Informuojame, kad atliktas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 195 "Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo" pakeitimas, kuriuo patvirtinta prašymo dėl mokėjimo paraiškos apmokėjimo termino pakeitimo forma (195 Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo (lrs.lt)). Prašome teikti prašymus Valstybės iždo departamentui pagal naują formą.

 

2024-01-02. Pateikiame VBAMS mokėjimo paraiškų, grąžinimo pažymų bei BŽ registrų numeracijos keitimo 2024 m. aprašymą.

 

2023-12-22. Primename, kad 2024 m. sausio 2 d. įsigalioja Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (toliau – VBAMS) Viešojo sektoriaus finansinės apskaitos bendrojo posistemio (toliau – FABIS) sąskaitų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2023 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu 1K-303 „Dėl Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos steigimo, valdymo ir naudojimo“. Atsižvelgiant į tai, prašytume finansinę apskaitą tvarkantiems FABIS iki 2023 m. gruodžio 31 d. susiimportuoti mokėjimo paraiškų būkles, kadangi nuo 2024 m. sausio 2 d. įsigalioja FABIS sąskaitų plano pakeitimai, susiję su DK sąskaitomis 2 22 Gautinos finansavimo sumos.

 

2023-11-28.Valstybės biudžeto asignavimų valdytojams dėl mokėjimo paraiškų teikimo 2023 m. pabaigoje. Siekiant efektyviau valdyti valstybės piniginius išteklius ir užtikrinti sklandų asignavimų valdytojų ir pavaldžių įstaigų finansavimą biudžetinių metų pabaigoje, vadovaujantis Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195, asignavimų valdytojai, jiems pavaldžios biudžetinės įstaigos ir kiti subjektai Valstybės iždo departamentui mokėjimo paraiškas darbo užmokesčiui pateikia ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 28 d. 12 val., o kitoms išlaidoms finansuoti – ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki biudžetinių metų pabaigos, t. y. iki gruodžio 22 dienos. Dėl didelio VBAM sistemos apkrovimo metų gale, rekomenduojame mokėjimo paraiškas kitoms išlaidoms finansuoti pateikti iki gruodžio 21 dienos. Prašome apie tai informuoti pavaldžias įstaigas.

 

2023-10-30.  2023 m. lapkričio 10 d. jungiantis prie Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (VBAMS) visiems  VBAMS  naudotojams arba nuo šios datos jungiantis naujiems VBAMS naudotojams bus pateikta informacija  apie Finansų ministerijos valdomų informacinių sistemų saugos dokumentus (Finansų ministerijos informacinės sistemos naudotojo įsipareigojimo laikymosi patvirtinimas, Finansų ministerijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 1K-289; Finansų ministerijos valdomų ir (arba) tvarkomų informacinių sistemų saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-244 (aktuali redakcija); Lietuvos Respublikos finansų ministerijos valdomų ir (arba) tvarkomų informacinių sistemų naudotojų administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-244 (aktuali redakcija)) ir VBAMS naudotojų asmens duomenų tvarkymą (Informacinis pranešimas apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą).
Analogiškai VBAMS naudotojai bus informuojami esant  nurodytos informacijos (visų ar atitinkamo dokumento) pakeitimams.

 

2023-10-25Dėl valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos naudotojų skaičiaus nustatymo, identifikavimo kortelių formų pildymo ir kortelių pateikimo taisyklių įgyvendinimo

2023-07-26. Informuojame, kad problema dėl klaidos, formuojant ataskaitas, išspręsta. Šiuo metu yra likęs ribojimas dėl ilgesnių nei 15 minučių ataskaitų.
Jei nepavyksta suformuoti ataskaitos per 15 minučių, prašytume informuoti kokioje įstaigoje, kokios ataskaitos ir su kokiomis parinktimis nepavyko sugeneruoti.

2023-07-18. VBAMS naudotojų vadovų skyriuje paskelbti atnaujinti naudotojų vadovai, skirti MS Dynamics 365 BC WEB aplinkai.

2023-06-05. Naudotojų, kurie jungiasi prie VBAMS duomenų bazės naudodami nuorodą https://vbams.lt, dėmesiui. Skelbiame atnaujintų VBAMS naudotojų vadovų sąrašą.

 • Mokėjimų procedūros BO/AV org. lygiui (ver. 1.18)
 • SFMIS mokėjimų procedūros (ver. 1.12)

 • Mokėjimų procedūros MIN org. lygiui (ver. 1.9)
 • Bendrųjų žurnalų procedūros (ver. 1.12)
 • Bendrųjų žurnalų registrų procedūros (ver. 1.5)
 • Finansavimo sumų surinkimas ir perdavimas (ver. 1.6)
 • Tiekėjų pasiūlymų procedūros (ver. 1.8)
 • Mokėjimo tiekėjams mažinimo pranešimų (grąžinimo pažymų) procedūros (ver. 1.9)
 • Pažymos apie biudžeto asignavimų pakeitimus rengiant teisės akto projektą įvedimas (ver. 1.3)
 • Valstybės biudžeto asignavimų poreikio prognozių pateikimo procedūros BO/AV org. lygiui (ver. 1.11)
 • Valstybės biudžeto asignavimų poreikio prognozių pateikimo procedūros MIN org. lygiui (ver. 1.9)
 • Pajamų įmokų procedūros (ver. 1.3)
 • ES, BF, Pajamų įmokų ir lėšų, skiriamų netinkamam finansuoti iš ES lėšų PVM apmokėti, įvedimas (ver. 1.4)
 • Išlaidų darbo užmokesčiui Forma B-2 įvedimas (ver. 1.1)

2023-05-19. Informuojame, kad Finansų ministerija ir jos pavaldumo sričiai priklausančios įstaigos (MIN12duomenų bazė) įtrauktos į VBAMS/FABIS(*) modernizavimo projekto bandomąją eksploataciją. Bandomoji eksploatacija pradedama 2023 m. birželio 5 d. Dėl reikalingų VBAMS/FABIS parengimo bandomajai eksploatacijai veiksmų  nuo 2023 m. birželio 1 d. 17 val. iki 2023 m. birželio 5 d. 7 val. naudotojams MIN12 duomenų bazė nebus pasiekiama.

(*) – modernizuojamas VBAMS/FVAIS posistemis

2023-01-12. Skelbiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW080 Fix01 atnaujinimais.

2023-01-02. Pateikiame mokėjimo paraiškų, grąžinimo pažymų bei BŽ registrų numeracijos keitimo 2023 m. aprašymą.

2022-12-02. Informuojame, kad 2022-12-03, 2022-12-04 dienomis bus atliekami VBAMS techninio aptarnavimo darbai. Galimi prisijungimo sutrikimai.

2022-11-18. Valstybės biudžeto asignavimų valdytojams dėl mokėjimo paraiškų teikimo 2022 m. pabaigoje. Siekiant efektyviau valdyti valstybės piniginius išteklius ir užtikrinti sklandų asignavimų valdytojų ir pavaldžių įstaigų finansavimą biudžetinių metų pabaigoje, vadovaujantis Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195, asignavimų valdytojai, jiems pavaldžios biudžetinės įstaigos ir kiti subjektai Valstybės iždo departamentui mokėjimo paraiškas darbo užmokesčiui pateikia ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 29 d. 12 val., o kitoms išlaidoms finansuoti – ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki biudžetinių metų pabaigos, t. y. iki gruodžio 27 dienos. Dėl didelio VBAM sistemos apkrovimo metų gale, rekomenduojame mokėjimo paraiškas kitoms išlaidoms finansuoti pateikti iki gruodžio 23 dienos. Prašome apie tai informuoti pavaldžias įstaigas.

