>

Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų ir bendrojo finansavimo lėšų įtraukimas į savivaldybių biudžetus ir šių lėšų rodymas ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų ir bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo ataskaitoje bei kitose savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymo ataskaitose

 

 

Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų ir bendrojo finansavimo lėšų įtraukimas į savivaldybių biudžetus ir šių lėšų rodymas ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų ir bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo ataskaitoje* bei savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymo ataskaitose**.

 

Klausimas: Kas yra ES parama? Kas yra kita tarptautinė finansinė parama?

ES finansinė parama (toliau – ES parama)ES struktūrinių fondų, Europos Bendrijų iniciatyvų, ES paramos žemės ūkiui ir kitos ES paramos lėšos, skiriamos Lietuvos Respublikai.

Kita tarptautinė finansinė paramaEuropos ekonominės erdvės (toliau – EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšos, skiriamos Lietuvos Respublikai.

 

Klausimas: Kaip suprasti terminą "bendrasis finanasavimas" pildant Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo ataskaitąir Savivaldybės ataskaitų teikimo Finansų ministerijai taisyklių (toliau – Taisyklės) 2 priedo 2 skyriuje pateiktą ataskaitos formą? 

Terminas „bendrasis finansavimas“, pildant Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo ataskaitąir Taisyklių 2 priedo 2 skyriuje pateiktą ataskaitos formą, suprantamas kaip savivaldybės prisidėjimas prie savivaldybės įgyvendinamų projektų, kurie iš dalies finansuojami ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis (toliau – ES projektai). Bendrojo finansavimo suma nurodoma projekto finansavimo sąlygose.

Pildant Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo ataskaitąir Taisyklių 2 priedo 2 skyriuje pateiktą ataskaitų formą, tuo atveju, jei ES projekto įgyvendinimas pabrangsta ir nėra peržiūrima ES projekto sutartis, bendrojo finansavimo apimtis lieka tokia, kokia nurodyta ES projekto finansavimo sąlygose, t. y. ES projekto įgyvendinimo pabrangimas nėra finansuojamas bendrojo finansavimo lėšomis..

Pildant Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo ataskaitąbendrojo finansavimo lėšų stulpelyje reikia nurodyti, kiek lėšų per ataskaitinį laikotarpį savivaldybės skyrė prisidėti prie ES projekto įgyvendinimo nuosavomis lėšomis, įskaitant valstybės biudžeto dotaciją, skirtą daliai bendrojo finansavimo lėšų padengti.

 

Pildant Taisyklių 2 priedo 2 skyriaus „Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymas pagal Valstybės funkcijų klasifikaciją“ 12 eilutę „iš jų asignavimai, skirti Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti, įskaitant tinkamų finansuoti išlaidų daliai tenkantį pridėtinės vertės mokestį, išskyrus iš valstybės biudžeto gautus asignavimus, skirtus Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti“rodomas savivaldybės nuosavos lėšos, skirtos prisidėti prie ES projekto įgyvendinimo, be valstybės biudžeto dotacijų, skirtų bendrojo finansavimo lėšoms padengti.

 

Klausimas: Ar bendrojo finansavimo lėšų sąvoka apima ES projektui įgyvendinti savivaldybės skirtas lėšas, kurios yra pripažintos netinkamomis finansuoti išlaidomis?

Netinkamos finansuoti išlaidos nėra bendrojo finansavimo lėšos.

Klausimas: Kokiems pajamų ekonominės klasifikacijos straipsniams savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo ataskaitoje priskiriamos gautos ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų sumos?

Savivaldybės iš valstybės biudžeto (per ministerijas, agentūras) gautą ES ir kitą tarptautinę finansinę paramą, įskaitant bendrojo finansavimo lėšas, turėtų priskirti 1.3.4 ekonominės klasifikacijos kodų grupei, o paramą, gautą tiesiogiai iš užsienio valstybių (Norvegijos, EEE, Šveicarijos ir pan.), įskaitant bendrojo finansavimo lėšas, – 1.3.1 ekonominės klasifikacijos kodų grupei.

Toks priskyrimas aktualus ir tuo atveju, kai savivaldybė gauna ES ir kitą tarptautinę finansinę paramą ES projektams, kurių įgyvendinimas buvo avansuotas savivaldybės biudžeto lėšomis, o įgyvendinus ES projektą, savivaldybei buvo pervesta atitinkama ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų suma.

 

 

 

Klausimas: Kaip Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo ataskaitoje turi būti rodomos išleistos ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos?

 

Ataskaitoje savivaldybė rodo visas per ataskaitinį laikotarpį ES projektams išleistas ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, nepriklausomai nuo to, ar ataskaitiniu laikotarpiu, avansuojant ES projekto įgyvendinimą, buvo išleistos savivaldybės biudžeto lėšos (pajamų ar skolintos), ar panaudotos jau gautos ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos.

 

 

 

*Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo ataskaita yra patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-417

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/70781e907cfc11e38df3da592f4236cc/asr

**Savivaldybių ataskaitos, teikiamos Finansų ministerijai, ir ataskaitų teikimo taisyklės yra patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2023 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr.1K-126

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/44d2df10d2b411ed9978886e85107ab2

 

 

 

Atnaujinimo data: 2024-03-25