2004-2009 m. EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai

Lietuva, įstodama į Europos Sąjungą, prisijungė ir prie Europos ekonominės erdvės. 2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Susitarimas, įtvirtinęs daugiašalį Europos Ekonominės erdvės (toliau - EEE) finansinį mechanizmą (lėšos iš Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino) ir dvišalį Norvegijos finansinį mechanizmą.

Lietuva, siekdama gauti paramą pagal šiuos mechanizmus, 2005 m. balandžio 14 d. pasirašė Susitarimo memorandumus dėl 2004-2009 m. Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo, o 2005 m. balandžio 22 d. - dėl 2004-2009 m. EEE finansinio mechanizmo įgyvendinimo. Šiuose Susitarimo memorandumuose įtvirtinta mūsų šalies institucinė sąranga įgyvendinant finansinius mechanizmus ir Lietuvos išskirtos remtinos sritys.

2004 - 2009 metų laikotarpiu Lietuvai buvo skirta 67,3 milijonai eurų EEE ir Norvegijos paramos, prioritetai skirti:

  • Aplinkos apsaugai;
  • Tvarios plėtros skatinimui, gerinant išteklių naudojimą ir valdymą;
  • Europos kultūros paveldo išsaugojimui;
  • Žmogiškųjų išteklių plėtrai;
  • Sveikatos apsaugai ir vaikų priežiūra;
  • Akademiniai tyrimams prioritetiniuose sektoriuose;
  • Šengeno acquis įgyvendinimui (tik Norvegijos finansinis mechanizmas);
  • Aplinkai, stiprinant administracinius gebėjimus ir investuojant į infrastruktūrą (tik Norvegijos finansinis mechanizmas);
  • Regioninei politika ir bendradarbiavimui abipus sienos (tik Norvegijos finansinis mechanizmas);
  • Techninei pagalbai, susijusi su acquis communautaire (tik Norvegijos finansinis mechanizmas).

Beveik pusė visos iš EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų skirtos Lietuvai paramos (29,5 mln. EUR) teko sveikatos apsaugos ir vaikų priežiūros iniciatyvoms. Apie penktadalis paramos  (11,2 mln. EUR) buvo skirta kultūros paveldo projektams skirtiems istoriniams pastatams išsaugoti. Kitos pagrindinės remtos sritys buvo pilietinės visuomenės stiprinimas per NVO fondą (5 mln. EUR), regioninės politikos plėtra (6,15 mln. EUR), žmogiškųjų išteklių raida, parama skirta Šengeno sistemos reikalavimams įgyvendinti bei moksliniai tyrimai.

EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų parama buvo įgyvendinta taikant šias paramos formas:

2011 m. balandžio 30 d. baigėsi 2004-2009 m. finansinių mechanizmų projektų įgyvendinimas. Įgyvendintų individualių projektų sąrašą galite rasti čia. Mechanizmų paramos poveikio Lietuvai įvertinimą rasite nepriklausomų ekspertų vertinimo ataskaitoje.

Atnaujinimo data: 2024-02-01