2022-10-10. Skelbiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW079 Fix13 atnaujinimais.

2022-04-15. Biudžeto vykdymo ataskaitų pakeitimai VBAMS. Informuojame, kad atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-465 pakeitimus, šiuo metu VBAMS yra realizuotos naujos redakcijos ataskaitos Forma Nr. 1, Forma Nr. 2, taip pat naujai patvirtinta ataskaita Forma Nr. 4. Teikiant ataskaitas už 2022 m. 1 ketvirtį prašome naudoti aktualios redakcijos formas.

Pateikiame ataskaitos BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES forma Nr. 4 formavimo VBAMS aprašymą (PDF byla, 149 kB).

2022-04-13. Skelbiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW079 Fix07 atnaujinimais.

2022-03-31. Dėl PLANUOJAMŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ įvedimo. Skelbiame naudotojų vadovą (PDF byla, 501 kB).

2021-12-31. Pateikiame mokėjimo paraiškų, grąžinimo pažymų bei BŽ registrų numeracijos keitimo 2022 m. aprašymą.

2021-12-10. Vadovaujantis Strateginio valdymo metodikos patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 nuostatomis, nuo 2022 m. sausio 1 d. keičiami sąmatos detalumo nustatymai VBAMS – 2022 m. sąmatos turi būti detalizuojamos iki priemonės lygio, t.y. asignavimai turi būti priskirti programai, finansavimo šaltiniui, valstybės funkcijai, ekonominei klasifikacija ir priemonei su atitinkamu požymiu. Požymio, vedant arba importuojant iš kitų sistemą į VBAMS, papildomai nurodyti nereikia. Požymis yra priskiriamas automatiškai, pasirinkus atitinkamą priemonę.

Kuriant preliminarią sąmatą,  reikėtų vadovautis Preliminarios kontrolinės sąmatos parengimo vadovo 3 skyriumi  „Pasiūlymo preliminariai kontrolinei sąmatai sukūrimas rankiniu būdu“.

2022 m. Kontrolinę sąmatą  galėsite ruošti, kai bus paskelbtas 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas t.y. jau šiais metais.  Aktyvuoti ją galėsite tik 2022 m. Kontrolinės  sąmatos aktyvavimas netrukdys užbaigti 2021 m. biudžeto vykdymo operacijų. Primename, vedant operacijas per bendruosius žurnalus, pirmiausiai užklausoje turėtumėte nurodyti 2021 m. registravimo datą, tada sistema atvers  2021 m. priemonių sąrašą.

2021-11-17. Valstybės biudžeto asignavimų valdytojams dėl mokėjimo paraiškų teikimo 2021 m. pabaigoje. Siekiant efektyviau valdyti valstybės piniginius išteklius ir užtikrinti sklandų asignavimų valdytojų ir pavaldžių įstaigų finansavimą biudžetinių metų pabaigoje, vadovaujantis Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195, asignavimų valdytojai, jiems pavaldžios biudžetinės įstaigos ir kiti subjektai Valstybės iždo departamentui mokėjimo paraiškas darbo užmokesčiui pateikia ne vėliau kaip iki 2021 m. gruodžio 30 d. 12 val., o kitoms išlaidoms finansuoti – ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki biudžetinių metų pabaigos, t. y. iki gruodžio 28 dienos. Dėl didelio VBAM sistemos apkrovimo metų gale, rekomenduojame mokėjimo paraiškas kitoms išlaidoms finansuoti pateikti iki gruodžio 23 dienos. Prašome apie tai informuoti pavaldžias įstaigas.

2021-11-05. Siekiant efektyviai ir racionaliai valdyti valstybės piniginius išteklius Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentas vykdo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Valstybės iždo konsoliduoto sąskaitų valdymo sistemos sukūrimas“ (toliau – Projektas). Įgyvendinus Projektą, daugumos biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė, (toliau kartu – įstaigos) sąskaitos bus atidarytos naujai sukurtoje Valstybės iždo konsoliduoto sąskaitų valdymo sistemoje (toliau – VIKSVA). 

Siekiant užtikrinti įstaigų galimybes netrukdomai vykdyti mokėjimus naudojantis VIKSVA, Projekto apimtyje yra rengiamas piniginių išteklių prognozavimo ir likvidumo valdymo modelis, pagal kurį bus skaičiuojamos VIKSVA išlaidų ir įplaukų projekcijos. Rengiant šį modelį bei siekiant nesukurti papildomos administracinės naštos įstaigų darbuotojams, Finansų ministerijos vidiniam naudojimui bus panaudota FVAIS esanti  istorinė įstaigų sąskaitų mokėjimo operacijų informacija,  kuri reikalinga siekiant parengti objektyviai pagrįstas VIKSVA įplaukų ir išlaidų projekcijas.

2021-11-02. ’’VBAMS naudotojų vadovai’’ skyriuje paskelbtas papildytas ’’Susipažinimas su  MS Dynamics 365 BC aplinka’’  vadovas. Vadovo 2.7 skyriuje Ataskaitų iškvietimas aprašyta, kaip galima susikurti dažniausiai naudojamų ataskaitos parinkčių ir filtrų rinkinius, juos išsaugoti, suteikiant sugalvotą pavadinimą, ir vėliau juos naudoti, spausdinant ataskaitą.

2021-08-19. Dėl informacijos pateikimo. VBAMS (FVAIS) veikia MS Dynamics 365 Business Central aplinkoje (toliau – BC aplinka). Primename, kad BC aplinkoje yra licencijuojami naudotojai ir BC aplinkoje yra galimybė naudoti specialias analitikams skirtas licencijas. Analitiko licenciją turintis naudojas gali peržiūrėti ir analizuoti visus VBAMS(FVAIS) užregistruotus įrašus bei formuoti visas naudotojui reikalingas VBAMS(FVAIS) ataskaitas. Primename, kad analitikai neturi jokių registravimo teisių.

Šiuo metu Finansų ministerija planuoja įsigyti papildomas naudotojų licencijas. Siekiant racionaliai panaudoti naudotojų licencijoms skirtas lėšas (analitikams skirtos naudotojų licencijos yra ženkliai pigesnės, lyginant su dabar VBAMS (FVAIS) naudojamomis licencijomis), prašome informacijos dėl galimo analitikų naudotojų licencijų kiekio įsigijimo. Tuo tikslu prašome iki š. m. rugpjūčio 23 dienos 12 val. adresu [email protected]  atsiųsti tų VBAMS(FVAIS) naudotojų duomenis, kurie pagal jau pateiktas NK-1 korteles, turi ar galėtų turėti tik analitiko teises, t.y. teises skaityti ir analizuoti visus VBAMS(FVAIS) užregistruotus įrašus bei formuoti visas naudotojui reikalingas VBAMS(FVAIS) ataskaitas (primename, kad analitikai neturi jokių registravimo teisių).

