>

Finansų ministerija:

 • rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktus, reglamentuojančius valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimą;
 • nagrinėja valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo klausimus;
 • teikia Vyriausybei tvirtinti atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašo projektą, kurį parengia VĮ Turto bankas;
 • prižiūri VĮ Turto banko veiklą, susijusią su valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo organizavimu bei koordinavimu.

VĮ Turto bankas:

 • rengia atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašo projektą ir teikia jį Finansų ministerijai;
 • dėl valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo sudaro susitarimus su valstybės turto valdytojais ir valstybės biudžeto asignavimų valdytojais (tuo atveju, jeigu valstybės turto valdytojas nėra valstybės biudžeto asignavimų valdytojas);
 • valdo, naudoja ir disponuoja jam perduotu atnaujinamu valstybės nekilnojamuoju turtu pagal susitarimus su valstybės turto valdytojais ir valstybės asignavimų valdytojais (jeigu valstybės turto valdytojai nėra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai);
 • aukciono būdu parduoda valstybės turto valdytojų poreikių įgyvendinant valstybės funkcijas neatitinkantį nekilnojamąjį turtą ir jam priskirtą žemės sklypą, išskyrus įstatymų numatytus atvejus;
 • perka naują nekilnojamąjį turtą;
 • atlieka užsakovo (statytojo) funkcijas, statant naują ar rekonstruojant esamą nekilnojamąjį turtą;
 • gali skolintis lėšas, reikiamas valstybės nekilnojamajam turtui atnaujinti, jeigu nepakanka lėšų, gautų pardavus neatitinkantį valstybės turto valdytojo poreikių, įgyvendinant valstybės funkcijas, valstybės turtą;
 • už atliekamas funkcijas gali gauti atlygį.

Atnaujinimo data: 2023-11-12