>

2024-03-05

Š.m. kovo 2 d. prasidėjo VSS grupės finansinių ataskaitų rinkinių rengimo darbai VSAKIS. Vadovaujantis 2023 m. konsolidavimo kalendoriumi, grupės finansinių ataskaitų rinkiniai turi būti parengti:

iki 2024 m. kovo 8 d. – priskirti IV konsolidavimo lygiui;
iki 2024 m. kovo 20 d. – priskirti III konsolidavimo lygiui;
iki 2024 m. balandžio 1 d. – priskirti II konsolidavimo lygiui (Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo metinių finansinių ataskaitų rinkiniai);
iki 2024 m. balandžio 20 d. – priskirti II konsolidavimo lygiui (savivaldybių metinių finansinių ataskaitų rinkiniai).

Asmenys, atsakingi už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų parengimą, privalo patikrinti, ar visi subjektai, priskirti prie žemesniojo konsolidavimo lygio jų grupėje, pateikė savo finansinių ataskaitų rinkinio ir eliminavimo informaciją į VSAKIS, ar pateikti duomenys yra korektiški, ir ar duomenų paketai yra patvirtinti („integruoti“).

Viešojo sektoriaus subjektų patvirtintų („integruotų“) duomenų paketų konsolidacija VSAKIS vykdoma 4 kartus per parą:

nuo 10 val. (duomenų atsinaujinimo trukmė – 1 val.);
nuo 14 val. (duomenų atsinaujinimo trukmė – 1 val.);
nuo 18 val. (duomenų atsinaujinimo trukmė – 1 val.);
nuo 20 val. (duomenų atsinaujinimo trukmė – 1 val.).

Atkreipiame dėmesį, kad viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių  eliminavimo informacijos koregavimas galimas tik su viešojo sektoriaus subjekto, atsakingo už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų parengimą, leidimu. Asmenys, norintys koreguoti finansinių ataskaitų rinkinio duomenis, turi kreiptis į konsoliduojantį subjektą, o ne į Finansų ministeriją.

2024-02-02

Primename, kad viešojo sektoriaus subjektai mokesčių sumas derina su Valstybinės mokesčių inspekcijos fondu (MVAL3), o ne su Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau - VMI) biudžetine įstaiga.
Atkreipiame dėmesį, kad su MVAL3 gali likti nesuderintos operacijos E15 grupėje „Gautinos /mokėtinos sumos“, jeigu viešojo sektoriaus subjektai pavėluotai pateikė deklaraciją arba patikslino deklaraciją už praėjusius laikotarpius. Taip pat gali likti nesuderintos sumos E17 grupėje „Pajamos/sąnaudos“, kai skiriasi mokesčių pajamų ir sąnaudų pripažinimo laikotarpiai (pvz., mokestis už aplinkos teršimą, nekilnojamo turto mokestis).
Dėl E15 grupės „Gautinos /mokėtinos sumos“ derinamų sumų kreiptis  į įstaigai priskirtą VMI  Mokesčių apskaitos departamento (toliau - MAD) Prievolių apskaitos skyrių specialistą.
Dėl E19 grupėje "Pinigų srautai" sumų neatitikimo kreiptis pagal juridinio asmens kodą priskirtą VMI MAD Įmokų tvarkymo skyriaus specialistą (darbuotojų sąrašas).
 
Informacijai pasiteirauti: tel. (8 5) 2687 572 - Zita Pakšienė, VMI Mokesčių apskaitos departamento metodologijos ir atskaitomybės skyriaus specialistė, el.paštas [email protected]

2023-12-29

Informuojame, kad Finansų ministerijos interneto svetainėje paskelbta 2023 m. konsolidavimo schema ir 2023 m. konsolidavimo kalendorius.

2023-12-19

Informuojame, kad 2024 m. sausio 1 d. prasidės viešojo sektoriaus subjektų 2023 m. finansinių ataskaitų duomenų ir eliminavimo informacijos pateikimo procesas VSAKIS.
Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis nauja Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo redakcija yra trumpinami duomenų pateikimo terminai. Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų duomenys turės būti pateikti („publikuoti“) iki 2024 m. vasario 29 d., patvirtinti („integruoti“) ir apsaugoti – iki 2024 m. kovo 1 d.

Finansų ministro įsakymu patvirtintas 2023 m. konsolidavimo kalendorius su nustatytais darbų terminais bus paskelbtas Finansų ministerijos interneto svetainėje.