Informaciją apie analitikus prašome  pateikti šiuo  formatu (doc byla, 18 kb)

2021-07-15. Skelbiame papildytą pakeitimą, įgyvendintą su versijos TW078_Fix26  atnaujinimais bei naudotojo  vadovą "Formos 20__  m. PROGRAMOS  SĄMATA (PROJEKTINĖ) (BP-1) Formos n – (n+2)-ųjų METŲ PROGRAMŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ (BP-2) paruošimo procedūros"

2021-03-29. Dėl VBAMS veikimo Didįjį Penktadienį, 2021 m. balandžio 2 d. Informuojame Jus, kad 2021 m. balandžio 2 d. mokėjimo sistemos TARGET2 ir STEP2 nedirbs, todėl šią dieną mokėjimo nurodymai per sistemą TARGET2–LIETUVOS BANKAS ir į gavėjų sąskaitas, kurių mokėjimo paslaugų teikėjas yra STEP2 sistemos dalyvis, nebus vykdomi. Jei tokių mokėjimo nurodymų vykdymo data bus nustatyta balandžio 2 d., jie bus atmesti nepriklausomai nuo pateikimo dienos.

Dėl šios priežasties valstybės biudžeto asignavimų valdytojai ir jiems pavaldžios įstaigos mokėjimo paraiškas, asignavimų poreikio prognozes rengia ir teikia Valstybės iždo departamentui vadovaudamiesi Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195,  50 punktu.

2021-03-26. VBAMS/FVAIS naudotojams, kurie prie bazės jungiasi per terminalą 195.182.91.116. Šiandien 2021.03.26 nuo 15:45 val. terminalas 195.182.91.116 neveiks. Darbus galėsite tęsti pirmadienį 21.03.29 nuo 7:00 val.

2020-12-31. Pateikiame mokėjimo paraiškų, grąžinimo pažymų bei  BŽ registrų numeracijos keitimo 2021 m. aprašymą.

2020-11-12. Valstybės biudžeto asignavimų valdytojams dėl mokėjimo paraiškų teikimo 2020 m. pabaigoje. Siekiant efektyviau valdyti valstybės piniginius išteklius ir užtikrinti sklandų asignavimų valdytojų ir pavaldžių įstaigų finansavimą biudžetinių metų pabaigoje, vadovaujantis Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195, asignavimų valdytojai, jiems pavaldžios biudžetinės įstaigos ir kiti subjektai Valstybės iždo departamentui mokėjimo paraiškas darbo užmokesčiui pateikia ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 30 d. 12 val., o kitoms išlaidoms finansuoti – ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki biudžetinių metų pabaigos, t. y. iki gruodžio 28 dienos. Dėl didelio VBAM sistemos apkrovimo metų gale, rekomenduojame mokėjimo paraiškas kitoms išlaidoms finansuoti pateikti iki gruodžio 23 dienos. Prašome apie tai informuoti pavaldžias įstaigas.

2020-10-13. Skelbiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW078, Fix16 atnaujinimais.

2020-09-16. Skelbiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW078 Fix15 atnaujinimais.

2020-07-01. Skelbiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW078 Fix11, Fix12 atnaujinimais.

2020-06-18. Informuojame, kad nuo 2020 m. liepos 1 d. įsigalioja Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195, pakeitimai https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/92d9e0d0aa4111eab9d9cd0c85e0b745 . Atkreipiame Jūsų dėmesį į 9 punkto nuostatą:

„9. Asignavimų valdytojų, kitų biudžetinių įstaigų, kitų subjektų darbui su VBAM sistema paskirti asmenys nurodomi, užpildant naudotojų identifikavimo kortelę VBAMS NK-1, kurios forma nurodyta taisyklių 1 priede, o centralizuotos apskaitos įstaigos (taisyklių 3.2 papunktyje nurodytu atveju) paskirti asmenys nurodomi, užpildant naudotojo identifikavimo kortelę VBAMS NK-4, kurios forma nurodyta taisyklių 2 priede. Naudotojų kortelėse nurodomi paskirtiems asmenims suteikiami individualūs VBAM sistemos naudotojo identifikavimo kodai ir pagal vykdomas funkcijas priskiriamos bei vadovo arba vadovo įgalioto asmens parašu tvirtinamos standartinės naudotojų grupės. Vienas darbui su VBAM sistema paskirtas asmuo gali turėti tik vieną VBAM sistemos naudotojo kodą.“

2020-06-12. Pranešame, kad 2020 m. birželio 13 - 14 dienomis VBAMS (FVAIS) duomenų bazės, prie kurios darbui su VBAMS (FVAIS) jungiasi šių įstaigų ir jų pavaldžių įstaigų darbuotojai, veikimą planuojame  perkelti iš dabar veikiančios versijos Microsoft Dynamics NAV2017  į Microsoft Dynamics 365 Business Central versiją. Dėl numatomų vykdyti migravimo darbų 2020-06-12 nuo 17 val. negalėsite prisijungti prie VBAMS (FVAIS) duomenų bazės.

Microsoft Dynamics 365 Business Central aplinkoje išlieka NAV2017 aplinkoje įgyvendintos VBAMS (FVAIS) galimybės.

Jeigu dėl laiko stokos nespėsime duomenų bazės veikimo perkelti į aukštesnę versiją, apie tai pranešime 2020-06-15 skelbime.

Apie pastebėtus veikimo nesklandumus prašome pranešti elektroninio pašto adresu [email protected].

2020-05-26. Pranešame, kad 2020 m. gegužės 30 − 31 dienomis VBAMS (FVAIS) duomenų bazės, prie kurios darbui su VBAMS (FVAIS) jungiasi toliau išvardintų įstaigų ir jų pavaldžių įstaigų darbuotojai, veikimas bus perkeltas iš dabar veikiančios versijos Microsoft Dynamics NAV2017  į Microsoft Dynamics 365 Business Central versiją. Dėl numatomų vykdyti migravimo darbų 2020-05-29 nuo 17 val. negalėsite prisijungti prie VBAMS (FVAIS) duomenų bazės:

1. Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

2. Valstybinė lietuvių kalbos komisija

3. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba

4. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

5. Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas

6. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga

7. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

8. Etninės kultūros globos taryba

9. Viešųjų pirkimų tarnyba

10. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

11. Lietuvos administracinių ginčų komisija

12. Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

13. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

14. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

15. Lietuvos Respublikos Valstybinė kultūros paveldo komisija

16. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija ir ministerijai pavaldžios įstaigos

17. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ir pavaldi įstaiga

18. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija

19. Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba ir pavaldžios įstaigos

20. Lietuvos teisės institutas

Microsoft Dynamics 365 Business Central aplinkoje išlieka NAV2017 aplinkoje įgyvendintos VBAMS (FVAIS) galimybės.

Apie pastebėtus veikimo nesklandumus prašome pranešti elektroniniu paštu adresu [email protected]

2020-05-22.Įstaigų, išvardintų 2020-05-18 d. skelbime dėmesiui. Informuojame, kad dėl gegužės 23 – 24 dienomis numatomų vykdyti migravimo darbų šiandien nuo 17 val. negalėsite prisijungti prie VBAMS (FVAIS) duomenų bazių.

2020-05-18. Pranešame, kad 2020 m. gegužės 23 − 24 dienomis VBAMS (FVAIS) duomenų bazių, prie kurių  darbui  su VBAMS (FVAIS) jungiasi toliau išvardintų įstaigų ir jų pavaldžių įstaigų darbuotojai, veikimą planuojame  perkelti iš dabar veikiančios versijos Microsoft Dynamics NAV2017 į Microsoft Dynamics 365 Business Central versiją (planuota migravimo data perkelta iš gegužės 16-17 d.):

1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija

3. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

4. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

5. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

6. Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Microsoft Dynamics 365 Business Central aplinkoje išlieka NAV2017 aplinkoje įgyvendintos VBAMS (FVAIS) galimybės.

