Akcizais apmokestinamos šios prekės:

 • etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai

 • apdorotas tabakas
 • neapdorotas tabakas
 • kaitinamojo tabako produktai ir elektroninių cigarečių skystis

 • energiniai produktai
 • akmens anglys, koksas, lignitas ir šildymui skirtos durpės
 • elektros energija

Akcizų tarifai

Šiuo metu Lietuvoje taikomi tokie akcizų tarifai

Etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams (už produkto hektolitrą):

alui
 • 9,46 euro už 1 proc. faktinės tūrinės alkoholio koncentracijos
 • mažosios alaus daryklos (per kalendorinius metus pagaminančios ne daugiau kaip 80 tūkst. hektolitrų alaus) pirmiesiems 10 000 hektolitrų per metus realizuoto alaus 4,73 euro už 1 proc. faktinės alkoholio koncentracijos
vynui iš šviežių vynuogių ir kitiems fermentuotiems gėrimams
 • kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija yra ne didesnė kaip 8,5 proc. tūrio – 109 eurai
 • kitiems – 219 eurų
tarpiniams produktams
 • kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija yra ne didesnė kaip 15 proc. tūrio – 234 eurai
 • kitiems – 333 eurai
etilo alkoholiui
 • 2 467 eurai už gryno etilo alkoholio hektolitrą

Apdorotam tabakui:

cigaretėms
 • specifinis elementas – 85,3 euro ir
 • vertybinis elementas – 25 proc., tačiau kombinuotasis akcizų tarifas neturi būti mažesnis nei 138 eurai už 1000 cigarečių
cigarams ir cigarilėms
 • 95 eurai už kilogramą produkto

rūkomajam tabakui

 • 112,8 euro už kilogramą produkto

Kaitinamojo tabako produktams ir jiems alternatyviems produktams, elektroninių cigarečių skysčiui, neapdorotam tabakui: 

kaitinamojo tabako produktams ir jiems alternatyviems produktams
 • 79,5 euro už 1 000 vienetų
elektroninių cigarečių skysčiui
 • 0,25 euro už mililitrą skysčio
neapdorotam tabakui
 • 112,8 euro už kilogramą neapdoroto tabako

Energiniams produktams:

variklių benzinui
 • bešviniam – 466 eurai už 1 000 litrų produkto
 • turinčiam švino – 579,24 euro už 1 000 litrų
žibalui
 • 330,17 euro už 1 000 litrų
gazoliams (dyzeliniams degalams)
 • 410 eurų už 1 000 litrų
šildymui skirtiems gazoliams
 • 60 eurų už 1 000 litrų
gazoliams, skirtiems naudoti žemės ūkio ir žuvininkystės veikloje žemės ūkio technikoje ir žvejybos laivų varikliuose
 • 60 eurų už 1 000 litrų
skystajam kurui (mazutams)
 • 15,06 euro už toną
naftos dujoms ir dujiniams angliavandeniliams
 • 304,10 euro už toną
gamtinėms dujoms 

naudojamoms kaip šildymui skirtas kuras:

 • verslo reikmėms 0,54 euro už megavatvalandę
 • kitoms ‑1,08 euro už megavatvalandę

naudojamoms kaip variklių degalai – 0 euro už megavatvalandę

naudojamoms kaip variklių degalai stacionariose įrangose – 23,6 euro už megavatvalandę

Akmens anglims, koksui, lignitui ir šildymui skirtoms durpėms (už toną):

akmens anglims

 •  7,53 euro

koksui ir lignitui

 • 8,98 euro
šildymui skirtoms durpėms
 • 10 eurų

Elektros energijai (už megavatvalandę): 

elektros energijai

 • naudojamai verslo reikmėms 0,52 euro
 • kitai 1,01 euro

Mokėtojai

Prievolė apskaičiuoti ir į valstybės biudžetą sumokėti akcizus tenka apmokestinamų prekių sandėlių savininkams, registruotiems akcizais apmokestinamų prekių gavėjams arba registruotiems akcizais apmokestinamų prekių siuntėjams, importuotojams, o įstatymo nustatytais atvejais ir kitiems asmenims.

Reglamentavimas Europos Sąjungoje

Europos Sąjungoje apmokestinimo akcizais tvarka yra griežtai reglamentuota, atsižvelgiant į tai, kad šis mokestis, kaip vartojimo mokestis, turi esminę įtaką kuriant vidaus rinką be sienų.

Pagrindinis dokumentas, kuriame nustatoma apmokestinimo akcizais sistema (t. y. akcizais apmokestinamų prekių sandėlių sistema, akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, mokėtojų prievolės ir pan.), yra 2019 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyva (ES) 2020/262, kuria nustatoma bendroji akcizų tvarka.

Kitos direktyvos, susijusios su atskiromis akcizų objektų grupėmis ir nustatančios apmokestinimo struktūrą bei akcizų tarifų minimalius dydžius:

 1. etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų – 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyva 92/83/EEB dėl akcizo mokesčio alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams (atnaujinta Direktyva nuo 2022 m. sausio 1 d.) struktūrų suderinimo ir 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyva 92/84/EEB dėl alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams taikomų akcizo tarifų suvienodinimo;
 2. apdoroto tabako – 2011 m. birželio 21 d. Tarybos direktyva 2011/64/ES dėl akcizų, taikomų apdorotam tabakui, struktūros ir tarifų;
 3. energinių produktų ir elektros energijos – 2003 m. spalio 27 d. Tarybos direktyva 2003/96/EB dėl energetikos produktų ir elektros apmokestinimo restruktūrizavimo.

Reglamentavimas Lietuvoje

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas Nr. I-429 priimtas 1994 m. balandžio 12 d. ir galiojo nuo 1994 m. balandžio 22 d. iki 2002 m. birželio 30 d.

Nuo 2002 m. liepos 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas Nr. IX-569, kuris įgyvendino visas pagrindines Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių apmokestinimo akcizais tvarką, nuostatas. Tačiau į įstatymą nebuvo perkeltos nuostatos, kurių taikymas įmanomas tik Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, ir tam tikros nuostatos dėl akcizų tarifų suderinimo.

2004 m. sausio 29 d. priimtas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. IX-1987, kuris įsigaliojo nuo 2004 m. gegužės 1 d. Šis įstatymas galutinai perkėlė Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių apmokestinimo akcizais tvarką, nuostatas, išskyrus nuostatas, kurioms perkelti Lietuvai suteiktas pereinamasis laikotarpis.

2010 m. balandžio 1 d. priimtas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. XI-722, kuriuo į nacionalinę teisę perkeltos 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvos 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos, panaikinančios Direktyvą 92/12/EEB, nuostatos, numatančios akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimą ir kontrolę visose Europos Sąjungos valstybėse narėse vykdyti kompiuterinėje akcizais apmokestinamų prekių gabenimo ir kontrolės sistemoje formuojant elektroninius akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumentus.

Akcizų įstatymo nuostatų paaiškinimai

Mokesčių mokėtojai, pageidaujantys gauti konsultacijas dėl akcizų mokėjimo ar informaciją dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų taikymo, remiantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nuostatomis, turėtų kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją.

Nuorodos:

Atnaujinimo data: 2024-01-03