Lietuva tapo Tarptautinio valiutos fondo (angl. International Monetary Fund, toliau - TVF) nare 1992 m. Kiekvienais metais šio fondo atstovai  lankosi mūsų šalyje, vertina jos ekonominę padėtį ir  vystymosi tendencijas pagal TVF steigimo sutarties IV straipsnį. Šis straipsnis įpareigoja TVF šalis nares siekti vykdyti tokią ekonominę ir finansų politiką, kuri užtikrintų šalies ir globalų finansinį ir ekonominį stabilumą.

TVF privalo vykdyti nuolatinę šalių priežiūrą ir teikti rekomendacijas minėtam stabilumui pasiekti ar išlaikyti. TVF šalys narės įpareigotos bendradarbiauti su fondo atstovais, vykdančiais šią priežiūrą. Lietuva intensyviai bendradarbiauja su fondu visose jo kompetencijos srityse. Lietuvos banko valdybos pirmininkas yra Tarptautinio valiutos fondo valdytojų tarybos narys; finansų ministrė Gintarė Skaistė – pakaitinė valdytojų tarybos narė.

Pradiniame bendradarbiavimo etape svarbiausia buvo galimybė pasinaudoti Fondo finansiniais ištekliais ir technine pagalba. 1992-1994 m. TVF suteikė Lietuvai tris paskolas, kurių vertė 248,4 mln. SST (specialiųjų skolinimosi teisių - tai specialus TVF apskaitos vienetas). Visos šios paskolos jau yra grąžintos.

Vėliau Lietuvai svarbesne tapo fondo prevencinė ir stabilizavimo veikla bei konsultavimosi galimybės:  fondo programų rengimas ir vykdymas, darbuotojų dalyvavimas techninės pagalbos ir mokymo programose, TVF ekspertų rekomendacijos diegiant iždo, valstybės skolos valdymo, fiskalinės politikos formavimo principus ir sistemas. Naudodamasi šiomis galimybėmis šalis sustiprino ekonomikos valdymo institucijų administracinius gebėjimus.

Šiuo metu Lietuvos bendradarbiavimas su TVF pagrįstas ekonominėmis konsultacijomis, dalyvavimu pasaulinės ekonomikos, finansų rinkų raidos ir padarinių Lietuvai analizės procese bei taikant tarptautinius finansinės veiklos standartus.

Atnaujinimo data: 2024-01-02