Apie pastebėtus veikimo nesklandumus prašome pranešti elektroninio pašto adresu [email protected].

2020-05-15. Pranešame, kad 2020 m. gegužės 16 − 17 dienomis VBAMS (FVAIS) duomenų bazių, prie kurių darbui su VBAMS (FVAIS) jungiasi toliau išvardintų įstaigų ir jų pavaldžių įstaigų darbuotojai, veikimas bus perkeltas iš dabar veikiančios versijos Microsoft Dynamics NAV2017 į Microsoft Dynamics 365 Business Central versiją:

1. Lietuvos Respublikos finansų ministerija

2. Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

3. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

5. Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

6. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

7. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija

8. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija

9. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

10. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

11. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

12. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

13. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

14.  Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Microsoft Dynamics 365 Business Central aplinkoje išlieka NAV2017 aplinkoje įgyvendintos VBAMS (FVAIS) galimybės.

Jeigu dėl laiko stokos nespėsime kai kurių duomenų bazių veikimo perkelti į aukštesnę versiją, apie tai pranešime 2020-05-18 skelbime.

Apie pastebėtus veikimo nesklandumus prašome pranešti elektroninio pašto adresu [email protected].

2020-05-14. VBAMS naudotojų vadovų skyriuje paskelbta NORIS mokėjimo paraiškų procedūrų naudotojų vadovo versija 1.01

2020-05-08. Dėl VBAMS versijos keitimo. Sveikatos apsaugos ministerijos  (Ministerija),  Ministerijai pavaldžių įstaigų bei Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro darbuotojų, tvarkančių minėtų įstaigų apskaitą, dėmesiui.

Informuojame, kad 2020 m. balandžio 9-10 dienomis  duomenų bazės, prie kurios darbui su VBAMS (FVAIS) jungiasi minėtos įstaigos, veikimas bus perkeltas iš dabar veikiančios versijos Microsoft Dynamics NAV2017 į Microsoft Dynamics 365 Business Central versiją.

Microsoft Dynamics 365 Business Central aplinkoje išlieka NAV2017 aplinkoje įgyvendintos VBAMS (FVAIS) galimybės.

Apie pastebėtus veikimo nesklandumus prašome pranešti elektroninio pašto adresu [email protected].

2020-04-30. Dėl VBAMS versijos keitimo. Aplinkos ministerijos  (Ministerija),  Saugomų teritorijų tarnybos (Tarnyba), Ministerijai ir Tarnybai pavaldžių įstaigų bei Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro darbuotojų, tvarkančių minėtų įstaigų apskaitą, dėmesiui.

Informuojame, kad 2020 m. gegužės mėn. 1− 3  dienomis  duomenų bazės, prie kurios darbui su VBAMS (FVAIS) jungiasi minėtos įstaigos, veikimas bus  perkeltas  iš dabar veikiančios versijos Microsoft Dynamics NAV2017  į Microsoft Dynamics 365 Business Central versiją.

 Microsoft Dynamics 365 Business Central aplinkoje išlieka NAV2017 aplinkoje įgyvendintos VBAMS (FVAIS) galimybės.

Apie pastebėtus veikimo nesklandumus prašome pranešti elektroninio pašto adresu [email protected].

2020-04-07. Dėl VBAMS veikimo Didįjį Penktadienį 2020 m. balandžio 10 d. „Informuojame Jus, kad 2020 m. balandžio 10 d. mokėjimo sistemos TARGET2 ir STEP2 nedirbs, todėl šią dieną mokėjimo nurodymai per sistemą TARGET2–LIETUVOS BANKAS ir į gavėjų sąskaitas, kurių mokėjimo paslaugų teikėjas yra STEP2 sistemos dalyvis, nebus vykdomi. Jei tokių mokėjimo nurodymų vykdymo data bus nustatyta balandžio 10 d., jie bus atmesti nepriklausomai nuo pateikimo dienos“.

Dėl šios priežasties valstybės biudžeto asignavimų valdytojai ir jiems pavaldžios įstaigos mokėjimo paraiškas, asignavimų poreikio prognozes rengia ir teikia Valstybės iždo departamentui vadovaudamiesi Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195,  50 punktu.

2020-03-24. Dėl Finansavimo šaltinių (FŠ) klasifikatoriaus papildymo. FŠ klasifikatorius papildytas:

 • 1.1.1.1.5   Valstybės biudžeto lėšos, skirtos biudžeto sąmatai padidinti iš skolintų lėšų (įsigalioja nuo 2020-01-01);
 • 1.2.2.8      Lietuvos 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų investicijoms skirtos bendrojo finansavimo lėšos (įsigalioja nuo 2021-01-01);  
 • 1.2.2.8.1   2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos (įsigalioja nuo 2021-01-01); 
 • 1.2.2.8.2   2021–2027 m. ES techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos (įsigalioja nuo 2021-01-01).

2020-03-16. Skelbiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW078 Fix09 atnaujinimais.

2020-03-16.Dėl prisijungimo prie VBAMS (FVAIS) dirbant iš namų. Finansų ministerija darbui iš namų neturi galimybės visiems suteikti prisijungimo prie VBAMS (FVAIS). Prašome įstaigas savo darbuotojams organizuoti saugų nuotolinį prisijungimą iš namų kompiuterių prie darbo vietos, kurioje dirba darbuotojas, kompiuterio, esančio įstaigoje. Prisijungus nuotoliniu būdu, darbui su VBAMS (FVAIS) jungtis įprastine tvarka.

2020-02-24. Skelbiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW078 Fix08 atnaujinimais.

2020-02-06. Skelbiame papildytą Finansavimo sumų surinkimo ir perdavimo Iždui naudotojo vadovo versiją 1.3.

2020-01-22. Informuojame, kad VBAMS yra realizuotas finansavimo sumų pažymos pakeitimas. Už 2019 metus ir vėlesnius laikotarpius asignavimų valdytojai ir jų pavaldžios įstaigos valstybės iždui turi teikti atnaujintą pažymą dėl finansavimo sumų. Atnaujinta pažymos dėl finansavimo sumų forma paskelbta interneto puslapyje adresu finmin.lrv.lt (PASLAUGOS>Informacijos rinkmenos (formos)>Pažymos).

2020-01-03. Skelbiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW078 Fix06, Fix07 atnaujinimais.

2019-12-31. Pateikiame mokėjimo paraiškų, grąžinimo pažymų bei BŽ registrų numeracijos keitimo 2020 m. aprašymą (PDF byla, 390 KB).

2019-12-30.Įstaigų, kuriose, vadovaujantis LRV 2019-12-11 nutarimu Nr. 1252 ir Finansų  ministro 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 1K-386 patvirtintu grafiku, Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (toliau – VBAMS) Finansų valdymo ir apskaitos posistemis (toliau –  FVAIS) bus diegiamas 2020 metais, dėmesiui. Įstaigoms, kuriose FVAIS diegimas yra numatytas 2020 m., rekomenduojame VBAMS 2020 m. kontrolinę sąmatą iš karto paruošti detalizuotą pagal priemones (t. y., nelaukti  FVAIS diegimo datos, kuri numatyta 2020 m. laikotarpiu). Jeigu 2020 m. kontrolinę sąmatą iš karto nedetalizuosite pagal priemones, tai reikės padaryti metų eigoje, atėjus FVAIS diegimo datai.

