>

Biudžeto vykdymas– patvirtintų finansinių rodiklių biudžetiniams metams vykdymas.

Asignavimai yra biudžete nustatyta biudžetinių įstaigų ir kitų biudžeto lėšas gaunančių subjektų, atliekančių viešojo administravimo funkcijas, išlaidoms ir ilgalaikiam materialiajam bei nematerialiajam turtui ir strateginėms atsargoms įsigyti skirta lėšų suma. Šią sumą patvirtintoms programoms finansuoti asignavimų valdytojas turi teisę biudžetiniais metais gauti iš biudžete sukauptų lėšų, pateikęs paraišką valstybės iždą valdančiai institucijai arba savivaldybių administracijai.

Išlaidos (kasinės) – biudžeto lėšos, sumokėtos iš iždo sąskaitos tiesiogiai tiekėjams, visos pervestos lėšos iš sąskaitų banke ir sumos, išmokėtos iš kasos grynaisiais pinigais.

Biudžetiniams metams pasibaigus rengiamos biudžeto vykdymo ataskaitos.

Jos rengiamos atsižvelgiant į:

  • atitinkamų metų patvirtinto Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo rodiklius;
  • panaudotas Vyriausybės rezervo lėšas ir savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšas;
  • perkeltas viršplanines ir nepanaudotas įmokų į biudžetą, skirtų specialioms programoms finansuoti, sumas;
  • perkeltas Europos Sąjungos finansinės paramos ir kitos gaunamos finansinės paramos viršplanines ir nepanaudotas įmokų į biudžetą sumas;
  • nepanaudotos programų asignavimų dalies, kurią sudaro Europos Sąjungos finansinė parama, kita gaunama finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos, sumas.

Valstybės biudžeto įvykdymo ataskaitą rengia Finansų ministerija, remdamasi valstybės biudžeto buhalterinės apskaitos duomenimis, o savivaldybių biudžetų įvykdymo ataskaitą rengia savivaldybių administracijos pagal savivaldybių biudžetų apskaitos duomenis.

Biudžetinių metų valstybės biudžeto įvykdymo ataskaitą tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas, o savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitą tvirtina savivaldybės taryba.

Išsamiau

Atnaujinimo data: 2024-01-02