ES ir kitos investicijos

Nuo 2004 m. gegužės 1 d. Lietuvai tapus pilnateise ES nare, atsirado galimybė pasinaudoti ES struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo lėšomis, kurios buvo gaunamos pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą ir 2004–2006 Sanglaudos fondo strategiją.

2007–2013 m. ES struktūrinių fondų lėšos Lietuvai skiriamos iš Europos socialinio, Europos regioninės plėtros ir Sanglaudos fondų pagal Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją (daugiau kaip 6,775 mlrd. eurų).

2014-2020 m. finansiniu laikotarpiu ES valstybės narės yra pasirengusios nedidinant finansinių išteklių kuo efektyviau kurti pridėtinę vertę ES viduje ES sanglaudos politikai skirtomis ES biudžeto lėšomis. Todėl šiame laikotarpyje pabrėžiama ES sanglaudos politikos sąsaja su strategijos “Europa 2020” tikslais - skatinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą, tikintis kryptingai artėti pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo link.

Lietuva taip pat gauna paramą pagal Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinius mechanizmus bei Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programą.

Atnaujinimo data: 2024-02-05