Pridedame įstaigų, kurioms rekomenduojame 2020 m. kontrolinę sąmatą  VBAMS parengti detalizuotą pagal priemones, sąrašą. Sąraše nurodytos VBAMS Ministerijos ir Asignavimų valdytojo organizacinių lygių įstaigos (t. y., tas VBAMS organizacinis lygis, kuriame pagal VBAMS priskirta funkcija tvarkyti sąmatą). Dalis iš sąraše nurodytų įstaigų ankstesniais metais jau taikė pagal priemones detalizuotą kontrolinę sąmatą.

Atkreipiame dėmesį, kad vienas iš LRV 2019-12-11 nutarimu Nr. 1252 patvirtintų Viešojo sektoriaus subjektų pasirengimo perėjimui prie bendros viešojo sektoriaus finansų valdymo informacinės sistemos ir perėjimo veiksmų plano (toliau – Planas)veiksmų yra  Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje detalizuoti kontrolinę sąmatą pagal priemones (veiksmo numeris 2.1).

Susitikimų su Viešojo sektoriaus subjektų atstovais metu buvo klausiama dėl informacijos apie ilgalaikio turto, atsargų, pirkėjų skolų, kito turto, tiekėjų skolų, kitų įsipareigojimų apskaitos likučių (konkrečių metų gruodžio 31 d. būklės) perkėlimo į FVAIS tvarką ir  automatizavimo galimybes (Plano veiksmo numeris 3.1) bei integracijos su įstaigose naudojame darbo užmokesčio apskaitos (DU) sistema galimybes.

FVAIS yra galimybė iš parengtų šablonų automatiškai importuoti informaciją apie likučius. Likučių šablonų pavyzdžiai paskelbti FVAIS naudotojų vadovų skyriaus pastraipoje "Likučių įkėlimo šablonai".

 

FVAIS integracijossu įstaigose naudojama DU sistema galimybės yra aprašytos Gautinų ir Mokėtinų sumų naudotojo vadovo 11 sk.

FVAIS integracijos su DU sistema bylų struktūrų aprašymus rasite dokumente  FVAIS integracija su darbo užmokesčio sistema, pridedame nuorodą  http://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/LT_ver/Paslaugos/VBAM/FVAIS_naudotoju_vadovai/Integracija_su_darbo_uzmokescio_sistema_v02.pdf

2019-11-28. Valstybės biudžeto asignavimų valdytojams dėl mokėjimo paraiškų teikimo 2019 m. pabaigoje. Siekiant efektyviau valdyti valstybės piniginius išteklius ir užtikrinti sklandų asignavimų valdytojų ir pavaldžių įstaigų finansavimą biudžetinių metų pabaigoje, vadovaujantis Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195, asignavimų valdytojai, jiems pavaldžios biudžetinės įstaigos ir kiti subjektai Valstybės iždo departamentui mokėjimo paraiškas darbo užmokesčiui pateikia ne vėliau kaip iki 2019 m. gruodžio 30 d. 12 val., o kitoms išlaidoms finansuoti – ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki biudžetinių metų pabaigos, t. y. iki gruodžio 23 dienos. Dėl didelio VBAM sistemos apkrovimo metų gale, rekomenduojame mokėjimo paraiškas kitoms išlaidoms finansuoti pateikti iki gruodžio 20 dienos. Prašome apie tai informuoti pavaldžias įstaigas.

2019-11-07. Skelbiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW078 Fix02, Fix03, Fix04 atnaujinimais.

2019-09-06. Informuojame kad VBAM sistemoje įdiegti papildomi funkcionalumai, kurie leis Jums peržiūrėti ir, esant poreikiui, patikslinti mokėjimo paraiškų duomenis, kurie negali (gali) būti viešinami - uždedant ar nuimant požymį „Viešinama AFIS“.

Tuo atveju, kai įstaigos apskaitą pavesta centralizuotai tvarkyti Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui, tokia teisė priskirta standartinei naudotojų grupei „Analitikas“ (15 kodas biudžetinėje įstaigoje ir 55 kodas asignavimų valdytojo vadovaujamoje įstaigoje), t. y. teisė tikslinti duomenis priskirta įstaigos vartotojui.

Jeigu įstaiga apskaitą tvarko pati,  teisė patikslinti  mokėjimo paraiškų duomenis priskirta standartinei naudotojų grupei, kuri turi mokėjimo paraiškų pasirašymo II parašu teisę (11 kodas biudžetinėje įstaigoje ir 51 kodas asignavimų valdytojo vadovaujamoje įstaigoje).

 Papildomos teisės, susijusios su pakeistų duomenų perdavimu iš Ministerijos organizacinio lygio į iždą,  priskirtos standartinėms naudotojų grupėms „Mokėjimų tvarkytojas“ (21 kodas) ir Mokėjimų ir sąmatos tvarkytojas (24 kodas).

Įdiegtų pakeitimų naudojimo aprašymas yra paskelbtas VBAMS tinklalapyje, žr. Naujausia informacija, 2019-09-05 skelbimas

2019-09-05. Skelbiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW078 Fix01 atnaujinimais. Su šiais naujinimais įgyvendinta galimybė Tiekėjų knygos įrašuose keisti lauko "Viešinama AFIS" reikšmę, pateikiame įdiegto funkcionalumo aprašymą.

2019-08-30. Skelbiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW077_Fix13 atnaujinimais.

2019-07-08. Informuojame, kad patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 195 "Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo" (toliau - Taisyklės) nauja redakcija https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6d94e0b09f0f11e9878fc525390407ce (pakeitimas dėl mokėjimo paraiškų teikimo Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui tvarkos, žr. 2019-06-21 skelbimą).

Š.m. liepos 9 dieną po darbo valandų VBAMS duomenų bazėse bus diegiami VBAMS funkcionalumo pakeitimai, atsižvelgiant į patvirtintų Taisyklių nuostatas, todėl prašome visus darbus baigti 17:00 valandą.

Atkreipiame dėmesį, kad liepos 9 dieną iki pakeitimų įdiegimo VBAMS mokėjimo paraiškas Valstybės Iždo departamentas priims pagal tvarką, galiojančią iki Taisyklių pakeitimo.

Duomenų bazėje, kurioje dirba Finansų ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Muitinės departamento ir jų pavaldžių įstaigų darbuotojai bei NBFC darbuotojai, kurie tvarko išvardintų įstaigų apskaitą, pakeitimai buvo įdiegti 2019-06-26 d., šioje duomenų bazėje darbas stabdomas nebus ir po 17:00 val.

Nuo liepos 10 d. visos įstaigos, ruošdamos mokėjimo paraiškas turi vadovautis VBAMS mokėjimo paraiškų parengimo vadovu (versija1.13), kuris paskelbtas VBAMS tinklalapyje Naudotojų vadovų NAV 2017 skyriuje.

Atkreipiame dėmesį, kad mokėjimo paraiškos, kurios nebuvo užregistruotos iki pakeitimų įdiegimo, bus perkeltos į mokėjimo paraiškų  parengimo langą. Vadovaujantis atnaujintu VBAMS mokėjimo paraiškų parengimo naudotojo vadovo (versija1.13) aprašymu, reikia vykdyti Mokėjimo paraiškų tikrinimo procedūrą, aprašytą vadovo 2.1.4 skyriuje. Po sėkmingai įvykusio patikrinimo mokėjimo paraiškas rasite pasirašymo antruoju parašu lange.

