Kredito įstaigos - tai įmonės, kurios turi licenciją verstis ir verčiasi indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš neprofesionalių rinkos dalyvių ir jų skolinimu.

Šia veikla pagal priežiūros institucijos išduotas licencijas verčiasi Lietuvos Respublikos bankai, užsienio bankų filialai, užsienio bankų atstovybės, ES bankai veikiantys mūsų šalyje neįsteigus filialo, Lietuvoje veikiančios kredito unijos ir Lietuvos centrinė kredito unija, o taip pat, ES licencijuotos užsienio bankų kontroliuojamos finansų įmonės veikiančios Lietuvoje neįsteigus filialo.

Bankai

Bankai – tai kredito įstaigos, kurios turi licenciją verstis ir verčiasi indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš neprofesionalių rinkos dalyvių ir jų skolinimu ir prisiima su tuo susijusią riziką bei atsakomybę. Bankai gali teikti visas finansines paslaugas, jei ši teisė nėra apribota įstatymais. Banko teisinė forma gali būti tik akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė.

Lietuvos Respublikoje veikiančių bankų ir užsienio bankų, taip pat jų padalinių steigimo, licencijavimo, veiklos, pabaigos ir pertvarkymo bei priežiūros tvarką nustato Lietuvos Respublikos bankų įstatymas.

Licenciją steigti banką, užsienio banko filialą Lietuvos Respublikoje ar leidimą steigti užsienio banko atstovybę, kaip ir licenciją ne steigiamam bankui ir užsienio banko filialui išduoda priežiūros institucija*.

Lietuvos Respublikos bankų įstatymo nustatyta tvarka išduotą licenciją turinčių bankų, įskaitant jų padalinius Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse, bei šio įstatymo nustatyta tvarka išduotą licenciją turinčių užsienio bankų filialų priežiūrą atlieka priežiūros institucija*.

*Priežiūros institucija yra Europos centrinis bankas arba Lietuvos bankas, atitinkamai pagal Reglamente (ES) Nr. 1024/2013 nustatytą funkcijų paskirstymą. Lietuvos bankas Bankų įstatymo priežiūros institucijai nustatytas funkcijas atlieka, suteiktomis teisėmis naudojasi tiek, kiek pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 nuostatas tai nepavesta Europos centriniam bankui.

Kredito unijos

Kredito unija yra kooperatiniais pagrindais savanoriškai sukurta kredito įstaiga, kuri telkia savo narių ir savo asocijuotų narių pinigus jų ūkiniams bei socialiniams poreikiams tenkinti savitarpio paskolų bei kitų finansinių paslaugų teikimo būdu ir prisiima su tuo susijusią riziką bei atsakomybę. Kredito unijų steigimą, licencijavimą ir veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymas.

Kredito uniją gali įsteigti ne mažiau kaip 5 steigėjai – fiziniai asmenys. Iki steigiamojo susirinkimo turi būti sukauptas atitinkamo įstatyme nustatyto dydžio minimalus pajinis kapitalas ir apmokėti ne mažiau kaip 150 asmenų pagrindiniai pajai.

Kredito unijos pajus gali įsigyti jos steigėjai, taip pat fiziniai ir juridiniai asmenys (asociacijos, profesinės sąjungos, profesinių sąjungų susivienijimai, religinės bendruomenės ir bendrijos, advokatų profesinės bendrijos, sodininkų bendrijos, daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos, viešosios įstaigos, kurių dalininkė nėra valstybė ar savivaldybė, šeimynos, kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), žemės ūkio bendrovės ir kiti asmenys, kurie pagal įstatymą gali būti kredito unijos asocijuotais nariais).

Mažiausias pajinio įnašo už pagrindinį pajųdydis negali būti mažesnis kaip 28,96 euro. Nariui išstojus iš kredito unijos, pajus grąžinamas Kredito unijų įstatymo nustatyta tvarka.

Licenciją kredito unijų veiklai suteikia ir jas prižiūri Lietuvos bankas.

Lietuvos centrinė kredito unija (toliau – LCKU) – tai kooperatiniais pagrindais suorganizuota kredito įstaiga, teikianti finansines paslaugas savo narėms – kredito unijoms, taip pat teikianti finansinę pagalbą kredito unijų likvidumui palaikyti bei mokumui atkurti, atliekanti papildomą kredito unijų priežiūrą. Taigi LCKU veikia kaip kredito unijų centras.

LCKU įsteigta 2001 m. liepos 23 d. vadovaujantis Lietuvos Respublikos centrinės kredito unijos įstatymu, siekiant paskatinti kooperatinės bankininkystės sistemos, kaip alternatyvos komercinei bankininkystei, kūrimą ir vystymą Lietuvoje.

Centrinės kredito unijos veiklą prižiūri priežiūros institucija. Priežiūros institucija, atliekant Centrinės kredito unijos priežiūrą ir Centrinės kredito unijos finansinės grupės jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą, yra Europos centrinis bankas ir Lietuvos bankas, atitinkamai pagal Reglamente (ES) Nr. 1024/2013 nustatytą funkcijų paskirstymą.Lietuvos bankas Centrinės kredito unijos įstatymo priežiūros institucijai nustatytas funkcijas vykdo, suteiktomis teisėmis naudojasi tiek, kiek pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 nuostatas tai nepavesta Europos centriniam bankui.

Atnaujinimo data: 2023-11-12