo sistemos valdymo įrangos (sirenų ir paleidimo pulto) priežiūros ir remonto paslaugų, susijusių su civiline sauga, įsigijimo išlaidos?

Išlaidos priskiriamos 2.2.1.1.1.30 ekonominės klasifikacijos straipsniui „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“.

Kokiam ekonominės klasifikacijos straipsniui turėtų būti priskiriamos posėdžių salės elektroninio balsavimo, garso ir vaizdo įrangos, posėdžių valdymo sistemos aptarnavimo paslaugų įsigijimo išlaidos?

Išlaidos priskiriamos 2.2.1.1.1.30 ekonominės klasifikacijos straipsniui „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“.

Kokiam ekonominės klasifikacijos straipsniui turėtų būti priskiriamos VĮ Registro centro teikiamų paslaugų įsigijimas ir nekilnojamo daikto įregistravimo / išregistravimo nekilnojamo turto registre paslaugų įsigijimo išlaidos?

Išlaidos priskiriamos 2.2.1.1.1.30 ekonominės klasifikacijos straipsniui „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“.

Kokiam ekonominės klasifikacijos straipsniui turėtų būti priskiriamos kavos, sausainių, kurie naudojami organizuojamų seminarų pertraukų metu, įsigijimo išlaidos, įskaitant iš tiekėjo perkamą analogišką paslaugą įvairiems renginiams?

Seminarų metu kavos pertraukos rengimo išlaidos (tiek rengiamos pačių, tiek perkamos iš tiekėjo) priskiriamos ekonominės klasifikacijos straipsniui 2.2.1.1.1.30„Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“.

Darbo susitikimo metu, skirtų darbo klausimams aptarti, svarstyti, derinti su kitų įstaigų, įmonių atstovais, kavos pertraukos rengimo išlaidos priskiriamos ekonominės klasifikacijos straipsniui 2.2.1.1.1.22 „Reprezentacinės išlaidos“.

Kokiam išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsniui turi būti priskiriamos kitai biudžetinei įstaigai perduodamos lėšos įrangai įsigyti(mokėtojui bus suteikta galimybė naudotis šios įrangos teikiamomis paslaugomis)?

Išlaidos įrangai įsigyti turėtų būti priskiriamos 2.8.1.2.1.01 ekonominės klasifikacijos straipsniui  „Kitos išlaidos turtui įsigyti“.

Dėl lėšų planavimo kitos viešojo sektoriaus subjektų grupės subjektams arba ne viešojo sektoriaus subjektams

Planuojant skirti lėšas kitos viešojo sektoriaus subjektų grupės subjektams arba ne viešojo sektoriaus subjektams, lėšų nereikia detalizuoti pagal visus išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius, tačiau ekonominė lėšų paskirtis yra atskleistina, pavyzdžiui, jeigu įsigyjama tam tikra paslauga – nurodomas atitinkamas 2.2. „Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ grupės ekonominės klasifikacijos straipsnis, jeigu teikiama subsidija – nurodomas atitinkamas 2.4. „Subsidijos“ grupės ekonominės klasifikacijos straipsnis, jeigu planuojama pervesti lėšas periodiškai mokamoms išmokoms mokėti, žalai atlyginti, įmonių veiklos einamosioms išlaidoms padengti – nurodomas atitinkamas 2.8. „Kitos išlaidos“ ekonominės klasifikacijos straipsnis, ir t. t. Pažymėtina, kad gali būti nurodomi ir keli išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsniai, pavyzdžiui, 3.1. „Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos“ ir 2.2. „Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ straipsniai, jeigu to reikia siekiant atskleisti ekonominę lėšų paskirtį.

Viešinimo ir reprezentacinių išlaidų atskirties išaiškinimas

Viešinimo veikla – veikla, kuria siekiama informuoti visuomenę apie įstaigos vykdomą veiklą, atliekamas funkcijas, pasiektą rezultatą (pavyzdžiui, viešinama informacija apie įstaigos priimtus teisės aktus, numatomą vykdyti politiką ar jos pakeitimus, organizuojamą renginį ir pan.). Pačia viešinimo veikla paprastai nesitikima gauti konkretaus rezultato.

Viešinimo išlaidos gali apimti informacinių kampanijų, pranešimų spaudai, skelbimų socialinėje medijoje, viešų renginių ir kitas išlaidas, jeigu išlaidos daromos turint tikslą skleisti informaciją apie įstaigos veiklą.

Tais atvejais, kai informacija yra skelbiama spaudoje ar socialinėse medijose, tačiau informacijos skleidimo tikslas nėra tiesiogiai susijęs su įstaigos vykdomos veiklos viešinimu (pavyzdžiui, sveikinimai švenčių proga, reiškiama užuojauta, darbo skelbimas, socialinės reklamos, kuriomis siekiama daryti įtaką visuomenės požiūriui, informacija apie kvietimus teikti paraiškas dalyvauti projektuose, kai tikslas yra informuoti asmenis apie galimybę dalyvauti atrankoje, galimybę gauti finansavimą vykdyti tam tikrus projektus, o ne informuoti apie įstaigos veiklą, nesitikint konkretaus rezultato), tokios išlaidos nėra priskiriamos viešinimo išlaidoms.

Reprezentacinės išlaidos yra susijusios su valdžios atstovų, įstaigos atstovų dalyvavimu oficialiuose susitikimuose, konferencijose, renginiuose, mugėse ir kitur, kur yra atstovaujama savo įstaiga ar valstybė.

Lentelėje pateikti galimi viešinimo ir reprezentacinių išlaidų atskyrimo kriterijai.

 

VIEŠINIMO IR REPREZENTACINIŲ IŠLAIDŲ ATSKYRIMO KRITERIJAI

 

Kriterijus

Viešinimo išlaidos

Reprezentacinės išlaidos*

Tikslas ir rezultatas

Informuoti ir šviesti visuomenę apie įstaigos vykdomą veiklą (atliekamas funkcijas). Paprastai nesitikima konkretaus pamatuojamo rezultato.

Oficialių santykių kūrimas ir palaikymas su kitomis valstybėmis, tarptautinėmis organizacijomis, vietos bendruomenėmis ir pan.

Veiklos ir išlaidų pobūdis

Informacijos sklaida apie viešojo sektoriaus veiklą visuomenės informavimo priemonėmis, kai informaciją viešina viešosios informacijos rengėjai, skleidėjai.

Oficialūs susitikimai, renginiai, kuriuose valdžios atstovai reprezentuoja savo įstaigą ar valstybę. Dažniausiai išlaidos patiriamos organizuojant ar dalyvaujant konkrečiuose oficialiuose renginiuose, susitikimuose.

Tikslinė grupė

Paprastai – visa visuomenė, neišskiriant tikslinių grupių.

Aiškios tikslinės grupės – kiti valstybės atstovai, tarptautiniai partneriai, svarbūs vietos asmenys.

*nurodyti tie reprezentacinių išlaidų pavyzdžiai, dėl kurių galėtų kilti abejonių dėl priskyrimo reprezentacinėms ar viešinimo išlaidoms, t. y. visi reprezentacinių išlaidų atvejai (pvz., vizitinės kortelės, suvenyrai ir pan.), nedetalizuojami.

 

Atnaujinimo data: 2024-06-28