2019.06.26 Šiandien, birželio 26 dieną, po darbo valandų duomenų bazėje, kurioje dirba Finansų ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Muitinės departamento ir jų pavaldžių įstaigų darbuotojai bei NBFC darbuotojai, kurie tvarko išvardintų įstaigų apskaitą, bus diegiami svarbūs VBAMS funkcionalumo pakeitimai ( skaityti 2019.06.21 ir 2019.06.25 dienos VBAMS naujausios informacijos skelbimus). Todėl prašome visus darbus šioje bazėje baigti 17:00 valandą.

2019-06-25.  Dėl pilotinio VBAMS pakeitimų diegimo. 2019-06-21 skelbime informavome apie tai, kad rengiamas  Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 195 "Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo" (toliau - Taisyklės) pakeitimas, keisiantis mokėjimo paraiškų (MP) teikimo Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui tvarką.

Atsižvelgiant į įsigaliosiančią tvarką, buvo įgyvendinti VBAMS pakeitimai. Nuo 2019 m. birželio 27 dienos įskaitytinai (t. y. dar  iki taisyklių įsigaliojimo dienos) planuojame pilotinį pakeitimų diegimą. Pakeitimus įdiegsime VBAMS duomenų bazėje, prie kurios darbui su VBAMS (FVAIS) jungiasi Finansų ministerija, Valstybinė mokesčių inspekcija, Muitinės departamentas ir jų pavaldžios įstaigos. Pažymėtina, kad iki naujos Taisyklių redakcijos patvirtinimo galioja esama MP teikimo tvarka ir įstaigos privalo Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui teikti atspausdintą ir pasirašytą MOK-01 ataskaitą. Naršymo srities grupėje pasirinkus punktą VBAMS Pirkimai, naršymo srityje rinkitės elementą Mokėjimo paraiškų sąrašas. Veiksmų juostoje pasirinkite komandą VBAMS MOK-01 Mokėjimo paraiškos:

 

     Atkreipiame dėmesį, kad MP, kurios nebuvo užregistruotos iki pakeitimų įdiegimo, bus perkeltos į MP parengimo langą. Vadovaujantis atnaujintu VBAMS mokėjimo paraiškų parengimo naudotojo vadovo (versija1.13) aprašymu, reikia vykdyti MP Tikrinimo procedūrą. Į MOK-01 ataskaitą bus įtraukiamos tos MP, kurioms Tikrinimo procedūros metu nebuvo nustatyta klaidų. Po sėkmingai įvykusio patikrinimo MP rasite pasirašymo antruoju parašu lange.

Atnaujintas VBAMS mokėjimo paraiškų parengimo vadovas (versija1.13) paskelbtas VBAMS tinklalapyje Naudotojų vadovų NAV 2017 skyriuje.

2019.06.21 Informuojame, kad šiuo metu yra rengiamas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 195 "Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo" (toliau - Taisyklės) pakeitimas, keisiantis mokėjimo paraiškų teikimo Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui tvarką:

1. Mokėjimo paraiškos valstybės ižde bus priimamos tik jas pateikus per VBAMS ir pasirašius VBAMS įdiegtu elektroniniu parašu. Taigi, įstaigoms, naudojančioms VBAMS, nebereikės rengti „popierinių“ ar pdf formato rengiamų paraiškų. VBAMS lieka galimybė, esant poreikiui, suformuoti mokėjimo paraiškų registro formą VBAMS MOK-01, skirtą planuojamų pasirašyti mokėjimo paraiškų peržiūrai.

Mokėjimo paraiškos VBAMS bus pasirašomos dviem elektroniniais parašais. Antruoju parašu pasirašo mokėjimo paraiškos rengėjas vyriausias buhalteris (buhalteris), o pirmuoju parašu pasirašo asignavimų valdytojas, kitos biudžetinės įstaigos ar kito subjekto vadovas, jeigu šie asmenys neįgalioja kitų sau pavaldžių asmenų.  Kai mokėjimo paraiškas rengia Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (toliau – NBFC), pirmuoju parašu pasirašo NBFC vadovas arba jo įgaliotas vadovaujamas pareigas einantis asmuo, o mokėjimo paraiškas rengia ir jas antruoju parašu  pasirašo NBFC paskirtas atsakingas asmuo (vyriausias buhalteris arba buhalteris).

 Pasirašantis pirmuoju parašu VBAMS kartu atliks ir mokėjimo paraiškų registravimą. Pasirašantis antruoju parašu VBAMS galės atlikti ir kitas su mokėjimo paraiškų rengimu ir bendrųjų žurnalų įrašų registravimu susijusias operacijas.

2. Keičiasi VBAMS naudotojų kortelės, o NBFC poreikiams bus parengta atskira naudotojo kortelė. Įstaigų kortelėje, kiekvieną kartą ją teikiant, reikės išvardinti visus asmenis, turinčius teisę jungtis prie VBAMS, t. y. nelieka ankstesnės kortelės papildymo galimybės. Atkreipiame dėmesį, kad naujas VBAMS naudotojų identifikavimo kortelių formas bus privalu teikti tik tada, kai bus poreikis keisti kortelę dėl papildymo naujais naudotojais ir/arba buvusių naudotojų panaikinimo. Patvirtinus Taisykles, VBAMS tinklalapyje bus paskelbtos Naudotojų identifikavimo kortelių formos ir jų užpildymo tvarka.

3. Atnaujintas VBAMS mokėjimo paraiškų parengimo vadovas bus paskelbtas VBAMS tinklalapyje VBAMS naudotojų vadovų srityje. Sekite informaciją.

2019-05-17. Skelbiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW077 Fix10 atnaujinimais.

2019-05-17. Su versijos TW077 Fix10 atnaujinimais VBAMS įdiegtas funkcionalumas, kuris leidžia importuojant iš kitų apskaitos sistemų  (FAS) naujos struktūros (28 laukų) mokėjimo paraiškų bylą, kartu importuoti požymio „Viešinama AFIS“ reikšmę. Funcionalumo aprašymas bei importo bylos struktūra pateikiama naudotojo vadovo  Integracija su biudžetinių įstaigų finansinės apskaitos sistemomis (FAS). Versija 16.0   2.1.6 skyriuje.

2019-04-18. Skelbiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW077 Fix08, Fix09 atnaujinimais.

2019-04-17. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 195 (2018 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. 1K-216 redakcija) p. 10 nustatyta, kad  "Asignavimų valdytojai, kitos biudžetinės įstaigos, centralizuotos apskaitos įstaiga (taisyklių 3.2 papunktyje nurodytu atveju) ir kiti subjektai, vadovaudamiesi taisyklių 8.1, 8.3 ir 8.8 papunkčiais, lėšoms gauti į savo arba į centralizuotos apskaitos įstaigos (taisyklių 3.2 papunktyje nurodytu atveju) nurodytų įstaigų sąskaitą rengiamoje mokėjimo paraiškoje pagal kitus nei darbo užmokesčio, socialinių išmokų (pašalpų) ir stipendijų išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius, patvirtintus Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ (toliau – ekonominės klasifikacijos straipsnis), nurodo, kokiam tikslui skirtos lėšos". VBAM sistemoje įdiegtas lėšų į biudžetinės įstaigos sąskaitą pildymo funkcionalumas, pateikiame  trumpą  VBAMS mokėjimo paraiškų pildymo  ir  importuotų iš FAS mokėjimo paraiškų   procedūros aprašymą.

