Pagrindinis valstybės skolos valdymo tikslas – užtikrinti Vyriausybės skolinimosi poreikio finansavimą kuo mažesnėmis sąnaudomis ir priimtina rizika.

Vyriausybės valstybės vardu prisiimtų skolinių įsipareigojimų ir valstybės piniginių išteklių rizikos valdymas apima valiutų kursų kitimo, palūkanų normų kitimo, kredito, likvidumo (perfinansavimo) ir veiklos rizikos valdymą.

Vyriausybės grynojo skolinimosi ir garantijų limitus nustato Seimas, tvirtindamas atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą. Vyriausybės valstybės vardu prisiimtų skolinių įsipareigojimų (skolos portfelio struktūros ir mokėtinų palūkanų) limitai yra nustatyti Vyriausybės patvirtintoje Lietuvos stabilumo 2023 metų programoje.

Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės nustatyti limitai 2024 metams:
Vyriausybės grynasis skolinių įsipareigojimų pokytis 2 771,272 mln. eurų
Garantijų institucijų prisiimtų įsipareigojimų su valstybės garantija limitas (išskyrus AAA institucijų pergarantuotus įsipareigojimus)487,5 mln. eurų
Limitas garantijoms dėl paskolų, teikiamų valstybės investicijų projektams finansuoti ir (arba) naudojamų Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nurodytų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių apyvartinėms lėšoms papildyti682,619 mln. eurų
Limitas garantijoms dėl Mokslo ir studijų įstatyme nurodytų valstybės remiamų paskolų139 mln. eurų
Limitas garantijoms dėl paskolų ir ne nuosavybės vertybinių popierių, naudojamų ekstremaliųjų situacijų paveiktos ekonomikos skatinimo tikslams įgyvendinti ir verslo finansiniam likvidumui didinti100 mln. eurų
Trumpalaikės skolos pagal likutinę trukmę ir visų skolinių įsipareigojimų santykisne daugiau kaip 25 proc.
Vidutinė svertinė likutinė skolos valstybės vardu trukmėilgesnė nei 4 metai
Vidutinė svertinė likutinė skolos valstybės vardu trukmė iki palūkanų normų pasikeitimoilgesnė nei 3,5 metų
Skolos pagal kintamą palūkanų normą ir visų skolinių įsipareigojimų valstybės vardu santykisne didesnis nei 10 proc.
Skola eurais, įvertinus sudarytus išvestinių finansinių priemonių sandorius100 proc.
Valstybės garantuota skolane daugiau kaip 5 proc. BVP

Atnaujinimo data: 2024-01-17