VSAKIS veikimo laikas:
07:00 - 11:30 val.
13:00 - 17:00 val.
18:30 - 23:00 val.

Tarpusavio operacijų derinimo srityje metinių duomenų pateikimo laikotarpiu (2023.12) pateikta informacija bus perkeliama į VSAKIS finansinių ataskaitų duomenų pateikimo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymo sritį centralizuotai (perkėlimą atliks Finansų ministerija):
11:30-13.00 val.
17:00-18.30 val.
po 23.00 val.

Tarpiniame duomenų pateikimo laikotarpyje (2023.01) pateikta informacija bus perkeliama vieną kartą per dieną po 23.00 val.

Finansų ministerija taip pat parengė Viešojo sektoriaus subjektų, kurių finansinių ataskaitų duomenys ir eliminavimo informacija nebuvo įtraukti į praėjusio ataskaitinio konsolidavimo laikotarpio (2022 m.) konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį ir kurie privalo pateikti pradinių likučių informaciją ir ją suderinti su kitais viešojo sektoriaus subjektais, sąrašą (naujų subjektų sąrašas).

2023-12-18

Informuojame, kad paskelbta 2023 m. VSAKIS pakeitimų pristatymo medžiaga

2023-09-21

Informuojame, kad 2023 m. reorganizuotų, likviduotų ir VSS teisinį statusą praradusių subjektų duomenų pateikimui VSAKIS yra atidaryta tarpusavio operacijų derinimo sritis tarpiniame laikotarpyje (2023.01).

Remiantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-152 patvirtintu Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašu ir metodika ir siekiant parengti konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, reorganizuotų, likviduotų ir VSS teisinį statusą praradusių subjektų informacija turi būti teikiama į VSAKIS tarpiniame laikotarpyje.

SVARBU!
Atkreipiame dėmesį, kad teikiant duomenis už 2023 m. keičiasi derinimo tvarka grupėse:
E05 – Nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo, biologinio turto, atsargų neatlygintinas gavimas/perdavimas;
E06 – Nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo, biologinio turto, atsargų pardavimas/pirkimas.

Derinant šiose grupėse iš karto reikia nurodyti turto grupę.

Pavyzdžiai:
1.     Neatlygintinai perdavus transporto priemonę, jos perduota įsigijimo savikaina derinama:
Grupėje E05-120-1 - Ilgalaikio materialiojo turto neatlygintinas perdavimas / įsigijimo savikaina,
eilutėje FF100401M6_F30 - TRANSPORTO PRIEMONĖS: per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS neatlygintinai perduota įsigijimo savikaina (-).

Šį turtą gavęs subjektas derina:
Grupėje E05-220-1 - Ilgalaikio materialiojo turto neatlygintinas gavimas / įsigijimo savikaina,
eilutėje FF100401M6_F23 - TRANSPORTO PRIEMONĖS: per ataskaitinį laikotarpį iš kito VSS neatlygintinai gauta įsigijimo savikaina (+).

2.    Subjektas, pardavęs atsargas, skirtas parduoti, derina:
Grupėje E06-140 - Atsargų pardavimas (metinė gr.),
eilutėje FF100901A142_X01 - ATSARGOS, SKIRTOS PARDUOTI: pajamos gautos iš pardavimo per ataskaitinį laikotarpį parduotų kitam VSS (+).

Atsargas įsigijęs subjektas derina:
Grupėje E06-240 - Atsargų įsigijimas (metinė gr.),
eilutėje FF100901A142_F20 - ATSARGOS, SKIRTOS PARDUOTI: įsigytų iš kito VSS įsigijimo savikaina per ataskaitinį laikotarpį (+).

Grupėje E05 suderintos sumos bus perkeltos į subjekto finansinių ataskaitų duomenų pateikimo modulį („paketą“) ir papildomai detalizuoti eliminavimo formose nebereikės.
Grupėje E06 suderintas sumas Finansinių ataskaitų duomenų pateikimo modulyje („pakete“):
- pardavėjas turės detalizuoti, nurodydamas įsigijimo savikainą, sukauptos amortizacijos ar nusidėvėjimo, nuvertėjimo ir tikrosios vertės pasikeitimo sumas, kurios buvo registruotos apskaitoje iki turto pardavimo;
- pirkėjui papildomai detalizuoti eliminavimo formose nebereikės.

