Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymas reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės skolinimąsi valstybės vardu, skolinantis valstybės vardu prisiimtų įsipareigojimų valdymą, valstybės garantijų teikimą, taip pat santykius, susijusius su valstybės reikalavimo teise į valstybės skolininkus ir valstybės garantuojamus skolininkus.

Lietuvos stabilumo 2023 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 295, kurios paskirtis – apžvelgti pastarųjų metų ekonominius pokyčius Lietuvoje, pateikti pinigų bei biudžeto politikos planus vidutinės trukmės laikotarpiui, vertinti rizikos veiksnius, informuoti apie nacionalinius kriterijus valdžios sektoriaus finansų kokybei ir pateikti Lietuvos pasiruošimą įveikti visuomenės senėjimo pasekmes, taip pat apžvelgti didelį poveikį valdžios finansams turėsiančias struktūrines reformas. Joje taip pat pateiktas ekonomikos ciklo poveikio valstybės finansams įvertinimas bei nustatyti efektyvios valstybės finansų skolinimosi ir skolos valdymo srities politikos kūrimo ir vykdymo principai, siekiant didinti šalies makroekonominį stabilumą ir ekonomikos plėtrą. Programos nuostatomis Lietuvos Respublikos Vyriausybė vadovaujasi skolindamasi valstybės vardu ir valdydama skolinius įsipareigojimus, prisiimtus išplatinus VVP, pasirašius paskolų sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių išleidimo ir apyvartos, paskolų valstybės vardu ėmimo ir kitų įsipareigojamųjų skolos dokumentų pasirašymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1329, reglamentuoja išleidžiamų Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių pirminės ir antrinės apyvartos organizavimą, apskaitą, išpirkimą ir palūkanų išmokėjimą bei paskolų valstybės vardu ėmimą, kitų įsipareigojamųjų skolos ir kitų su Vyriausybės skolinimusi valstybės vardu susijusių dokumentų pasirašymą.

Reikalavimų Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių aukciono dalyviams aprašas nustato reikalavimus, keliamus Lietuvos  Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių aukciono dalyviams,  teisės būti aukciono dalyviu įgijimą ir netekimą, aukciono dalyvių pareigas.

Valstybės perskolinamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, suteiktų perskolinamų paskolų grąžinimo ir valstybės garantijų administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 667, reglamentuoja valstybės perskolinamų paskolų, valstybės garantijų, išskyrus valstybės garantijas kreditoriams dėl bankų gaunamų paskolų ar kitaip prisiimamų finansinių įsipareigojimų, skirtų bankų stabilumui ir patikimumui didinti pagal Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatymą, ir valstybės garantijas kreditoriams dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme nurodytų valstybės remiamų paskolų, teikimo, suteiktų perskolinamų paskolų grąžinimo ir valstybės garantijų administravimo procedūras.

Atnaujinimo data: 2023-12-15