2019-03-13. VBAMS naudotojų vadovų NAV2017 aplinkai Biudžeto projekto parengimo naudotojų vadovų skyriuje paskelbtas papildytas ES, BF, Pajamų įmokų ir lėšų, skiriamų netinkamam finansuoti iš ES lėšų PVM apmokėti, įvedimo vadovas, ver. 1.2.

2019-03-01. VBAMS naudotojų vadovų NAV2009 ir NAV2017 aplinkai Biudžeto projekto parengimo naudotojų vadovų skyriuje paskelbti papildyti ES, BF, Pajamų įmokų ir lėšų, skiriamų netinkamam finansuoti iš ES lėšų PVM apmokėti, įvedimo vadovai.

2019-02-27. Skelbiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW077 Fix07 atnaujinimais.

2019-02-01. Skelbiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW077 Fix06  atnaujinimais.  Informuojame, kad parengta Forma Nr. 1. BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI, ATASKAITA.

2019-01-02. Vadovaujantis VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ IŠDAVIMO IŠ VALSTYBĖS IŽDO SĄSKAITOS TAISYKLIŲ 23.1 straipsniu, VBAMS įdiegti pakeitimai, susiję su informacijos viešinimu Atvirų finansų informacinėje sistemoje. Tais atvejais, kai mokėjimo paraiškos informacija negali būti viešinama, mokėjimo paraišką rengiantis asmuo VBAM sistemoje mokėjimo paraiškoje turi galimybę pažymėti, kad informacija nebus viešinama. Galimybė pažymėti mokėjimo paraiškoje požymį dėl viešinimo suteikta toms įstaigoms, kurios VBAM sistemoje įtrauktos į subjektų, kurių duomenys gali būti neviešinami, sąrašą. Pateikiamas detalesnis procedūros aprašymas NAV2009 aplinkai, NAV2017 aplinkai.

2018-12-31. Skelbiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW077 Fix03, Fix04, Fix05 atnaujinimais.

2018-12-31. Pateikiame mokėjimo paraiškų, grąžinimo pažymų bei BŽ registrų numeracijos keitimo 2019 m. aprašymą: įstaigoms, dirbančioms NAV2009 aplinkoje - (PDF byla, 381 KB), įstaigoms, dirbančioms NAV2017 aplinkoje - (PDF byla, 385 KB).

2018-12-18. Šiuo metu VBAMS veikia Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 (toliau −  NAV 2009) ir Microsoft Dynamics NAV 2017 (toliau – NAV 2017) aplinkose. 2019 m. planuojame pabaigti VBAMS veikimo perkėlimą į NAV 2017 aplinką.

SVARBU: NAV 2017 versijoje neveiks „sena“ integracija tarp VBAMS ir įstaigose veikiančių Finansinės apskaitos sistemų, t. y., kai iš VBAMS eksportuojami duomenys apie apmokėtas mokėjimo paraiškas. NAV 2017 aplinkoje veikia integracija, kai iš įstaigų Finansinės apskaitos sistemų į VBAMS siunčiami mokėjimo paraiškų duomenys, o iš VBAMS į apskaitos sistemas perduodama informacija apie mokėjimo paraiškų apdorojimo būkles. Minėta integracija gali būti realizuota dviem būdais: a) formuojant bylas; b) naudojant žiniatinklio tarnybas (webservis‘us). Integracijų aprašymus rasite VBAMS tinklalapyje, pasirinkite  Naudotojų vadovai,VBAMS integracijos su kitomis sistemomis procedūrų aprašymas. 2017.11.22 skelbimas Integracija su biudžetinių įstaigų finansinės apskaitos sistemomis (FAS) 15.0 versija. 2017-07-07 skelbimas Mokėjimo paraiškų FAS integracijos per žiniatinklio tarnybas techninė specifikacija Versija 4.

2019 m. VBAMS veikimą į NAV 2017 aplinką perkelsime pagal toliau nurodytą planą. Į naują aplinką perkeliamos visos atitinkamoje duomenų bazėje veikiančios įstaigos

 • 2019 m. vasario 8 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija ir ministerijai pavaldžios įstaigos, Kalėjimų departamentas ir departamentui pavaldžios įstaigos;

 • 2019 m. vasario 22 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir ministerijai pavaldžios įstaigos;

 • 2019 m. kovo 8 d. pridedame įstaigų sąrašą

 • 2019 m. kovo 22 d. pridedame įstaigų sąrašą.

Detalesnę informaciją, susijusią  su  VBAMS perkėlimu į NAV 2017 aplinką, pranešime raštu, likus mėnesiui iki planuojamos perkėlimo datos.

VBAMS tinklalapyje adresu https://finmin.lrv.lt/lt/paslaugos/valstybes-biudzeto-apskaitos-ir-mokejimu-sistema-vbams/naudotoju-vadovai-nav-2017  yra  paskelbti VBAMS  naudotojų vadovai, pritaikyti darbui  NAV 2017 versijoje, bei supažindinimo su NAV 2017 aplinka vadovas.

2018-12-04. Valstybės biudžeto asignavimų valdytojams dėl mokėjimo paraiškų teikimo 2018 m. pabaigoje. Siekiant efektyviau valdyti valstybės piniginius išteklius ir užtikrinti sklandų asignavimų valdytojų ir pavaldžių įstaigų finansavimą biudžetinių metų pabaigoje, vadovaujantis Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195, asignavimų valdytojai, jiems pavaldžios biudžetinės įstaigos ir kiti subjektai Valstybės iždo departamentui mokėjimo paraiškas darbo užmokesčiui pateikia ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 28 d. 12 val., o kitoms išlaidoms finansuoti – ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki biudžetinių metų pabaigos, t. y. iki gruodžio 21 dienos, tačiau dėl didelio VBAM sistemos apkrovimo metų gale, rekomenduojame mokėjimo paraiškas kitoms išlaidoms finansuoti pateikti iki gruodžio 20 dienos. Prašome apie tai informuoti pavaldžias įstaigas.

2018-12-03. Skelbiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW077 Fix02 atnaujinimais.

2018-07-12. Skelbiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW076 atnaujinimais Fix20 (NAV2009 ir NAV2017 aplinkai).

2018-07-12. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 126 „Dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“ nuo 2018 m. liepos 3 d. Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (toliau – NBFC) pavesta centralizuotai atlikti 141 įstaigos buhalterinės apskaitos ir mokėjimo paraiškų teikimo funkcijas. Kadangi įstaigoms kyla daug klausimų dėl mokėjimo paraiškų rengimo ir teikimo į VBAMS, teikiame Finansų ministerijos išaiškinimą.

Vadovaujantis Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 195 (toliau – taisyklės) 21 p., rengiant mokėjimo paraišką VBAM sistemoje, turi dalyvauti mažiausiai du atsakingi asmenys, iš kurių vienas turi teisę atlikti mokėjimo paraiškos tvirtinimo procedūrą (asmuo, kuriam VBAM sistemoje suteiktas 12 arba 52 naudotojo grupės kodas), kitas – mokėjimo paraiškos registravimo procedūrą (asmuo, kuriam VBAM sistemoje suteiktas 11 arba 51 naudotojo grupės kodas). VBAM sistemoje mokėjimo paraiškos negali užregistruoti (11 ar 51 kodai) ją patvirtinęs asmuo (12 ar 52 kodai). Suformuotas dokumentas (popierinė arba elektroninė mokėjimo paraiška) turi būti pasirašomas vadovo ar jo įgalioto asmens, vyriausiojo buhalterio (buhalterio) (11 ar 51 kodai) ir asmens, atlikusio VBAM sistemoje mokėjimo paraiškų tvirtinimo procedūrą (12 ar 52 kodai).