2023-03-24

Paskelbta rankinio konsoliduotųjų finansinių ataskaitų koregavimo medžiaga.

2023-03-17

Informuojame, kad kovo 16 d. prasidėjo konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių (toliau- KFAR) rengimo darbai VSAKIS. Vadovaujantis 2022 m. konsolidavimo kalendoriumi, KFAR turi būti parengti:

iki 2023 m. kovo 31 d. – priskirti IV konsolidavimo lygiui;
iki 2023 m. balandžio 25 d. – priskirti III konsolidavimo lygiui;
iki 2023 m. gegužės 31 d. – priskirti II konsolidavimo lygiui.

Asmenys, atsakingi už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų parengimą, privalo patikrinti, ar visi subjektai, priskirti prie žemesniojo konsolidavimo lygio jų grupėje, pateikė savo finansinių ataskaitų rinkinio ir eliminavimo informaciją į VSAKIS, ar pateikti duomenys yra korektiški, ir ar duomenų paketai yra patvirtinti („integruoti“).

Viešojo sektoriaus subjektų patvirtintų („integruotų“) duomenų paketų konsolidacija VSAKIS vykdoma 3 kartus per parą:

nuo 10 val. (duomenų atsinaujinimo trukmė – 1 val.);
nuo 14 val. (duomenų atsinaujinimo trukmė – 1 val.);
nuo 20 val. (duomenų atsinaujinimo trukmė – 1 val.).

Atkreipiame dėmesį, kad viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių eliminavimo informacijos koregavimas galimas tik su viešojo sektoriaus subjekto, atsakingo už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų parengimą, leidimu. Asmenys, norintys koreguoti finansinių ataskaitų rinkinio duomenis, turi kreiptis į konsoliduojantį subjektą, o ne į Finansų ministeriją.

2023-03-07

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 1K-416 "Dėl 2022 metų konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo", š. m. kovo 2 d. tarpusavio operacijų derinimo sritis VSAKIS buvo uždaryta.

Jei tarpusavio operacijų derinimo srityje buvo pateikti nekorektiški duomenys arba duomenys nebuvo pateikti laiku, ir finansinių ataskaitų rinkinio (toliau -  FAR) duomenų teikimo pakete liko blokuojančios kontrolės (kodas ELI; TSK), turite Finansų ministerijai iki š. m. kovo 13 d. el. paštu [email protected] pateikti įstaigos vadovo pasirašytą prašymą (prašymo forma) "publikuoti" įstaigos paketą, nurodant blokuojančių kontrolių kodus ir priežastis.

Finansų ministerija, atsižvelgdama į prašymą, duomenų paketą „publikuos“ (pakete blokuojančios kontrolės liks).

„Publikuotą“ duomenų paketą įstaigos tvirtintojas turės "integruoti", patvirtindamas finansinių ataskaitų rinkinio duomenų teisingumą.

Atkreipiame dėmesį, kad bus "publikuojami" tik tie paketai, kuriuose yra blokuojančios kontrolės, susijusios su VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo sritimi.

Kontrolės, kurių statusas ĮSPĖJANTI, leidžia duomenis "publikuoti" ir "integruoti".

SVARBU! Tik "integruoto" paketo duomenys patenka į viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotąsias ataskaitas.

2023-02-27

Viešojo sektoriaus subjektai, kurie pagal panaudos sutartis yra gavę arba perdavę turtą, į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS) turi pateikti informaciją apie panaudos tiekėjus ir (arba) gavėjus bei perduoto ir (arba) gauto turto vertes.
Teikiame VSAKIS pateiktą eliminavimo informaciją(panaudos tiekėjų informacija) apie pagal panaudos sutartis perduoto turto balansines vertes 2022 m. gruodžio 31 d.(duomenys suvesti iki 2023-02-27).

Remiantis šia informacija viešojo sektoriaus subjektai (panaudos gavėjai) gali rasti informaciją apie:
- jiems perduoto pagal panaudos sutartis turto balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną;
- turto grupę, kurią rodo panaudos tiekėjas;
bei pasitikrinti, ar korektiškai VSAKIS pateikta  informaciją apie pagal panaudos sutartis gautą turtą.

