Europos investicijų banko (EIB) paskolos paskirtis – 2021-2027 m. ES fondų investicijų programai, patvirtintai 2023 m. birželio 5 d. Europos Komisijos sprendimu, įgyvendinti skirtomis ES fondų paramos lėšomis finansuojamų projektų bendrojo viešojo finansavimo užtikrinimas. Sutartyje su EIB taip pat yra numatyta galimybė pagal banko nustatytas sąlygas dalį paskolos lėšų perskolinti pareiškėjo/galutinio paramos gavėjo indėliui įgyvendinant projektus užtikrinti.                    

Subjektai, kuriems gali būti perskolinama paskola:

 1. savivaldybės,
 2. valstybės ir savivaldybės įmonės,
 3. akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės, kurių dalį akcijų valdo valstybė ar savivaldybė,
 4. viešosios įstaigos, kurių steigėjai yra valstybės ir/ar savivaldybės institucijos.

Pagrindinės EIB paskolos perskolinimo sąlygos

Perskolinimas yra vykdomas vadovaujantis Valstybės perskolinamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, suteiktų perskolinamų paskolų grąžinimo ir valstybės garantijų administravimo taisyklėse, patvirtintose 2001 m. birželio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 667, nustatyta tvarka.

Perskolinimas yra galimas, jei:

 1. Projektas yra finansuojamas 2021-2027 m. ES fondų investicijų programai įgyvendinti skirtomis ES struktūrinės paramos lėšomis:
 • pareiškėjas yra tinkamas subjektas gauti EIB perskolinamą paskolą pareiškėjo indėliui užtikrinti (žr. subjektų sąrašą aukščiau);
 • projektai atitinka EIB nustatytas tinkamumo sąlygas (2021-2027 m. laikotarpio ES paramos lėšomis finansuotini projektai gali būti preliminariai vertinami pasitelkiant projektų tinkamumo finansuoti EIB paskolos lėšomis patikros lapo projekto ištrauką);
 • Įgyvendinančioji institucija yra atlikusi projekto tinkamumo finansuoti EIB paskolos lėšomis vertinimą;
 1. subjekto sprendimas dėl skolinimosi neprieštarauja teisės aktams ir nustatytiems skolinimosi limitams;
 2. subjektas, teikiantis prašymą dėl perskolinimo, yra pajėgus įrodyti, kad bus užtikrintas suteiktos paskolos grąžinimas;
 3. yra paskolos grąžinimą užtikrinančios priemonės (savivaldybės garantija, turto įkeitimas, ar kt.), išskyrus teisės aktais nustatytus atvejus, kai subjekto turtas negali būti įkeičiamas.

Suteikiamos perskolinamos paskolos sąlygos:

Prieš priimant sprendimą dėl paskolos suteikimo bus vertinamas valstybės pagalbos elementas. Siekiant nepažeisti valstybės pagalbos reikalavimų, palūkanų norma gali būti didinama.

Daugiau informacijos apie perskolinamų paskolų teikimą galima rasti EIB paskolos perskolinimo gairėse.

Prašymo dėl perskolinamos paskolos suteikimo forma.

Atnaujinimo data: 2024-01-12