>

Lošimų ir loterijų reglamentavimas

Finansų ministerijai yra priskirtas lošimų ir loterijų teisinis reglamentavimas.

Lošimas – tai žaidimas, kurio dalyviai siekdami piniginio laimėjimo savo noru rizikuoja netekti įmokėtos sumos, o laimėjimą arba pralaimėjimą lemia atsitiktinumas, kokio nors įvykio arba sporto varžybų rezultatas.

Loterija – tai žaidimas pagal nustatytas taisykles, kurio dalyviai pagal nusipirktus bilietus lošia piniginius arba daiktinius laimėjimus.

Lošimų organizavimą Lietuvoje nustato Azartinių lošimų įstatymas, priimtas 2001 m., o loterijų – Loterijų įstatymas, priimtas 2003 m.

Lošimų veikla

Lietuvoje leidžiama organizuoti šiuos lošimus:

 • lošimus A kategorijos lošimo automatais ir stalo lošimus (organizuojami lošimo namuose (kazino));
 • lošimus B kategorijos lošimo automatais (organizuojami automatų salonuose);
 • bingą (organizuojamas bingo salonuose);
 • totalizatorių (organizuojamas totalizatoriaus punktuose);
 • lažybas (organizuojamos lažybų punktuose);
 • nuotolinius lošimus (leidžiama organizuoti nuo 2016 m. sausio 1 d.).

Lošimus Lietuvoje turi teisę organizuoti bendrovės, gavusios licencijas organizuoti lošimus ir leidimus atidaryti automatų, bingo salonus, lošimo namus (kazino) arba gavusios licencijas organizuoti lošimus ir kai Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtina totalizatoriaus ar lažybų lošimo reglamentą.

 • Lošiant A kategorijos automatu vienkartinis didžiausias laimėjimas nėra ribojamas.
 • Lošiant B kategorijos automatu didžiausia statoma suma yra 0,5 euro, o vieno lošimo laimėjimas negali būti daugiau kaip 200 kartų didesnis už statomą sumą.
 • A kategorijos automatų laimėjimų fondą turi sudaryti ne mažiau kaip 90 procentų, o B kategorijos automatų – ne mažiau kaip 80 procentų visos įmokų sumos.
 • Lošiant rulete laimėjimo dydis priklauso nuo visos užstatytos sumos ir iš anksto nustatytos laimėjimo proporcijos.Lošiant kortomis arba kauliukais laimėjimo dydis nustatomas pagal iškritusių kortų simbolius arba kauliukų akių skaičių.
 • Lažybose laimėjimo dydis priklauso nuo lošėjo įmokėtos sumos ir lažybų tarpininko iš anksto nustatyto lažybų santykio koeficiento.
 • Bendras totalizatoriaus laimėjimų fondas turi sudaryti ne mažiau kaip 50 procentų bendros įmokų sumos.
 • Bendras bingo laimėjimų fondas turi sudaryti ne mažiau kaip 50 procentų bendros įmokų sumos.

Loterijų veikla

Lietuvoje pagal žaidimo mastą galima organizuoti dviejų rūšių loterijas – didžiąsias ir mažąsias.

Didžiosios ir mažosios loterijos organizatorius turi turėti Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduotą licenciją, suteikiančią teisę platinti loterijos bilietus visoje Lietuvoje.

Didžiosios loterijos numatomų išplatinti bilietų bendra pardavimo kaina nėra ribojama. Mažosios loterijos numatomų išplatinti bilietų bendra pardavimo kaina negali viršyti 30 000 eurų.

Loterijos laimėjimų fondą turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. nominalios loterijos bilietų vertės.

Loterijų teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimas 

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 1K-82 „Dėl Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimo“ sudaryta darbo grupė atliko Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo Nr. IX-1661 (toliau - Įstatymas) teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimą (toliau – vertinimas). Vertinimo dalykas – loterijų, kurių bilietai platinami interneto ryšiu, teisinio reguliavimo pakankamumo vertinimas, t. y., atliekant vertinimą, turėjo būti įvertinta, ar taikant Įstatymo nuostatas:

 1. užtikrinama loterijų, kurių bilietai platinami interneto ryšiu, atskirtis nuo lošimų;
 2. pakanka interneto ryšiu loterijose dalyvaujančių asmenų apsaugos priemonių. 

Finansų ministerija kviečia visus suinteresuotus subjektus teikti pastabas ir pasiūlymus dėl darbo grupės parengtos ex post vertinimo ataskaitos projekto iki š. m. lapkričio  9 d. Susipažinti su ex post vertinimo ataskaitos projektu galite čia.

Lošimų ir loterijų organizavimo priežiūra

Atsižvelgiant į tai, kad lošimai ir loterijos yra veikla, kuri gali sukelti žalą žmonių sveikatai, taip pat ši veikla gali būti panaudota sukčiavimui, pinigų plovimui, todėl ji yra licencijuojama ir griežtai kontroliuojama: Azartinių lošimų įstatyme ir Loterijų įstatyme nustatyta, kas gali gauti licencijas, kokius reikalavimus turi atitikti asmuo, kuris kreipiasi dėl licencijos išdavimo ir licencijos turėtojas, nustatytas amžius, kurio sulaukę asmenys gali lošti, nustatyti draudimai lošimų reklamai ir kt.

Valstybinę lošimų ir loterijų organizavimo priežiūrą vykdo Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Ji atsakinga už licencijų ir leidimų lošimams ir loterijoms organizuoti išdavimą, prižiūri, kaip lošimų ir loterijų organizatoriai laikosi Lietuvos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių lošimų ir loterijų organizavimą, reikalavimų, tvarko Lietuvos lošimo įrenginių registrą.

Atnaujinimo data: 2023-11-12