Papildomai teikiame turto gavėjų pateiktą eliminavimo informaciją (panaudos gavėjų informacija) apie pagal panaudos sutartis gauto turto vertes 2022 m. gruodžio 31 d.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal panaudos sutartis perduoto turto ir gauto turto vertės sutapti neturi (eliminavimo informacija nėra derinama), tačiau, jei tiekėjas rodo perduotą pagal panaudos sutartį turtą, šį turtą atitinkamose formose turi rodyti ir gavėjas.

Prašome užtikrinti pateiktos informacijos korektiškumą, o pastebėjus neteisingus duomenis prašome susisiekti su viešojo sektoriaus subjektu, pateikusiu netikslius duomenis.

2023-02-08

Primename, kad viešojo sektoriaus subjektai mokesčių sumas derina su Valstybinės mokesčių inspekcijos fondu (MVAL3), o ne su Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau - VMI) biudžetine įstaiga.
Atkreipiame dėmesį, kad su MVAL3 gali likti nesuderintos operacijos E15 grupėje „Gautinos /mokėtinos sumos“, jeigu viešojo sektoriaus subjektai pavėluotai pateikė deklaraciją arba patikslino deklaraciją už praėjusius laikotarpius. Taip pat gali likti nesuderintos sumos E17 grupėje „Pajamos/sąnaudos“, kai išsiskiria mokesčių pajamų ir sąnaudų pripažinimo laikotarpiai (pvz., mokestis už aplinkos teršimą, nekilnojamo turto mokestis).
Dėl E15 grupės „Gautinos /mokėtinos sumos“ derinamų sumų kreiptis  į įstaigai priskirtą VMI  Mokesčių apskaitos departamento (toliau - MAD) Prievolių apskaitos skyriaus specialistą.

Derinant VSAKIS E19 grupėje „Pinigų srautai“ su MVAL3, informaciją apie sumokėtas įmokas galite pasitikrinti per Mano VMI: Mokesčių mokėtojo kortelė — Ataskaitos — Ataskaitų užsakymas ir užsisakyti apskaitos duomenų ataskaitą „Detali visų apskaitos operacijų ataskaita“.
Tik tais atvejais, kai derinant E19 grupėje „Pinigų srautai“ yra atlikti mokėjimai už kitus asmenis, nustatyta klaidingai sumokėta įmoka ir yra poreikis sutvarkyti įmokas, prašome kreiptis pagal juridinio asmens kodą priskirtą VMI MAD Įmokų tvarkymo skyriaus specialistą (pridedamas derinančių darbuotojų sąrašas).

Informacijai pasiteirauti: tel. (8 5) 2687 572 - Zita Pakšienė, Valstybinės mokesčių inspekcijos Mokesčių apskaitos departamento metodologijos ir atskaitomybės skyriaus specialistė, el.paštas [email protected]

2023-01-31

Informuojame, kad Finansų ministerijos interneto svetainėje paskelbta 2022 m. konsolidavimo schema ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-152 "Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo" patvirtintos konsolidavimo metodikos ir tvarkos aprašo pakeitimas

2023-01-03

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 1K-416, 2023 m. sausio 1 d. prasidėjo viešojo sektoriaus subjektų 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinių ir eliminavimo informacijos pateikimo procesas VSAKIS. Šie duomenys turės būti pateikti (publikuoti) iki 2023 m. kovo 13 d., patvirtinti (integruoti) ir apsaugoti nuo koregavimo – iki 2023 m. kovo 15 d.

2022 m. konsolidavimo kalendorius su nustatytais darbų terminais paskelbtas Finansų ministerijos interneto svetainėje:
https://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-subjektu-apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaitos-ir-ataskaitu-konsolidavimo-informacine-sistema-vsakis/konsolidavimo-tvarkos-dokumentai

VSAKIS veikimo laikas:
07:00 - 11:30 val.
13:00 - 17:00 val.
18:30 - 23:00 val.

Tarpusavio operacijų derinimo srityje metinių duomenų pateikimo laikotarpiu (2022.12) pateikta informacija bus perkeliama į VSAKIS finansinių ataskaitų duomenų pateikimo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymo sritį centralizuotai (perkėlimą atliks Finansų ministerija):  11:30-13.00 val., 17:00-18.30 val., ir po 23.00 val.

Tarpiniame duomenų pateikimo laikotarpyje (2022.01) pateikta informacija bus perkeliama vieną kartą per dieną: po 23.00 val.

Atnaujinimo data: 2024-03-05