Paveldimo turto mokesčio mokėtojai yra nuolatiniai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, paveldėję turtą. Gyventojas laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, jeigu jis atitinka Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme nustatytus reikalavimus (pavyzdžiui, jo nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvoje, jo asmeninių, socialinių arba ekonominių interesų buvimo vieta yra Lietuvoje, tam tikrą laiką išbūna Lietuvoje ir kt.).

Nuolatinio Lietuvos gyventojo mokesčio objektas yra paveldimas turtas (bet kokie kilnojamieji ar nekilnojamieji daiktai, vertybiniai popieriai, pinigai).

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo mokesčio objektas yra paveldimas kilnojamasis daiktas, jeigu šios rūšies daiktui pagal Lietuvos teisės aktus privaloma teisinė registracija ir šis daiktas yra (ar privalo būti) įregistruotas Lietuvoje, taip pat nekilnojamasis daiktas, esantis Lietuvoje.

Mokesčio bazė yra paveldimo turto apmokestinamoji vertė, kuri apskaičiuojama pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 13 d. nutarimu Nr. 24 patvirtintas Paveldimo turto apmokestinamosios vertės apskaičiavimo taisykles.

Mokestis apskaičiuojamas procentais nuo paveldimo turto apmokestinamosios vertės taikant šiuos tarifus:

  1. jeigu paveldimo turto apmokestinamoji vertė ne didesnė kaip 150 000 eurų, – 5 procentai;
  2. jeigu paveldimo turto apmokestinamoji vertė viršija 150 000 eurų, – 10 procentų.

Mokesčiu neapmokestinama:

  1. vienam sutuoktiniui mirus – kito sutuoktinio paveldimas turtas nepriklausomai nuo šio turto vertės;
  2. vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių), globėjų (rūpintojų), globotinių (rūpintinių), senelių, vaikaičių, brolių, seserų paveldimas turtas nepriklausomai nuo šio turto vertės;
  3. iš ankstesniuose punktuose nenurodytų asmenų paveldėto turto apmokestinamoji vertė, neviršijanti 3 000 eurų.
    Be to, savivaldybės taryba savo biudžeto sąskaita turi teisę gyventojams mažinti mokestį arba visai nuo jo atleisti, taip pat ji gali atidėti mokesčio sumokėjimo terminus laikotarpiui iki vienerių metų po paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo.

Gyventojas mokestį privalo sumokėti prieš paveldėjimo teisės liudijimo išdavimą, išskyrus tuos atvejus, kai savivaldybės taryba atidėjo mokesčio sumokėjimo terminus arba nuo jo atleido. Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas paveldėjo turtą užsienio valstybėse, tai pateikti mokesčio deklaraciją bei sumokėti mokestį jis privalo iki kalendorinių metų, einančių po kalendorinių metų, kuriais buvo paveldėtas turtas, kovo 1 dienos.

Mokestį apskaičiuoja paveldėjimo teisės liudijimus išduodantys asmenys, t. y. notarai pagal jiems pateiktus paveldimo turto įvertinimo duomenis bei kitus dokumentus, kurių reikia nuosavybės teisei įforminti ir mokesčio lengvatoms pateisinti.

Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokesčio įstatymas (toliau – įstatymas) priimtas 2002 m. gruodžio 10 d. ir taikomas nuo 2003 m. sausio 1 d. Šis įstatymas pakeitė nuo 1996 m. galiojusį Lietuvos Respublikos paveldimo ar dovanojamo turto mokesčio įstatymą. Įstatymo komentarą galima rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos interneto puslapyje.

Nuorodos:

Atnaujinimo data: 2024-01-03