>

Lietuva deleguoja savo atstovus į Finansinių paslaugų, Europos bankininkystės, Europos vertybinių popierių ir Europos draudimo ir profesinių pensijų komitetus.

Finansinių paslaugų komitetas (angl. Financial Services Committee) – 2003 m. vasario 18 d. Europos Tarybos sprendimu Nr. 2003/165/EB įsteigtas komitetas, kurio tikslas yra teikti ES Tarybai, ES Tarybos Ekonomikos ir finansų komitetui patarimus ir pasiūlymus įvairiais finansų rinkos klausimais.

Europos Komisija ir kiekviena ES valstybė narė į Finansinių paslaugų komitetą skiria po vieną aukšto lygio atstovą ir po vieną pakaitinį narį. Lietuvai Finansinių paslaugų komitete atstovauja Finansų ministerijos atstovai. Europos centrinio banko atstovas ir atitinkamų Bendrijos priežiūros institucijų komitetų pirmininkai turi stebėtojų statusą.

Finansinių paslaugų komitetas turi pirmininką ir vieną pirmininko pavaduotoją, skiriamus dvejų metų kadencijai iš valstybių narių atstovų. Paprastai Finansinių paslaugų komiteto posėdžiai vyksta keturis kartus per metus, tačiau prireikus komitetas gali rinktis dažniau.

Europos bankininkystės komitetas (angl. European Banking Committee) – 2003 m. lapkričio 5 d. Europos Komisijos sprendimu įsteigtas komitetas, kurio tikslas yra patarti Europos Komisijai bankinės veiklos klausimais ir padėti Europos Komisijai priimant ES direktyvų įgyvendinimo priemones.

Komitetą sudaro aukšto lygio ES valstybių narių atstovai (didžiausia jų dalis - iš Finansų ministerijų). Taip pat stebėtojų teisėmis dalyvauja Europos Centrinio banko, Europos bankininkystės institucijos, Europos ekonominės erdvės valstybių atstovai.

Komitetui vadovauja Europos Komisijos atstovai. Komiteto posėdžiai paprastai vyksta  3-4 kartus metuose.

Europos vertybinių popierių komitetas (angl. European Securities Committee) – 2001 m. birželio 6 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. 2001/528/EB įkurtas komitetas, kurio pagrindinis tikslas – padėti Europos Komisijai parengti vertybinių popierių rinką reglamentuojančių direktyvų įgyvendinančiuosius teisės aktus ir patarti Europos Komisijai, kaip spręsti su tuo susijusius klausimus.

Europos vertybinių popierių komiteto posėdžiai vyksta nuo 2001 metų, paprastai šis komitetas susitinka kartą per mėnesį. Šio komiteto nariai yra ES valstybių narių atstovai, paprastai Finansų ministerijų darbuotojai. Taip pat kaip stebėtojai komiteto posėdžiuose gali dalyvauti valstybių, siekiančių tapti ES narėmis, atstovai, Europos centrinio banko, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) ir ELPA šalių atstovai.

Šio komiteto posėdžių metu analizuojamos vertybinių popierių rinką reglamentuojančios direktyvos, jų įgyvendinimo problemos ES valstybėse narėse, ieškoma šių problemų sprendimo būdų.

Europos draudimo ir profesinių pensijų komitetas. Europos draudimo ir profesinių pensijų komitetas (angl. European Insurance and Pensions Committee (EIOPC)) buvo įsteigtas Komisijos sprendimu 2004/9/EB. Jis padeda Komisijai Bendrijos teisės aktų draudimo ir profesinių pensijų srityje rengimo klausimais (išskyrus darbo ir socialinės teisės aspektus profesinių pensijų srityje), atsižvelgdamas į Lamfalussy procesą, kurio pagrindiniai tikslai yra greitas teisės aktų priėmimas bei finansinio sektoriaus teisės aktų kokybė.

Europos draudimo ir profesinių pensijų komitetas organizuoja savo posėdžius 3 kartus per metus, pagal patvirtintas savo darbo taisykles. Šio komiteto nariai yra ES valstybių narių atstovai. Stebėtojo teisėmis taip pat dalyvauja Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijos (angl. European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)) pirmininkas. Komitetas į savo posėdžius gali kviestis ekspertus ir stebėtojus. Lietuvai šiame komitete atstovauja Finansų ministerijos valstybės tarnautojai.

Atnaujinimo data: 2023-11-12