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, informuojame, kad mokėjimo paraiškos, neatitinkančios šių taisyklių reikalavimų, nebus tenkinamos.

2018-07-10. Informuojame, kad įstaigų, dirbančių su FVAIS, kurių apskaita nuo š.m. liepos 3 dienos tvarkoma Nacionaliniame bendrųjų funkcijų centre, darbuotojams prie vardų xxxx-13-yy ir xxxx-15-yy pridedamos teisės, skirtos Pardavimų Sąskaitų Faktūrų registravimui.

2018-06-18. Informuojame, kad patvirtinus 2018 m. gegužės 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 488 Centralizuoto viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašą, (toliau – aprašas):

 • Centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo, remiantis aprašo 19.1.3 papunkčiu nustato centralizuotos apskaitos įstaigos asmenų, kurie turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti biudžetinės įstaigos apskaitos dokumentus, sąrašą;
 • Centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens paskirti atsakingi asmenys, vadovaudamiesi aprašo 23.2.4 papunkčiu rengia biudžetinės įstaigos VBAMS paraiškas ir atlieka kitas procedūras finansų ministro nustatyta tvarka.

Įstaigai, kurių mokėjimo paraiškas ir kitas su mokėjimų vykdymu susijusias procedūras atliks centralizuotos apskaitos įstaiga, turi būti parengti du taisyklių 2 priedo (Naudotojų identifikavimo kortelės forma –VBAMS NK-1) komplektai:

 1. Turi būti atnaujintos Naudotojų indentifikavimo kortelės toms kortelėje nurodytoms standartinėms naudotojų grupėms, kurių funkcijos lieka įstaigoje. Šį naudotojų kortelių komplektą parengia įstaiga, pasirašo įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

 2. Turi būti naujai parengtos Naudotojų indentifikavimo kortelės toms nurodytoms standartinėms naudotojų grupėms, kurių funkcijas atliks centralizuotos apskaitos įstaiga. Šį naudotojų kortelių komplektą parengia centralizuotos apskaitos įstaiga, pasirašo centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

Sistemos administravimo skyriuje atnaujinta Naudotojų identifikavimo kortelė ir kortelės užpildymo išaiškinimas. Prašome susipažinti.

2018-05-24. Skelbiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW076 atnaujinimais Fix15 - Fix16 (NAV2009 aplinkai) ir Fix16 - Fix17 (NAV2017 aplinkai).

2018-03-26. Skelbiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW076 atnaujinimais Fix13 (NAV2009 aplinkai) ir Fix14 (NAV2017 aplinkai).

2018-03-26. Dėl mokėjimo nurodymų kovo 30 d.: „Informuojame Jus, kad 2017 m. kovo 30 d. mokėjimo sistemos TARGET2 ir STEP2 nedirbs, todėl šią dieną mokėjimo nurodymai per sistemą TARGET2–LIETUVOS BANKAS ir į gavėjų sąskaitas, kurių mokėjimo paslaugų teikėjas yra STEP2 sistemos dalyvis, nebus vykdomi. Jei tokių mokėjimo nurodymų vykdymo data bus nustatyta kovo 30 d., jie bus atmesti nepriklausomai nuo pateikimo dienos“.

Dėl šios priežasties valstybės biudžeto asignavimų valdytojai ir jiems pavaldžios įstaigos mokėjimo paraiškas, asignavimų poreikio prognozes rengia ir teikia Valstybės iždo departamentui vadovaudamiesi Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195,  111 punktu.

2018-01-11. Skelbiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW076 atnaujinimais Fix09.

2018-01-11 Dėl ataskaitos BFP-1 formavimo galimybių. Ataskaitą BFP-1 galima formuoti su ataskaitos tvirtinimo sritimi ir be tvirtinimo srities. Plačiau apie galimybes prašau skaityti pateiktame dokumente BFP-1 ataskaita

2018-01-02.2018 metų valstybės biudžeto dotacijų savivaldybių biudžetams paskirčių klasifikatorius

2017-12-29. Pateikiame mokėjimo paraiškų, grąžinimo pažymų bei BŽ registrų numeracijos keitimo 2018 m. aprašymą: įstaigoms, dirbančioms NAV2009 aplinkoje - (PDF byla, 408 KB), įstaigoms, dirbančioms NAV2017 aplinkoje - (PDF byla, 451 KB).

2017-12-27. Šiuo metu VBAMS veikia Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 (toliau −  NAV 2009) pagrindu. Finansų ministerija pradėjo VBAMS perkėlimą į aukštesnę Microsoft Dynamics NAV 2017 (toliau – NAV 2017) versiją. Šių metų rugsėjo mėnesį į NAV 2017 aplinką perkelta pirmoji VBAMS duomenų bazė, kurioje dirba Švietimo ir mokslo ministerijos bei ministerijai pavaldžių įstaigų darbuotojai. 2018 m. planuojame tęsti VBAMS perkėlimą į NAV 2017 aplinką.

Peržiūrėję 2018 m. VBAMS pakeitimų diegimo planus, į NAV 2017 aplinką planuojame perkelti šias įmones:

2018 m. vasario 9 d. Vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamento, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir jų pavaldžių įstaigų VBAMS.

2018 m. vasario 23 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos darbo biržos bei jų pavaldžių įstaigų VBAMS.

2018 m. kovo 9 d. Krašto apsaugos ministerijos bei ministerijos pavaldžių įstaigų VBAMS.

Detalesnę informaciją apie migravimo tvarką pranešime raštu.

Pastebėjome, kad kai kuriose minėtose įstaigose naudojama „sena“ integracija tarp VBAMS ir įstaigose veikiančių Finansinės apskaitos sistemų, t. y., kai iš VBAMS eksportuojami duomenys apie apmokėtas mokėjimo paraiškas. NAV 2017 versijoje nepalaikoma funkcija, skirta  iš VBAMS suformuoti išorines bylas, kuriose įrašoma informacija, susijusi su apmokėtomis mokėjimo paraiškomis (apie tai pranešėme VBAMS tinklalapyje Naujausios informacijos srityje 2017-10-10 skelbime). Prašytume rasti galimybę „senos“ integracijos atsisakyti iki nurodytų datų. Siūlome pereiti prie integracijos, kai iš įstaigų Finansinės apskaitos sistemų į VBAMS siunčiami mokėjimo paraiškų duomenys, o iš VBAMS į apskaitos sistemas perduodama informacija apie mokėjimo paraiškų apdorojimo būkles. Integracijos aprašymą skaitykite VBAMS tinklalapyje Naudotojų vadovų skyriuje VBAMS integracijos su kitomis sistemomis procedūrų aprašymo skiltyje 2017.11.22 dienos paskelbtoje projektavimo dokumento 15.0 versijoje.

VBAMS tinklalapyje adresu https://finmin.lrv.lt/lt/paslaugos/valstybes-biudzeto-apskaitos-ir-mokejimu-sistema-vbams skyriuje „Naudotojų vadovai NAV 2017“ yra  paskelbti VBAMS naudotojų vadovai, pritaikyti darbui  NAV 2017 versijoje, bei supažindinimo su NAV 2017 aplinka vadovas.

 

 

 

Atnaujinimo data: 2024-01-05